اصول سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه آیت الله مهدوی کنی رحمة الله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

هدف: یکی از کارآمدترین روش‌های دستیابی به مختصات سیاست خارجی مطلوب در پرتو تعالیم اسلامی، رجوع به مجموعه دیدگاه‌ها و نظرات نخبگان تأثیرگذاری است که ضمن آشنا بودن با چارچوب‌های نظری سیاست اسلامی، از تجربه ارزشمندی در حوزه سیاست عملی نیز برخوردار باشند. با عنایت به این مهم، مقاله حاضر در صدد است تا ضمن تمرکز بر عرصه سیاست خارجی- به عنوان یکی از مهم ترین ساحات اثرگذار در تأمین حداکثری منافع ملی- از منظر آیت‌الله مهدوی کنی (ره)، به این پرسش پاسخ دهد که «سیاست خارجی مطلوب جمهوری اسلامی ایران از منظر آیت‌الله مهدوی کنی (ره) بر مبنای چه اصولی ترسیم می‌شود».
روش‌شناسی پژوهش:‌ در راستای پاسخ به سؤال نگاشته، از روش تحلیل محتوای مضمونی و رجوع به منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر ایشان دسته بندی گردید و مشخص شد که ایشان این اصول را ذیل سه محور «عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی»، «حمایت از مستضعفان» و «اولویت قانون‌گرایی و صلح‌طلبی» تبیین کرده‌اند.
نتیجه گیری: در نهایت ثمره پژوهش نشان می‌دهد که آیت‌الله مهدوی کنی (ره) در حوزه سیاست به ویژه سیاست خارجی، با رویکردی فضیلت‌مندانه و آرمان‌گرایی واقعیت‌محورانه به این عرصه می‌نگریسته و اصول سه گانه فوق‌الذکر به ترتیب، بیشترین میزان اهمیت را در اندیشه سیاسی ایشان دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


-      Akhavan Kazemi, Bahram (2002), Justice in the Political System of Islam, Tehran: Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought. (In Persian)
-      Al-Farahidi, Khalil bin Ahmad (1990), Kitab al-Ain, research: Ahmad Yusuf Nejati, Muhammad Ali Najjar, Abdul Fattah Ismail Shalbi, Egypt: Dar al-Masriya for authorship and translation. (In Arabic)
-      Allahkhah, Mehdi (2008), Poverty from the perspective of the Holy Quran, Master Thesis, Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (2009a),Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Samat. (In Persian)
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal (2009b), “National Resources of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran”, Politics Quarterly, Volume 39, Number 3: 221-245. (In Persian)
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal; Nouri, Vahid (2012), Foreign Policy of the Islamic Republic in the Age of Fundamentalism, Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
-      Jafari Haftkhani, Nader (2014), Ethical Politics and Political Ethics: A Collection of Sermons and Lectures by Ayatollah Mahdavi Kani in Friday Prayers, Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
-      Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2005), General Introduction to Law, Tehran: Ganj-e-Danesh Publishing. (In Persian)
-      Javadi Amoli, Abdullah (2005), Rights and Duties in Islam, Qom: Esra Publishing. (In Persian)
-      Khajeh Sarvi, Gholamreza (2008), Memoirs of Ayatollah Mahdavi Kani, Tehran: Islamic Revolution Publications. (In Persian)
-      Krippendorf, Kloss (1999), Content Analysis of Methodological Foundations, translated by Houshang Naebi, Tehran: Method Publications. (In Persian)
-      Moghtadar, Houshang (1991), International Politics and Foreign Policy, Tehran: Mofahrs. (In Persian)
-      Moshirzadeh, Homeira (2006), Analysis of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran from a Constructivist Perspective, in Nasrin Mosaffa, A Look at the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Office of Political and International Studies. (In Persian)
-      Mostafavi, Hassan (1981), Research in the words of the Holy Quran, Tehran: Book Translation and Publishing Company. (In Persian)
-      Nafisi, Ali Akbar (1964), Farhang Nafisi, Tehran: Khayyam. (In Persian)
-      Qureshi, Ali Akbar (1985), Quran Dictionary, Tehran: Islamic Library. (In Persian)
-      Ragheb Isfahani, Hussein Ibn Muhammad (1992), Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Research: Safwan Adnan Davoodi, Beirut: Dar Al-Alam Al-Dar Al-Shamiya. (In Arabic)
-      Sarmad, Zohreh (2000), Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Agah. (In Persian)
-      Sidamami, Kavous (2012), Research in Political Science, Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
-      Tabatabai, Sayyid Muhammad Hussein (2009), Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Volume 12, Qom: Publications of Dhu al-Qirbi. (In Arabic)
-      Taheri, Abu al-Qasim (2001), Research Methods in Political Science, Tehran: Qoms. (In Persian)