عوامل مؤثر در ارتقاء همگرایی اقوام ایرانی در عصر جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استاد علوم سیاسی، گروه آینده پژوهی، دانشگاه شاهد

چکیده

تقویت همگرایی ملی، یکی از مقولات اساسی هر حکومتی است. امروزه جهانی‌شدن با جریان آزاد اطلاعات و گسترش روزافزون فن‌آوری‌ها، ارتباطات و تغییر در تعاملات از سطح خرد تا کلان، چالش‌ها و فرصت‌هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد نموده است. در حوزه قومیت‌ها، همچون سایر حوزه‌ها، روند جهانی‌شدن می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر جای بگذارد و در هر حال موجبات تغییر را فراهم نموده است و آن‌چه مهم به‌نظر می­رسد، بازاندیشی در سیاست‌‌گذاری در قبال قومیت‌ها را الزامی ساخته است. در این پژوهش کاربردی، با بهره ­گیری از روش توصیفی- تحلیلی پس از انجام مطالعات نظری تلاش گردیده است عوامل مرتبط و مؤثر بر سطح ارتقا همگرایی اقوام در سه مؤلفه سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی شناسایی و در ادامه با مشاوره با برخی افراد خبره و صاحب ­نظر مرتبط با موضوع و اخذ نظرات ایشان، پرسشنامه ­ای جهت اخذ نظرات جامعه آماری تنظیم گردید. جامعه آماری 214 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و خطای 1/0، 66 نفر تعیین گردید. داده­ ها با آزمون­های t تک نمونه و آزمون فریدمن و نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی مؤلفه­ ها بر همگرایی اقوام ایرانی مؤثرند. همچنین مؤلفه سیاسی و امنیتی بیشترین تأثیر را در همگرایی اقوام ایرانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Indicators Effective in Promoting the Convergence of Ethnicities in the Islamic Republic of Iran The Age of Globalization

نویسندگان [English]

  • farzaneh dashti 1
  • mohammad rahim eyvazi 2
1 Political Science Department, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Future Studies Department, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Strengthening national convergence and coherence is one of the basic issues of any government. Today, globalization has created challenges and opportunities for the global community with the free flow of information and the ever-increasing spread of technology, communication and change in interactions between micro and macro. Pluralism is recognized as the main axis of understanding and analyzing the blend of globalization and its fate. globalization has absorbed all the countries around the world. The subject of political, economic, technological, and technological development of the 21st century is not limited to any group, nation or government, but is an issue that is all affected and affected by it In the area of ethnicity, as in other areas, the process of globalization can have different effects and, in any case, has brought about change, and what seems important is the need for rethinking and reviewing ethnicity policies.The process of globalization, the importance of borders and the state of the state, has challenged nations and undermined ties between the state and citizens, and has pushed all national governments to maintain their integrity in the form of a nation-state.Iran, as a multi-ethnic country with a unique civilization background, has always faced a wide variety of subcultures in its cultural range, and it has not been the exception. In this research, using descriptive-analytical method and applied after theoretical studies, efforts have been made to identify relevant and effective factors on the level of integration of peoples in three political, security, economic, and socio-cultural components, and then with counseling. A questionnaire was used to collect the opinions of the population of the society in order to obtain the opinions of the population. The questionnaire was carried out in the population of 214 people and the sample size was 66. After receiving their opinion using the techniques and statistical methods has been analyzed, and we will continue to summarize and make suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • convergence
  • ethnic diversity
  • security
  • Iran

-   احمدلو، حبیب (1381)، «رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز»، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 13: 143-109.

-   احمدی، حمید (1378)، قومیت و قوم‌گرایی در ایران، تهران: نشر نی.

-   احمدی، حمید (1383)، قومیت و قوم­گرایی در ایران، افسانه و واقعیت، تهران: نشر نی.

-   احمدی، حمید (1388)، «اقوام ایرانی و امنیت پایدار»، مجموعه مقالات برگزیده­ی اولین همایش ملی قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار، ارومیه: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی (دفتر تحقیقات کاربردی).

-   احمدی، محمدحسین و الوند، مریم (1391)، «نقش قوم­گرایی در ناآرامی­های اجتماعی»، فصلنامه پژوهش­های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره دوم: 182-159.

-   اخوان مفرد، حمیدرضا؛ هندیانی، عبداالله و زینال­نژاد، حسن (1387)، «بررسی راه­های همگرایی قومیتی با تأکید بر اقوام ترک و کرد در شهرستان ماکو»، فصلنامه پژوهش­های مدیریت انتظامی، 415-399.

-   افضلی، رسول و ضرغامی، برزین (1388)، «تحلیل بنیادهای پایدار همگرایی و متغیرهای اعتباری تهدید قومی در ایران»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 70: 90-77.

-   امراه­زاده، محمد (1388)، «بررسی نقش و تأثیر رسانه­های برون­مرزی قومی بر امنیت و ثبات سیاسی مناطق مرزی ایران»، ویژنامه همایش امنیت پایدار، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی: دفتر تحقیقات کاربردی.

-   بهرامیان، شفیع و بهرامیان، امید (1391)، «بررسی رابطه­ی بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی»، فصلنامه سیاست نظری، دوره جدید، شماره 11: 159- 131.

-   ترابی، یوسف (1389)، «درآمدی بر مدیریت سیاسی اقوام و اقلیت­ها در جمهوری اسلامی»، طرح پژوهشی، در: مطالعات سیاسی (گروه سیاست داخلی)، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، کد مسلسل 10272: 34-1.

-   ترابی، یوسف و یوسفعلی، مجیدی (1393)، «مدیریت شکاف­های قومی در کردستان جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش­های راهبردی،سال سوم، شماره11: 29-9.

-   جلیلوند، داود (1388)، «بررسی علل و زمینه­های بروز بحران­های قومی در استان آذربایجان غربی و تأثیر آن بر امنیت»، ویژه‌نامه همایش امنیت پایدار، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی: دفتر تحقیقات کاربردی.

-   جوادی ارجمندی، محمدجعفر؛ حق­گو، جواد و عظیم­زاده، جعفر (1392)، «حوزه تمدنی ایران، جهانی شدن و آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه»، فصلنامه جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام، سال دوم، شماره اول: 60-29.

-   خرازی­آذر، زهرا؛ مظفری، افسانه و بهرامیان، شفیع (1395)، «تأثیر استفاده از رسانه­های جمعی و اجتماعی بر همگرایی بین قومی در ایران»، فصلنامه مطالعات فرهنگ-ارتباطات،سال هفدهم، شماره 34: 101-69.

-   رابرتسون، یان (1374)، درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

-   ساروخانی، باقر (1370)، دایرة­المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.

-   سعدآبادی، علی‌اصغر؛ پورعزت، علی‌اصغر و عباسی، طیبه (1392)، «شناسایی مؤلفه­های همبستگی ملی در اقوام ایرانی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 42 : 198-173.

-   سلیمی، حسین (1384)، نظریه‌های مختلف جهانی شدن، تهران: سمت.

-   سیدامامی، کاووس (1385)، «قومیت از منظر سیاست‌های هویت»، فصلنامه دانش سیاسی، شماره سوم: 165-143.

-   شکوری، علی (1389)، «آموزش و جهانی‌شدن»، فصلنامه برگ فرهنگ، دوره جدید، شماره 21: 76-63.

-   صالحی امیری، سیدرضا (1386)، «شناخت چالش‌ها و بحران‌های قومی»، تهران: پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 8.

-   غرایاق زندی، داوود (1382)، «احزاب و قوم گرایی»، فصلنامه راهبرد، سال هشتم، شماره 29: 182-167.

-   فرهمند، مهناز؛ سعیدی مدنی، سیدمحسن و سهندی خلیفه کندی، مهناز (1394)، «مطالعه­ی تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کردی (مورد مطالعه: شهرهای سنندج و تبریز)»، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره1: 122-95.

-   قاسمی، محمدعلی (1381)، «درآمدی بر پیدایش مسائل قومی در جهان سوم»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره اول: 134-123.

-   قیصری، نوراله (1386)، «تنوع فرهنگی و وحدت ملی در ایران: الزامات نظری و رهیافتی»، پژوهشکده مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 8 : 84-51.

-   کوهن، آلوین استانفورد (1381)، تئوری­های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.

-   گر. تد، رابرت (1380)، چرا انسان­ها شورش می­کنند، ترجمه علی مرشدی­زاد، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-   لطیفی، غلامرضا و داودوندی، طاهره (1389)، «تأثیر جهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره اول، شماره 3 : 202-179.

-   لهسائی­زاده، عبدالعلی (1388)، «بررسی عوامل داخلی مؤثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز»، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 33 : 70-45.

-   نهاوندیان، محمد (1386)، ما و جهانی شدن، تهران: مؤسسه ملی مطالعات جهانی شدن.

-   یوردشاهیان، اسماعیل (1380)، تبارشناسی قومی و حیات ملی، تهران: انتشارات فرزان­روز.

-  Aguwa, Jude C. (1997), “Religious Conflict in Nigeria: impact on Nation Building”. Dialectical Anthropology, Vol 22: 335-351.

-  Krüger, Fred W (1998). “Identity building and social transformation: the cases of Namibia and Botswana compared”, GeoJournal, Vol 46: 79–87.

-  Scott, Richard W. Gerald F. Davis (2007). Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open system Perspectives,New York, Prentice Hall.

-  Weber, Max (1996). The Origin of Ethnic Group Ethnicity, Edited by John Hachinson and Anthony D. Smith, Oxford: Oxford University Press.