آسیب شناسی موضوعات فصلنامه های مرتبط با انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

10.22084/rjir.2019.16738.2459

چکیده

در پژوهش با هدف حاضر تلاش می­شود تا با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، به آسیب شناسی موضوع و عنوان مقالات منتشر شده پیرامون انقلاب اسلامی ایران در فصلنامه های علمی – پژوهشی مرتبط با این حوزه بپردازیم.. در مرحله اول که از روش کمی استفاده شد، با روش آماری خی دو، تک نمونه ای در محیط نرم افزار  SPSS25 به تحلیل داده­های کمی پرداختیم. نتایج کمی بیانگر آن هستند که موضوع امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب اسلامی، تعداد دویست و پنجاه مورد (2/25 درصد)، موضوع سیاسی، نظامی- امنیتی صد و چهل و سه مورد (4/14 درصد)، موضوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی صد و پنجاه و شش مورد(7/15درصد)، موضوع سیاست خارجی و روابط بین الملل دویست و چهل و شش مورد(8/24 درصد)، موضوع مجلس، حقوق و فقه و مردم سالاری پنجاه و دو مورد(2/5 درصد)، روش­ها و رهیافت های جدید صد و سه مورد( 4/10 درصد) و سایر موضوعات چهل و دو مورد(2/4 درصد) است. در مرحله دوم به تبیین این داده‌ها با روش کیفی پرداختیم و به نتایج زیر دست یافتیم که آسیب شناسی موضوع شامل، تکسویه نگاری، غفلت از موضوعات فرهنگی اجتماعی، غفلت از موضوعات مجلس و حقوق و آسیب شناسی عنوان شامل: آسیب تکراری بودن ، آسیب طولانی بودن ، آسیب گفتمانی را می­توان برشمرد.

کلیدواژه‌ها