تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقاء میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

این تحقیق با هدف «بررسی تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقاء میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم » صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع علی – مقایسه­ای بود. نمونه تحقیق 520 نفر (260 نفر درس انقلاب اسلامی را گذرانده  و 260 نفر درس فوق را نگذرانده) از دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که با روش نمــونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. جهت جمع­آوری داده­های مورد نیاز، از آزمون محقق ساختۀ 64 ماده­ای سنجش میزان آشنایی با جنگ نرم، پس از بــرآورد روایی، پایایی، ضریب تمیز و ضریب دشواری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های مناسب آمار توصیفی و نیز از آزمون t  برای گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با بهره­گیری از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که، از بین دانشجویانی که درس انقلاب اسلامی را گذرانده­اند، 9/1 درصد در سطح کم، 3/47 درصد در سطح متوسط و 8/50 درصد در سطح زیاد، با جنگ نرم آشنایی داشتند و در بین دانشجویانی که درس انقلاب اسلامی را نگذرانده­اند، 5/33 درصد در سطح کم، 3/62 درصد در سطح متوسط و 2/4 درصد در سطح زیاد، با جنگ نرم آشنایی داشتند و بین میانگین میزان آشنایی دانشجویان دو گروه با جنگ نرم تفاوت معنادار مشاهده شد، گذراندن درس انقلاب اسلامی در میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم در مجموع و نیز در دو بعد فرهنگی و اجتماعی مؤثر بوده است اما در بعد سیاسی مؤثر نبوده است، همچنین دانشجویان ضعیف از نظر پیشرفت تحصیلی، کمترین میزان آشنایی با جنگ نرم را داشتند.

کلیدواژه‌ها


- احمدزاده کرمانی، روح الله(1388)، در آمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم پس از انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعاتی بسیج، شماره43.
- افتخاری، اصغر(1391) مفهوم و جایگاه جنگ نرم در گفتمان انقلاب اسلامی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2.
- الیاسی، محمد حسین(پاییز1387)، مقدمه­ای بر ماهیت و ابعاد تهدید نرم، فصلنامه نگاه، سال دوم، شماره پنجم.
- الیاسی و همکاران(1388) پروژه تحقیقاتی بررسی تهدیدات نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت فرهنگی اجتماعی بسیج.
- بصیری، محمد علی(1390)، جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره 5.
جاودانی شاهدین، حمید(1384)، درآمدی برشناخت ایجاد تهاجم فرهنگی، مجله حوزه و دانشگاه، سال دهم، شماره 35.
- زاده­علی، علی(1388)، جنگ نرم، ابزارها، اهداف، راهکارهای مقابله، برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با جنگ نرم، مجله پیام انقلاب ، شماره3.
- ساندرس، فرانسیس(1382)، جنگ سرد فرهنگی، ترجمه بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی، تهران، انتشارات غرب شناسی.
- عبدالله­خانی، علی(1385)، رویکردها و طرح­های آمریکایی درباره ایران، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
- فردرو، محسن(1387)، الزامات فرهنگی پدافند غیر عامل( دفاع غیر عامل). میزگرد اساتید دانشگاه­های کشور و مسئولان سازمان پدافند غیر عامل. تهران، دی ماه.
- لباف، فریبا(1390)، مقابله با جنگ نرم در دانشگاه، فصلنامه توسعه، سال ششم، شماره 21.
- ماه پیشانیان، مهسا(1390)، بسترهای فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم، فصلنامه مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره 50.
- ماه پیشانیان، مهسا(1387)، راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه عملیات روانی، سال ششم، شماره 22.
- نقیب السادات، سیدرضا(1387)، پدافند غیر عامل مقوله ای فرهنگی، ویژه نامه جشنوار فرهنگی هنری پایداری ملی، شماره یک.
- نائینی، علی­محمد(1389)، در آمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28.
- نای، جوزف(1383)، قدرت نرم، ترجمه محمود عسگری، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره6.
 
17.Coljh, n.w.(2000). Military center of study of clouswitz concept of the Gravity: New York. 
18.Kellerman , A.(2002) The internet on Earth: A geography of information ,John Wiley: New York.
19.Melton , W and et al. (2005), Communication and  Elites, The Journal of Social and Personality Psychology, Vol 33.
20. Spradeley, P.(1995). The Hidden Dimension of culture, New York: Ronald Publishing Company.