دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اسفند 1399 
ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

صفحه 151-171

10.22084/rjir.2021.23316.3246

اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسمعیل منصوری لاریجانی