تأسیس اخلاق سیاسی بر بنیاد اخلاق حرفه‌ای و اخلاق فضیلت‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: در نوشته حاضر سعی بر این است تا گرایشات اخلاقی مهمی که در بحث اخلاق سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرند معرفی می‌شود و سپس از این مساله بحث می‌شود که اخلاق سیاسی مطلوب در جامعه کنونی ایران چه باید باشد؟ کدام الگو و نظریه اخلاق سیاسی با جامعه ما سازگارتر است و چگونه باید این الگو را پیاده نمود.
روش: در واقع این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی سعی می‌کند نشان دهد که چگونه این دو گونه از نظریات در فضای فکری ما تأثیر نهاده‌اند و با چه ترکیبی می‌توان به نظریه اخلاقی مطلوب در نظام سیاسی ایران دست یافت.
یافته­ ها: دیدگاه اخلاق فضیلت گرای اسلامی و ارسطویی از گذشته در جامعه ما مطرح بوده و تا امروز اقتدار و جایگاه برتر خود را حفظ کرده است. نظریات اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی که خود شامل اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه‌ای می‌شود، در دهه‌های اخیر وارد فضای گفتمانی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. این نظریات بطور مختصر به بحث گذاشته شده است.
نتیجه گیری: آنچه در نتیجه پژوهش بعنوان دیدگاه مختار مطرح شده، نظریه اخلاق سیاسی حرفه‌ای است که از اخلاق فضیلت گرا سیراب می‌شود. این نظریه بیشترین همخوانی را با سنت فکری ما دارد و از سوی دیگر مشکلات دیدگاه سنتی را نیز برطرف می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


 
-      A group of writers (2008), applied ethics, Qom: research institute of Islamic sciences and cultuer. (In Persian)
-      Abedi Renani, Ali and Sarparast Sadat Seyed Ibrahim (2016), “Robert Nozick's Anthropological Assumptions and McIntyre's Socialist Critique of It”, Quarterly Journal of Political and International Approaches, Vol. 8, No. 2, Issue 48. (In Persian)
-      Aristotle (1999), Nicomachean ethics, Tehran: new design. (In Persian)
-      Eslami, Hasan (2002), Imam, Ethics, Politics, Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works and Headquarters for Commemorating the 100th Anniversary of Imam Khomeini. (In Persian)
-      Eslami, Hasan (2008), “Virtuous ethics and its relationship with Islamic ethics”, Journal of Ethics, Vol. 1, No. 1. (In Persian)
-      Farabi, Mohammad Ibn Mohammad (2009), Abstract Chapters, Tehran: Soroush. (In Persian)
-      Frankenna, William Kay (2004), Philosophy of Ethics, Qom: Taha book. (In Persian)
-      Gharamaleki, Ahad (2018), an Introduction to Professional Ethics, Qom: Majnoon. (In Persian)
-      Hart, Herbert (2018), Law, Freedom and Ethics (Introduction to the Philosophy of Criminal and Public Law), Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
-      Herst house, Rosalind and Petti grove, Glen (2016), “Virtue Ethics”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, at: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/
-      Khamenei, Ali (2011), Tehran Friday Prayer Sermons, at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923. (In Persian)
-      Khazaei, Zahra (2007), “Applied Ethics: Nature, Methods and Challenges”, Philosophical Theological Research, Vol. 9, No. 33, autumn. (In Persian)
-      Mahmoudian, Mohammad Rafi (2001), Ethics and Justice, Tehran: New design. (In Persian)
-      Meidari, Ahmad (2006), “Introduction to the Theory of Good Governance”, Social Welfare Quarterly, Vol. 6, No. 22. (In Persian)
-      Mirkhalili, Seyed Javad (2018), Islamic Revolution and Development of Humanities and Islamic Sciences, Qom: Institute of Islamic Sciences and Culture. (In Persian)
-      Moghimi Zanjani, Shervin (2017), “The priority of conscientious ethics over virtue-oriented ethics in the field of media”, Quarterly Journal of Media and Culture, Vol.7, No.2, second issue, (autumn and winter). (In Persian)
-      Mosavi Khomeini, Ruhollah (1982), Sahifa Imam, Tehran, Organization of Cultural Documents of the Islamic Revolution. (In Persian)
-      Mosavi Khomeini, Ruhollah (1990), Sahifa Enqelab, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
-      Mosavi Khomeini, Ruhollah (1992), Sharh Chehel Hadith, Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
-      Nigel, Thomas (2014), Ethics, Tehran: Contemporary View.
-      Parry, Richard (2014), “Ancient Ethical Theory”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, at: https://plato.stanford.edu/entries/ethics-ancient.
-      Pincoffs, Edmund (2003), quandaries and Virtue (against reductivism in ethics), Qom: Maaref Publishing House.
-      Porter, Jane (1999), “Ethics of Virtue”, Qabsat Quarterly, Vol. 1, No. 13.
-      Rachel, James (2009), Philosophy of Ethics, Tehran: Wisdom. (In Persian)
-      Shahriari, Shima and Nawab, Mohammad Hossein (2015), “Zagzebski's Ethical Theory: The Virtuous Theory of the Model”, Journal of Philosophy, Vol. 43, No.1, (spring and summer). (In Persian)
-      Walser, Michael (1973), the Problem of Dirty Hands, Philosophy & Public Affairs, Vol. 2, No. 2 (winter).