دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اسفند 1399 
7. ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

صفحه 151-171

10.22084/rjir.2021.23316.3246

اسدالله اسدی گرمارودی؛ علی شیخ الاسلامی؛ اسمعیل منصوری لاریجانی


8. عاطفه و سیاست در بیانیه ی گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 173-192

10.22084/rjir.2020.22596.3176

زهرا داور پناه؛ علی حسینعلی بیکی؛ مصطفی رستمی