بررسی وضعیت تولید ملی در رژیم پهلوی از منظر کارشناسان تاریخ انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی

2 استاد گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این مقاله به دنبال بررسی وضیعت تولید ملی در دوره پهلوی دوم است به‌‌عنوان فرضیه چنین به نظر می‌رسد که رژیم پهلوی ارزش چندانی برای تولید ملی و حمایت از کالای داخلی قائل نبود و همواره با تأکید بر درآمدهای نفتی و سیاست درهای باز، واردات کالاها را در دستور کار قرار می‌داد و همین امر، تخریب کننده جریان تولید ملی در ایران می‌شد.
روش‌شناسی پژوهش: از این منظر، مقاله حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و روش پرسشنامه‌ای تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد؛ آسیب‌های پیشروی تولید ملی در زمان رژیم پهلوی کدامند و چه تأثیری بر روند اقتصاد ایران داشته‌اند؟ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته می‌شود.
یافته‌ها: مفروض مقاله این است که رژیم پهلوی بر واردات محصولات اقتصادی تأکید بیشتری از تولید داخلی داشته است و درآمدهای نفتی بر این مسئله تأثیر زیادی داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: به هر حال، عواملی همچون؛ اعطای معافیت‌های گمرکی، دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، وابستگی اقتصاد به کالاهای خارجی، واردات محصولات زراعی، صنعت وابسته، عدم حمایت از تولیدگران داخلی و ساختارهای اقتصادی فاقد کارآمدی باعث تخریب وجوه تولید در دوران پهلوی شده است.

کلیدواژه‌ها


-      Abrahimian, ervand (2007), Iran between two revolutions, translated by Golmohammadi and Fattahi, Tehran Ney Publishing.
-      Alavi, Mohammad Mehdi (2012), An Analysis of National Production, Tehran, Nazari Publications. (In Persian)
-      Aliabadi, Saeed and Majid Qalandar (1397), Challenges and Opportunities for Supporting National Production, Tehran, Shane Publishing. (In Persian)
-      Beitollahi, Rajab (2018), National Production, Supporting Iranian Labor and Capital, Tehran, Master Book Publications. (In Persian)
-      Chegini, Mohammad (2017), "Trade Relations between Iran and Japan from the Beginning to the First Side", Quarterly Journal of Foreign Relations History, No. 70. (In Persian)
-      customs of the Islamic Republic of Iran (2000), Customs Knowledge, Tehran, Deputy of Customs Plan and Program of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
-      Fallah, Ali (2012), the role of cultural industries in the prosperity of Oleid Melli, Comprehensive University of Applied Sciences, Islamic Propaganda Organization. (In Persian)
-      Haziri, Ali Ghasemi, Fereydoun (2016), The Islamic Republic of Iran from Bazargan to Rouhani, edited by Sirus Razghipour, London, H&S Publications. (In Persian)
-      Hosseini, Hamidreza (2007), "Second Pahlavi and the Transition from Pre-Capitalist Agriculture", Sarmayeh, 3rd of Shahrivar. (In Persian)
-      Ishaqi, Seyed Hossein (2012), National Production Mechanisms: Capacities, Opportunities and Threats, Qom, Hajar Publishing Center (affiliated to the Sisters Seminary Management Center). (In Persian)
-      Islamic Propaganda (2012), Cultural Strategies in the Path of National Production, Mashhad, Quds Razavi Publications. (In Persian)
-      Islamic Revolutionary Documentation Center( 2018), "A Look at the Economic Record of the Pahlavi Regime", Special Power Package Letter (Electronic Journal of the Islamic Revolutionary Documentation Center, Bahman, No. 4. (In Persian)
-      Jaseb Nikfar ,hasan Aliyari (2018 ) “Understanding the Downfall of the Bureaucratic Authoritarian State in the Government of Mohammed Reza Pahlavi,” the state studies quarterly, Volume 3, Issue 12. (In Persian).
-      Keddie, nikki (1981), roofs of Revolution, Yale University.
-      kiomars heydari ,vahid moradi (2014) “Assessment of relationship between self-esteem and psychological empowerment in the Islamic Republic of Iran Army commanders”, journal of military science and tactics, Volume 9, Issue 26. ( in Persian)
-      Latifi, Seyed Ruhollah (2016), "Semi-marginal and dependent economics, the product of foreign policies centered on the Pahlavi", Kayhan, February 11. (In Persian)
-      Mardani, Mohammad Hossein (2013), "National Production, the Key to Realizing Economic Progress with an Islamic-Iranian Approach",islamic iranaian progress model, Volume 2, Spring and Summer, No. 3. (In Persian)
-      mohammad ali akbari؛ muhammadhassan pourghanbar (2017), Impact of Second Pahlavi Government Modernization Program on Family Economic Functioning In urban areas of Iran(Forty-fifties decades), pazohes name ejtemai  va eghtesadi Volume 6, Issue 1. (In Persian)
-      Mohammad and Mohammad Fekri, "The Oil King: Oil and the Fall of the Pahlavi Regime", Iranian Journal of Social Studies, Volume 10, Spring, No. 1. (in Persian)
-      National Honor in the Light of National Production from the Perspective of Verses and Traditions, Mashhad, Published Astan Quds Razavi Publications. (In Persian)
-      Nejati, Gholamreza (2008), Twenty-five-year political history of Iran, Volume I, Tehran, Rasa. (In Persian)
-      Noshirvani, Vahid (2010), "Trade in the Pahlavi Period" in Trade in the Islamic World, by Hossein Mirjalili et al., Tehran, reference book publication. (In Persian)
-      Parkhideh, Ahmad (2012), "Iran's Economic Situation during the Second Pahlavi Era", World of Economics, October 7. (In Persian)
-      Qaradaghi, Ali and Akbar Hashemzadeh (2016), Laws and Regulations for Supporting National Production, Tehran, Rahnavard Mehr. (In Persian)
-      Samiei Isfahani Alireza , Aaliye Abbasi(2018), “Rantier State and the Challenges of State-building in the Second Pahlavi Era (1332-1357”), Political and International Approaches , Vol. 9, No. 3 ( in Persian)
-      Sarlak, Reza (2005), "Land Reforms; A Study of the Agricultural Situation in the Second Pahlavi Period", Quarterly Journal of Political and Economic Information, April and May, No. 211 and 212. (In Persian)
-      Shamsini Ghiasvand, Hassan (2003), “Pahlavi II Economic Strategies ", Zamaneh Monthly, No. 17. (In Persian)
-      Talib, Mehdi and Musa Anbari (2006), "Reasons for the failure of the development planning system in Iran in the second Pahlavi era", Social Sciences Letter, Volume 27, Issue 27. (In Persian)
-      Tehran Economist, December 30, 1977.
-      The growth of capitalist relations in Iran, Tehran, Andisheh shole. (In Persian)
-      Vashmeh Ali, Soheyla Torabifarsani ,Naser Jadidi (2017)”Economic Policies of the Second Pahlavi regarding Industry, with an Emphasis on the Relations between Iran and Germany (1961-1978)”  the state studies quartery, journal of historical reaserches, Volume 9, Issue 3 - Serial Number 35. (in Persian)
-      Writers Collection (2017), how do national production cycles move? Transition of national production from super challenges, Tehran, Didman Publishing. (In Persian)
-      Yazdani Mohammad Reza; Asadollah Ghasri; Zinalabedin Nikmaram (2011), Development Planning: A Study of Economic Development Strategy in the Fifth Development Plan (1973-1977)”, Quarterly Journal of Political and International Research, Volume 3, Issue 8. (In Persian)
-      Zahedi, Ardeshir (2002), Unspoken Secrets, Tehran, Beh Afarin Publications.