شناسایی عوامل زمینه‏ ساز و چالش‏ های تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مطالعات امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی، استخراج و طبقه‌بندی عوامل زمینه‌ساز و همچنین چالش و موانع تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. مسئله اصلی پژوهش این است که حضرت آیت‌الله خامنه‏ای عوامل زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را چه می‏ دانند؟ و چه مضامین و موضوعاتی را در این بیانیه به‌عنوان چالش‏ ها و موانع تحقق تمدن نوین اسلامی به شمار می‏ آوردند؟
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. شیوه انجام پژوهشی از نوع کیفی و با تکنیک تحلیل مضمون انجام شده است.  
یافته‌ها:  17 مضمون اصلی ذیل دو مضمون یکپارچه کننده «عوامل زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسلامی» و «چالش‏ های تحقق تمدن نوین اسلامی» در بیانیه گام دوم وجود دارد که تمامی این مضامین ذیل مضمون فراگیر «گام دوم» قرار دارند.
نتیجه‌گیری: آیت‌الله خامنه‏ای(مدظله العالی) در بیانیه گام دوم سیزده مضمون جوان‌گرایی، جهاد علمی، اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت ‏های مطلوب طبیعی و انسانی کشور، مدیریت جهادی، روحیه انقلابی، مبارزه با فساد، گسترش عدالت، تقویت اخلاق و معنویت در جامعه، امید و خوشبینی به آینده، استفاده از تجربه‏ های گذشته، عزت حکمت و مصلحت در سیاست خارجی و مقابله با ترویج سبک زندگی غربی را زمینه‌ساز برداشت شدن گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی می‏ دانند. از سوی دیگر ایشان در این بیانیه چهار مضمون غفلت از شعارها و آرمان‏ های انقلاب، تهاجم فکری و فرهنگی، چالش‏ های اقتصادی و خطر فساد را از موانع تحقق تمدن نوین اسلامی به‌شمار می ‏آورند.

کلیدواژه‌ها


 • Altwaijri, Abdulaziz Othman; (2007), Cultural Strategy for the Islamic World (As amended and adopted by the Fourth Islamic Conference of Culture Ministers), Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization.
 • Amini, Davood; Panahi, Hamid; (2019), “An Analysis of the Statement of the Second Step of The56.Revolution in the Utilization of Natural Geography In The Economic Development of The Countryˮ, Journal of Disciplinary Geography, Volume 7, Number 26; 27- 56. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Syyed Ali (1994/9/20), Statements in the presence of a group of Sepah commanders, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Syyed Ali (2004/10/27), Statements in the meeting of government officials, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Syyed Ali (2011/6/30), Statements in the meeting of government officials on the day of Celebration of the Mabas, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Syyed Ali (2012/10/14), Statements in a meeting with the youth of North Khorasan Province, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Syyed Ali (2019/2/12), Statement of the second step of the Islamic Revolution, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. (In Persian)
 • Ayatollah Khamenei, Syyed Ali; (1990/2/22), Statements in a group meeting of Imams of Namibia, Mozambique, South Africa and Lesotho, Portal of the office of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. (In Persian)
 • Bahmani, Mohammad Reza (2014), “the new Islamic civilization in the thought of Ayatollah Khameneiˮ, Journal of Criticism and Opinion (Philosophy and Theology), Volume 19, Number 2. (In Persian)
 • Dara, Jalil; Ghorbani Tazekandi, Saeed (2019), “Investigating and analyzing cultural activities for the formation of Islamic civilization from the point of view of the Supreme Leaderˮ, Journal: Pazuheshname-Ye Enghelabe Eslami, Volume 9, Number 31, 209 – 236. (In Persian)
 • Durant, Will (1991), History of civilization, translated by Hamid Enayat and et al, Fifth Edition, Tehran: Islamic Revolution Education.
 • Eshkevari, Mohammad Javad; Mousavi, Seyed Zahra (2015), “Modern Islamic civilization based on the role of Iran in the speeches of the revolution leaderˮ, Articles Collection of the first conference of modern Islamic civilization, Tehran. (In Persian)
 • Khorramshad, Mohammad Baghr (2013), “Islamic Revolution, Islamic Awakening and New Islamic Civilizationˮ, Culture Strategy Quarterly, Number 23. (In Persian)
 • Lucas, Henry (1989), History of civilization, Volume 11, translated by Abdolhossein Azarang, Kayhan Institute Publications.
 • Mariji, Shamsullah (2020), “Principles and factors of social change in the statement of the second step of the revolutionˮ, Political Science Quarterly, Volume 22, Number 87. (In Persian)
 • Poor Abbasi, Ataaleh; Emami Razavi, Seyed Hassan; Kheiri, Zahra; Naghavi Al-Hosseini, Solmaz Sadat; Larijani, Baqer (2019), “Explaining the Position of the Second Step of the Revolution Statement Among upper documents of the Islamic Republic of Iran and the Implementation of its Concepts in the Medical Education Systemˮ, Journal: Teb Va Tazkieh Fall 2019, Volume 28, Number 3, 1- 10. (In Persian)
 • Safari, Reza (2010), History of Islamic Civilization, Book of the Month History and Geography, Number 152. (In Persian)
 • Soltani, Mostafa; Farmanian, Mehdi; Rouhi, Nabi Allah (2020), “the intellectual foundations of the modern Islamic civilization in the thoughts of Ayatollah Khameneiˮ, Journal: Naja Strategic Studies, Volume 14, Number 14, 5 – 29. (In Persian)
 • Tajbakhsh, Ahmad (2002), History of Iranian civilization and culture from Islam to Safavid, Navid Shiraz Publications, Shiraz. (In Persian)
 • Zarrinkoob, Abdul Hussein (1997), Report card of Islam, Tehran: Amir Publications. (In Persian)