تاثیر سابقه نمایندگی، حوزه انتخابیه و رشته تحصیلی در عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (ادوار اول تا دهم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای تاریخ انقلاب اسلامی، ایران، تهران، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

2 دانشیار گروه تاریخ، ایران، تهران، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

چکیده

هدف: بررسی عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی ادوار اول تا دهم به لحاظ کمی حکایت از آن دارد که نمایندگان هر یک از دوره‌های مجلس عملکرد ویژه‌ای نسبت به دوره‌های دیگر داشته‌اند. با توجه به اینکه بافت اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره با تغییراتی روبه‌رو بوده است لذا پژوهش حاضر تلاش دارد به این پرسش‌ اصلی پاسخ دهد که بافت اجتماعی نمایندگان به‌خصوص سابقه نمایندگی، حوزه انتخابیه و رشته تحصیلی نمایندگان چه تاثیری در عملکرد نظارتی آنها داشته است؟
روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله از روش کمی و آمارهای توصیفی استفاده شده است. جمع‌آوری اطلاعات نیز به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و اسنادی است.
یافته‌ها:‌ یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که شاخص‌های مورد بررسی بنا به شرایط مختلف در عملکرد نمایندگان تأثیرگذار بوده است؛ به طوری که نمایندگان دارای سابقه نمایندگی به‌طور متوسط دو برابر نمایندگان بدون سابقه دارای عملکرد نظارتی بوده‌اند. همچنین نمایندگان تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک متناسب با دغدغه‌های منطقه خود عملکرد ویژه‌ای در حوزه نظارت داشته‌اند و از نظر رشته تحصیلی نیز، نمایندگان با تحصیلات مرتبط با رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی حضور پررنگی در اعمال نظارتی داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که بافت اجتماعی نمایندگان به‌طور نسبی در عملکرد نظارتی آنها تأثیرگذار است؛ لذا بایستی در انتخاب فرد اصلح به این شاخصه‌ها توجه نمود.

کلیدواژه‌ها


-      Aghaei, J. A & bastami, R. (2008). Islamic Consultative Assembly of the second period. Tehran:  Islamic Revolution Document Center.
-      Comparative study of the oversight record of the eighth and ninth terms of the Islamic Consultative Assembly, Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran, Deputy for Political Research, Report No. 14918. July 2016.
-      Constitution of the Islamic Republic of Iran.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the first term, 28/5/1980 to 27/5/1984.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Second term, 28/5/1984 to 26/5/1988.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Third term, 28/5/1988 to 27/5/1992.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Fourth term, 28/5/1992 to 26/5/1996.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Fifth term, 1/6/1996 to 24/5/2000.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Sixth term, 27/5/2000 to 26/5/2004.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Seventh term, 27/5/2004 to 25/5/2008.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Eighth term, 27/5/2004 to 23/5/2012.
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the ninth term, 27/5/2012 to 24/5/2016
-      Detailed negotiations of the Islamic Consultative Assembly of Iran in the Tenth term, 28/5/2016 to 27/11/2018.
-      fozi, Y & Zareei, A (winter 2018). "Analysis of political and social contexture of Islamic Consultative Assembly’s representatives; Sixth to tenth periods", Contemporary Political Investigations, Volume 8, Issue 26, Pages 83-108.
-      Jahanmohammadi, R. (2010). Islamic Consultative Assembly of the Third period. Tehran:  Islamic Revolution Document Center.
-      khoshzad, A. (2007). Islamic Consultative Assembly of the First period. Tehran:  Islamic Revolution Document Center.
-      Khosroshiri, A. (2013). Islamic Consultative Assembly of the Fifth period. Tehran:  Islamic Revolution Document Center.
-      Nazari, M. (2017). Officials of the Legislative System of the Islamic Republic of Iran (Parliament and Guardian Council, 1980-2017), Tehran: Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly.
-      Nazari, M. CV of MPs (National, Senate, Islamic): From the Constitution to the end of the tenth term of the Islamic Consultative Assembly.
-      Report of the supervisory measures of the Islamic Consultative Assembly in the first session of the tenth term of the Assembly (27/5/2016 to 5/5/2017), Deputy for Supervision.
-      Report on the performance of the first to fifth terms of the Islamic Consultative Assembly, Public Relations of the Iranian Parliament.
-      sajadipor, H. (2009). Islamic Consultative Assembly of the fourth period. Tehran:  Islamic Revolution Document Center.
-      Summary of the report of the supervisory measures of the Islamic Consultative Assembly in the Tenth period. (27/5/2016 to 5/5/2018). Deputy for Supervision.
-      Supervisory record of the eighth term of the Islamic Consultative Assembly, (June 2012) Deputy Supervisor of the Islamic Consultative Assembly.
-      website of Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran: http://rc.majlis.ir
-      Zareei, A & fozi, Y. (winter 2017). "Analysis of political and social contexture of Islamic Consultative Assembly’s representatives; first to five periods", Contemporary Political Investigations, Volume 7, Issue 22, Pages 93-124.