کندوکاوهای تطبیقی بسیج انقلابی در ایران و مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تمدن و سیاست اسلامی مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم

2 دانشجوی دکتری تاریخ معاصر کشورهای اسلامی جامعه المصطفی

چکیده

هدف: دستیابی به تفاوت‌ها و شباهت‌های انقلاب 1357 ایران با انقلاب 2011 مصر در چهار بخش سازنده رهبری فرهمند، ایدئولوژی اسلامی، سازماندهی جمعی و عمل گروهی
روش‌شناسی پژوهش: برای نیل به اهدف مقاله دو انقلاب ایران و مصر در رهبری فرهمند، ایدئولوژی اسلامی، سازماندهی جمعی و عمل گروهی به‌صورت تطبیقی مقایسه شده‌اند.
یافته­ ها: این دو انقلاب در مقابل رژیم‌های توتالیتر و دست نشانده و از درون نارضایتی عمیق مردم به ستوه آمده از ظلم و فقر، برآمدند و البته، بی‌اعتمادی به آمریکا و اعتماد به آن، در دو کشور ایران و مصر پس از انقلاب، از وجوه تفاوت انقلاب ایران و انقلاب مصر است.
نتیجه ­گیری: مقایسه انقلابیون ایران و مصر در چارچوب روش مطالعاتی تطبیقی، شباهت‌ها و تفاوت‌های بیشتری را نشان می‌دهد که از یک سو، شناخت دو انقلاب و از سوی دیگر، تفاوت آنها را عمیقاً به نمایش می‌گذارد. دلیل استمرار انقلاب اسلامی و توقف انقلاب مصر را باید در واکاوی شباهت‌ها و فرق‌های دو حرکت در دو مقطع زمانی مختلف جستجو کرد.

کلیدواژه‌ها


-      Al-Madini, Tawfiq (2011), "Rabi 'al-Thawrat al-Dimqratiya al-Arabiya", AlMustaqbal al-Arabi, No. 386: 10-23.
-      Baghi, Emad al-Din (2004), Writing the Oral History of the Islamic Revolution of Iran, Qom, Tafkar Publishing. (In Persian)
-      Brinton, Crane (1987), Autopsy of Four Revolutions, translated by Mohsen Thalasi, Tehran, New Publishing.
-      Cody, Nikki R. (2000), Revival of Islam in the past and present, with emphasis on Iran, in: Rosen, Bari, The Iranian Revolution: Ideology and Symbolism, Translation, Siavash Moridi, Tehran, Center for the Recognition of Islam and Iran.
-      Dastani Pirki, Ali (2006), Imam Khomeini (RA) from the perspective of the world's elites, Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
-      Delaporta, Donatella and Diani, Mario (2009), An Introduction to Social Movements, translated by Mohammad Taghi Delfruz, Tehran, Kavir.
-      Emara, Mohammad (2012), Islamic Awakening; Egyptian Revolution, translated by Mehdi Awadpour, Tehran, Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
-      Esposito, John (2003), The Iranian Revolution and its Global Reflection, translated by Mohsen Modir Shanehchi, Tehran, published.
-      Esposito, John and Psychiatry, James (2009), The Global Reflection of the Iranian Revolution, translated by Mohsen Modir Shanehchi, Tehran, Center for the Recognition of Islam and Iran.
-      Esposito, John and Wall, John (2011), Contemporary Islamic Movements (Islam and Democracy), translated by Shoja Ahmadvand, Tehran, published.
-      Ghavam, Abdolali (1994), Comparative policies, Tehran, Samat. (In Persian)
-      Goldstone, Jack (2008), Revolutions in Modern Dictatorship, translated by Mohammad Taghi Delfruz, Tehran, Kavir.
-      Goodwin, Jeff (2009), Government-Based Approaches in Social Revolutions: Strengths and Weaknesses of a Theoretical Tradition, in: John Foran, Theorizing Revolutions, Translation of the Culture of Guidance, Tehran, Publication.
-      Holliday, Fred et al. (2011), New Middle East Opinion and Action, translated by Askar Ghahrmanpour, Tehran, Amirkabir
-      Hosseini, Mokhtar & etal. (2002), Strategic Estimation of Egypt, Tehran, Abrar Contemporary International Research, Tehran. (In Persian)
-      Hoveidi, Fahmi (2014), "The shortcomings of the 4-year-old Egyptian revolution; the lack of a leader and the lack of reconsideration of Israel after the revolution", Fars News Agency, February 29, quoting the ambassador's resume.
-      http://basijpress.ir
-      Martin, Ligi (2010), The New Face of Middle East Security, translated by Qadir Nasri, Tehran, Research Institute for Strategic Studies.
-      Mashayekhi, Mehrdad (2001), “The socialist and pro-problematic movement of dependence”, Dialogue, No. 31, autumn, 92-112. (In Persian)
-      Qabanchi, Jack (2011), Why did you fall in Tunisia and Egypt? New horizon for democratic change, Beirut, Al-Wahda Al-Arabiya Studies Center.
-      Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, Channel 2, News at 10:30, February 1, 2011.
-      Shaban, Abdul Hussein (2011), "Tunisia, Egypt, our problem after the Intifada", Al-Mustaqbal Al-Arabi, No. 385: 65-76.
-      Shiro, Daniel (2010), What happened in Eastern Europe? Translated by Ezatullah Fooladvand, Tehran, New Design.
-      Shiroodi, Morteza (2011), "Imam Khomeini and facing the modern and traditional concepts with emphasis on the concept of freedom",Journal of Islamic Revolution Studies, autumn, No. 26: 73-98. (In Persian)
-      Shiroodi, Morteza (2012), "Power Assessment of Discourses of the Iranian Student Movement", Journal of the Islamic Revolution, Second Year, No. 5: 67-90. (In Persian)
-      Shiroodi, Morteza (2012), "Study of localization of modern concepts of Sitsi in the thought and action of Imam Khomeini (RA)," Journal of Islamic Revolution Research, autumn, No. 2: 78-110. (In Persian)
-      Shiroodi, Morteza and Abedi, Seyed Mohammad (2013), "The Role of Imam Khomeini in the Islamic Awakening in Comparison with Seyyed Jamaluddin (Study of Fields, Characteristics and Strategies)", Journal of Historical Studies of the Islamic World, spring and Summer, No. 1: 77-102. (In Persian)
-      Shiroodi, Morteza; Shiroodi, Mohammad Sajjad (2017), "Sociological effects of religious delegations on the components of political participation in the Islamic Republic of Iran", Journal of Islamic Policy Research, spring and summer, No. 11, 85-112. (In Persian)
-      Shiroudi, Morteza (2015), "Iranian Studies of Localization and the Theory of Ecology Oriented to the Shiite Tradition", Quarterly Journal of Contemporary Political Research, spring, No. 15: 99 - 122. (In Persian)
-      Shiroudi, Morteza and Anbar, Ali (2015), "Areas of conflict between the two discourses of globalization and political Islam with emphasis on the views of Imam Khomeini and Seyyed Qutb", Bi-Quarterly Journal of Islamic Revolution Research, spring, No. 12: 51-74. (In Persian)
-      Weber, Max (1995), Economy and Society, translated by Abbas Manoujahri, Mehrdad Torabinejad and Mostafa Emadzadeh, Tehran, Molly.