تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقاء میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم(مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کرمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

این تحقیق با هدف «بررسی تأثیر درس انقلاب اسلامی بر ارتقاء میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم » صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع علی – مقایسه­ای بود. نمونه تحقیق 520 نفر (260 نفر درس انقلاب اسلامی را گذرانده  و 260 نفر درس فوق را نگذرانده) از دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که با روش نمــونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. جهت جمع­آوری داده­های مورد نیاز، از آزمون محقق ساختۀ 64 ماده­ای سنجش میزان آشنایی با جنگ نرم، پس از بــرآورد روایی، پایایی، ضریب تمیز و ضریب دشواری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های مناسب آمار توصیفی و نیز از آزمون t  برای گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با بهره­گیری از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که، از بین دانشجویانی که درس انقلاب اسلامی را گذرانده­اند، 9/1 درصد در سطح کم، 3/47 درصد در سطح متوسط و 8/50 درصد در سطح زیاد، با جنگ نرم آشنایی داشتند و در بین دانشجویانی که درس انقلاب اسلامی را نگذرانده­اند، 5/33 درصد در سطح کم، 3/62 درصد در سطح متوسط و 2/4 درصد در سطح زیاد، با جنگ نرم آشنایی داشتند و بین میانگین میزان آشنایی دانشجویان دو گروه با جنگ نرم تفاوت معنادار مشاهده شد، گذراندن درس انقلاب اسلامی در میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم در مجموع و نیز در دو بعد فرهنگی و اجتماعی مؤثر بوده است اما در بعد سیاسی مؤثر نبوده است، همچنین دانشجویان ضعیف از نظر پیشرفت تحصیلی، کمترین میزان آشنایی با جنگ نرم را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Islamic revolution course on promotion of study familiarity with soft war (Case study at Kerman University)

نویسندگان [English]

  • siroos ghanbari 1
  • mahmoud zivari rahman 2
  • solmaz shokohi moghadam 2
چکیده [English]

This research aims to study the impact of Islamic revolution course on   promotion of student familiarity with soft war. The Research method used is ex-post-facto. The statistical population includes 520 students using ratio stratifed sampling method, 520 BS students from shahid Bahonar university were selected for the purposes of the study. The data gathering instrument was researcher-made test. That its validity, reliability and discrimination coefficient were computed. The statistical methods were descriptive statistics and inferential independent samples T test and one way Anova. Research findings show that students who passed the Islamic revolution course %1.9 low level, %47.3 medium level and %50.8 high level had familiarity with soft war. Whereas students who did not pass Islamic revolution course about %33.5 low level, %62.3 medium level and %4.2 high level had familiarity with soft war and in sum there is significant difference between two groups of students’ familiarity with soft war means. Also research findings show Islamic revolution course had impact on cultural and social dimensions, but didnott have any impact on political dimension. Furthermore students with low level academic achievement had the least familiarity with soft war.

- احمدزاده کرمانی، روح الله(1388)، در آمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم پس از انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعاتی بسیج، شماره43.

- افتخاری، اصغر(1391) مفهوم و جایگاه جنگ نرم در گفتمان انقلاب اسلامی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2.

- الیاسی، محمد حسین(پاییز1387)، مقدمه­ای بر ماهیت و ابعاد تهدید نرم، فصلنامه نگاه، سال دوم، شماره پنجم.

- الیاسی و همکاران(1388) پروژه تحقیقاتی بررسی تهدیدات نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت فرهنگی اجتماعی بسیج.

- بصیری، محمد علی(1390)، جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال دوم، شماره 5.

جاودانی شاهدین، حمید(1384)، درآمدی برشناخت ایجاد تهاجم فرهنگی، مجله حوزه و دانشگاه، سال دهم، شماره 35.

- زاده­علی، علی(1388)، جنگ نرم، ابزارها، اهداف، راهکارهای مقابله، برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در ارتباط با جنگ نرم، مجله پیام انقلاب ، شماره3.

- ساندرس، فرانسیس(1382)، جنگ سرد فرهنگی، ترجمه بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی، تهران، انتشارات غرب شناسی.

- عبدالله­خانی، علی(1385)، رویکردها و طرح­های آمریکایی درباره ایران، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.

- فردرو، محسن(1387)، الزامات فرهنگی پدافند غیر عامل( دفاع غیر عامل). میزگرد اساتید دانشگاه­های کشور و مسئولان سازمان پدافند غیر عامل. تهران، دی ماه.

- لباف، فریبا(1390)، مقابله با جنگ نرم در دانشگاه، فصلنامه توسعه، سال ششم، شماره 21.

- ماه پیشانیان، مهسا(1390)، بسترهای فرهنگی و اجتماعی در جنگ نرم، فصلنامه مطالعات بسیج، سال چهاردهم، شماره 50.

- ماه پیشانیان، مهسا(1387)، راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه عملیات روانی، سال ششم، شماره 22.

- نقیب السادات، سیدرضا(1387)، پدافند غیر عامل مقوله ای فرهنگی، ویژه نامه جشنوار فرهنگی هنری پایداری ملی، شماره یک.

- نائینی، علی­محمد(1389)، در آمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28.

- نای، جوزف(1383)، قدرت نرم، ترجمه محمود عسگری، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره6.

 

17.Coljh, n.w.(2000). Military center of study of clouswitz concept of the Gravity: New York. 

18.Kellerman , A.(2002) The internet on Earth: A geography of information ,John Wiley: New York.

19.Melton , W and et al. (2005), Communication and  Elites, The Journal of Social and Personality Psychology, Vol 33.

20. Spradeley, P.(1995). The Hidden Dimension of culture, New York: Ronald Publishing Company.