قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریة صدور فرهنگی انقلاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

قدرت انقلاب ایران نه به خاطر قدرت نظامی یا اقتصادی آن، بلکه به خاطر وجه فرهنگی و معنوی آن است. انقلاب اسلامی ایران یک مصداق از مصادیق گفتمان معنویت خواهی در سیاست یا حضور دین در سیاست است که امروزه نمود عملی این خواسته و تکرار آن را در قیامهای کشورهای مسلمان که به نام بیداری اسلامی خوانده می شود، شاهد هستیم. این مطالبه در کشورهای اسلامی از راه قهر و زور به آنها منتقل نشده است، بلکه این همان قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران است که ریشه در اعتقادات اسلامی مشترک همۀ مسلمانها دارد و به صورت غیرمستقیم در این کشورها باعث خیزشهای اسلامی شده است و همچنان ادامه دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در چه ویژگی­هایی از آن نهفته است و چگونه در انقلابهای منطقة عربی و شمال آفریقا نمود یافته است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح می شود، عبارت است از: «قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در ایدئولوژی اسلامی آن و تبلیغ حضور معنویت در سیاست نهفته است که در انقلاب ایران توسط امام خمینی کشف و به دنیا اعلام شد و با شروع این جنبشها در کشورهای اسلامی این قدرت توسط مردم این کشورها فهم و تبدیل به موج بیداری اسلامی شد و ظهور آن را در شعارها و اقدامات عملی انقلابیون در این کشورها می توان مشاهده کرد». این فرضیه بر پایة چارچوب نظری صدور فرهنگی انقلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Soft Power of Iran’s Islamic Revolution and the Theory of Cultural Export of Revolution

چکیده [English]

The power of Islamic Revolution in Iran is not because of its military or economic power, but because of its cultural and spiritual aspect of the revolution. Iran's Islamic Revolution is an example of a true spiritual discourse in politics or the presence of religion in politics that we can see nowadays some of its effects in the Muslim countries uprisings that is called the Islamic Awakening. This idea has not transferred to them by coercion and force, but this is the soft power of Islamic Revolution of Iran that spilled over in these countries and rooted in common Islamic beliefs of all Muslims. The question of this article is:" what are the main characteristics of the Islamic Revolution’s soft power and how it reflects in the Arab region and North Africa". The hypothesis of the article is: "Islamic Revolution's soft power relies on the Islamic ideology and preaching of presence spirituality in politics which recognized by Imam Khomeini. This power on the brink of these movements understood by the people of these countries and caused waves of Islamic awakening. The appearance of Iran’s soft power can be witnessed in the rise of revolutionary slogans and practical actions in these countries. This hypothesis will be evaluated based on the theoretical framework of the Theory of Cultural Export of Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • Theory of Cultural Export of Revolution
  • Iran's Islamic Revolution
  • Islamic Awakening