آسیب شناسی موضوعات فصلنامه های مرتبط با انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: این پژوهش در نظر دارد تا به آسیب شناسی موضوع و عنوان مقالات پژوهشی در حوزه­ی انقلاب اسلامی بپردازد. برای این کار سه مجله مطالعات انقلاب اسلامی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی و پژوهش­های انقلاب اسلامی انتخاب شده است و درصدد است، به این پرسش پاسخ دهد که موضوع و عنوان مقالات علمی پژوهشی انقلاب اسلامی از چه وضعیتی برخوردار است؟
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش ترکیبی تدوین شده که در این شیوه با استفاده از دو روش تحلیل کمی و کیفی به تبیین داده­ها اقدام شده است.
یافته ­ها: درمرحله اول که از روش کمی استفاده شد، با روش آماری خی دو، تک نمونه‌ای در محیط نرم‌افزار SPSS25 به تحلیل داده­های کمی پرداختیم. یافته­ها بیانگر آن است که موضوع امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب اسلامی، تعداد دویست و پنجاه مورد (2/25 درصد)، موضوع سیاسی، نظامی- امنیتی صد و چهل و سه مورد (4/14 درصد)، موضوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی صد و پنجاه و شش مورد (7/15درصد)، موضوع سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دویست و چهل و شش مورد (8/24 درصد)، موضوع مجلس، حقوق و فقه و مردم سالاری پنجاه و دو مورد (2/5 درصد)، روش­ها و رهیافت‌های جدید صد و سه مورد ( 4/10 درصد) و سایر موضوعات چهل و دو مورد (2/4 درصد) است. مرحله دوم تبیین داده‌ها با روش کیفی بود.
 نتیجه‌گیری: نتیجه این پژوهش نشان می­دهد که از جمله مهمترین آسیب­­های موضوعات و عناوین مقالات، می توان به این موارد اشاره کرد: آسیب‌شناسی موضوع شامل، تکسویه نگاری، غفلت از موضوعات فرهنگی اجتماعی، غفلت از موضوعات مجلس و حقوق و آسیب‌شناسی عنوان شامل: آسیب تکراری بودن، آسیب طولانی بودن، آسیب گفتمانی را می­توان برشمرد.

کلیدواژه‌ها


-     Asghari Jafarabadi, Mohammad and Akbar Soltani, Seyedeh Momeneh Mohammadi, (2013), Statistics Series: Analysis of Consensus Tables (Kadoo Test), Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, Volume 13 (Number 2) 101-83, December-December.
-     Askari, Sadegh (2010), A Critique on the Choice of Subject and Title in Scientific-Research Journals of Arabic Language and Literature, Journal of Arabic Language and Literature (Former Journal of Literature and Humanities) (Scientific-Research) No. 2- spring and Summer.
-     Bazargan, Abbas (2016), Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Common Approaches in Behavioral Sciences, Didar,
-     Cresswell, John, and WikiPlan Clark (2015), Combined Research Methods, translated by Alireza Kiamanesh, Javid Sarai, Ayizh.
-     Creswell, John W. (2016), Research Project Quantitative, Qualitative, Combined Approaches, Translated by Alireza Kiamanesh and Maryam Dana Toos, University Jihad - Allameh Tabatabai Branch.
-     Ganjineh Maaref, research topic, (2011), https://hawzah.net/fa/Article/View/92632-
-     Giddens, Anthony (1999), Sociology, Manouchehr Sabouri, Tehran, Ney, fifth edition.
-     Hakimzadeh, Farzad and Jamal Abdolmaleki (2011), Proposal writing in qualitative and compositional studies, sociologists.
-     Hari Abbas (1993), A Review of Information and Information, Tehran: Secretariat of the Board of Trustees of Public Libraries Publication of the Library.
-     Hassani, Mohammad Hossein (2010), Introduction to Integrated Methodology in Interdisciplinary Research in Social Sciences, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Volume 2, Number 4, Fall: 153-137
-     Imanpour, Mohammad Taghi and Nazeri, Mohammad Reza (2016), Pathology of Selection in Academic Research, Case Study: Theses in History, Bi-Quarterly Journal of Historiography and Historiography, Al-Azhara University, year 26, Volume New, No. 17, 102 in a row, Spring and Autumn.
-     Journal of Islamic Revolution Journal https://rjir.basu.ac.ir/
-     Journal of Islamic Revolution Studies http://enghelab.maaref.ac.ir/
-     Kamous, Mehdi (2003), Beyond Time: The Rise of the Title in Book Selection, Mehr Magazine, No. 2.
-     Maghsoudi, Mojtaba (2006), Descriptive study of the titles of dissertations in the field of political science and international relations (Tehran State Universities), Political Science Research Journal, No. 5 Winter.
-     Mohammadpour, Ahmad, Rasoul Sadeghi and Mehdi Rezaei (2010), Combined Research Methods as the Third Methodological Movement: Theoretical Foundations and Practical Principles, Applied Sociology, Year 21, Serial Issue (38), No. Second, pp. 77-100, summer.
-     Mollai Tavani, Alireza (2013), An Introduction to the Research Method in History, Ney Publishing, Seventh Edition.
-     Mujadfar, Fatemeh (2003), General Sociology, Tehran, Shoaa
-     Quarterly Journal of Islamic Revolution Research http://www.roir.ir/
-     Sadeghi Amir et al. (2017), Methodological shortcomings of scientific management articles in Islamic management; Fararoush Pathology, Scientific-Research Quarterly of Humanities Methodology, Vol. 23, No. 92, Fall, 7-44.
-     Stapleton, Paul (1995), Method of writing research articles, translated by Mohammad Reza Naeinian and Mohammad Armand, Tehran Shahed University.