دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، شهریور 1399 
بازشناسی مؤلفه‌های ناظر بر مفهوم مرجعیت علمی

صفحه 87-115

10.22084/rjir.2020.21909.3091

علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد؛ کیارش فرتاش