تحلیل روند آینده پژوهانه از مطالعات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

هدف: این نوشتار به دنبال کشف روند شکل­ گیری مختصات فضای مطالعات سیاسی موجود با استفاده از آینده ­پژوهی به روش تحلیل روند است تا بتواند با رویکردی تجویزی، راه را برای دست یافت به مطالعات سیاسی مطلوب در نظام ج.ا.ایران هموار نماید.
روش‌شناسی پژوهش: برای این مهم، دو روند کلان واگرا و هم­گرای مطالعات سیاسی مطلوب، بیان گردیده و به ایده ­های شکل ­گیری و پیشران ­های آن بدون ورود مفصل به مصادیق آن پرداخته می ­شود. روندهای غرب‌گرایی، شرق ­گرایی و ملی­گرایی به‌عنوان روندهایی واگرا و همچنین روند تمدن­گرایی اسلامی به‌عنوان روندی هم­گرا در این مقال بررسی خواهند شد. در ادامه روند نظام آموزشی در کشور، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس این تحلیل روند می­ توان آینده ­های بلندمدت و میان ­مدتی نیز برای مطالعات سیاسی تصور کرد.
یافته‌ها: با نیم نگاهی به تحلیل روند و بررسی وضعیت موجود مطالعات سیاسی در خواهیم یافت که این حوزه دانشی، باوجود پیشرفت­ های خیره­ کننده نظام ج.ا.ایران با محوریت علوم تجربی، در حال در جا زدن بوده و شرایطی ناهمگون با اهداف متعالی نظام ج.ا.ایران دارد.
نتیجه‌گیری: تحلیل روندهای دانشی در نظام ج.ا.ایران حاکی از آن است که اول قدم این مسیر پر فراز و نشیب، درک وضع موجود، دیدن درست نقطه­ ی مطلوب و راهکارهای به هنگام و به اندازه برای گذار از وضع موجود به مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


 • Alam, Abdolrahman (2009), Foundations of Political Science, 19th edition, Tehran, Ney Publications. (In Persian)
 • Algar, Hamed (1981), The Islamic Revolution of Iran, translated by Morteza Asadi and Hassan Chizari, volume 1, Tehran, Qalam. (In Persian)
 • Ali Babaei, Gholamreza (1990), Culture of Political Science, Veisi, Second volume. (In Persian)
 • Andy, Hines (2006), Strategic, Foresight the state of the art, World future society, futurist speptember- October.
 • Arista, Mohammad Javad; Akbari, Kamal (2011), “The Impact of the Establishment of the Islamic Republic of Iran on Political Jurisprudence”, Quarterly Journal of Political Science, Year 14, Issue 55, Fall 90. (In Persian)
 • Azghandi, Alireza (1993), “University Education of Political Science”, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Encyclopedia, 10-11, fall and winter. (In Persian)
 • Azghandi, Seyed Alireza (2003), Political Science in Iran, volume 1, Open Book Publishing, Preface. (In Persian)
 • Bashirieh, Hossein (2003), Teaching Political Science, volume 1, Tehran, Contemporary View. (In Persian)
 • Bavi, Mohammad (2009), “The Situation of Political Science in Iran”, Quarterly Journal of Political Science, volume(In Persian)
 • Behroozi Lak, Gholamreza; Alipour, Mahmoud (2011), “Application of Perspective Method in Political Studies”, Quarterly Journal of Political Science Extension, spring. (In Persian)
 • Collection of Future Studies textbooks (2011), first edition, Tehran, Center for Future Studies of Defense Sciences and Technologies, Defense Industries Educational and Research Institute, Volume One. (In Persian)
 • Cornish, Edward (2008), Advanced Futurology, An In-Depth Look at the Principles, Foundations, and Methods of Futurism, First volume, Tehran, Defense Science and Technology Futures Research Center, Defense Industries Research and Training Institute. (In Persian)
 • Crohn, Patricia (2010), History of Political Thought in Islam, First Edition, Tehran, Sokhan Publications. (In Persian)
 • Darabi, Ali (2011), Political Currents of Iran, Publication of the Institute of Islamic Culture and Thought, Tehran, Ninth volume. (In Persian)
 • Derakhsheh, Jalal (2005), Shia Political Discourse in Contemporary Iran, Imam Sadegh (AS) University, First volume. (In Persian)
 • Enayat, Hamid (1986), Political Thoughts in Contemporary Islam, Khorramshahi Translation, Second Edition, Tehran, Kharazmi Publications. (In Persian)
 • Farihi, Davood (2010), The Political System and Government in Islam, Sixth volume, Tehran, Samat Publications. (In Persian)
 • Fatemeh Shakerin (2009), Secularism and Cultural Invasion, Book Review Quarterly, Year 11, Issue 51. (In Persian)
 • Ghadiri, Ruhollah (2011), Study and Recognition of Future Study Methods, First volume, Tehran, Defense Science and Technology Futures Research Center, Defense Industries Educational and Research Institute. (In Persian)
 • Giddens, Anthony (1995), Sociology, translated by Manojar Sabouri, Second Edition, Tehran, Ney Publications. (In Persian)
 • Glenn, Jerome (1998), Interoduction to the futures research Methpdology series.
 • Haghighat, Seyed Sadegh (2008), Methodology of Political Science, Second volume, Qom, Mofid University Press. (In Persian)
 • Hashemi, Mohammad Mansour (2006), Modern theologians, religious intellectuals from Shariati to Malekian, Tehran, Kavir Publishing. (In Persian)
 • Hoodashtian, Atta (2001), Modernity, Globalization and Iran, Tehran, Chapakhsh Publications. (In Persian)
 • Hosseinizadeh, Seyed Mohammad Ali (2007), Political Islam in Iran, First volume, Qom, Mofid University Press. (In Persian)
 • https://fa.wikishia.net/view
 • https://www.isna.ir/news
 • Isaiah, Reza (2013), Perspectives on Political Knowledge, Institute of Islamic Sciences and Culture, Book Garden Publishing, First volume. (In Persian)
 • Jafari, Mohammad Taghi (1997), Translation and explanation of Nahj al-Balaghah, Volume 25, Tehran, Islamic Publishing and Culture Office.(In Persian)
 • Jahanbakhsh, Behnam (1996), Iranians and the Thought of Modernity in Post-Revolutionary Iran, First Edition, Tehran, New Step. (In Persian)
 • Jamali, Hossein; Jamali, Mukarrama (2018), “The Status of Political Science: Now and the Future”, Journal of Political Science, Year 13, Issue 4, fall. (In Persian)
 • Kamali Ardakani, Ali Akbar (2007), “The Islamic Revolution and the Transcendence of Shia Political Discourse”, Bi-Quarterly Journal of Political Science, No. 5. (In Persian)
 • Khalaji, Abbas (2007), A Thesis entitled Theoretical Misalignments and Political Failure of Reformist Discourse, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science. (In Persian)
 • Khazaei, Saeed (2009), Shaping the Favorable Tomorrow and the Art of Creating a Vision, Vol. I, Tehran, Center for Future Studies in Science, Technology and Defense, Defense Industries Educational and Research Institute. (In Persian)
 • Khosropanah, Abdolhossein (2010), Intellectual Flow of Contemporary Iran, Publication of Islamic Education, Second volume, Qom. (In Persian)
 • Lakzaei, Najaf (2019). Political Thought of Sadr al-Muta'allehin, Book Garden, (in persian)
 • Lindgren, Mets; Bandhold, Hans (2011), Scenario Design: The Link between Future and Strategy, Tehran, Defense Industries Research and Training Institute. (In Persian)
 • Malekifar, Aqeel et al., (2006), The Alphabet of Futurology, Tehran: Karaneh Alam Publications. (In Persian)
 • Mehdi Meshkout Al-Dini (Bita), Work Report and Summary of Humanities Roundtable Comments and the First Seminar on University Research Issues, Tehran. (In Persian)
 • Ministry of Culture and Higher Education (1988), Review of Iran's Higher Performance, Tehran, Higher Education Planning and Research Committee, March. (In Persian)
 • Mir Mousavi, Seyyed Ali (2005), Islam, Tradition, Modern Government: Modernization and Transformation in Contemporary Shiite Political Thought, Tehran, Ney Publishing. (In Persian)
 • Mohajer Nia, Mohsen (2007), History of Political Thought in Islam Qabsat Quarterly, No. 10, 20 and 21. (In Persian)
 • Mohammadi Medicine, A Critical Study of the Third Wave of New Iranian Political Thought, pezeshki.blogfa.com. (In Persian)
 • Namdar, Mozafar (2008), Proceedings of the National Congress of Humanities, Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
 • Nazari, Ali Ashraf (2017), “Analysis and Evaluation of the Situation of Political Science in Iran”, Journal of Political Science, Year 13, Issue 1, winter. (In Persian)
 • Pahlavan, Genghis (1994), "The Professor System in Iranian Universities" Interview, volume 5, fall. (In Persian)
 • Pedram, Abdolrahim & et al (2009), Futurology of Concepts and Methods, First Edition, Tehran, Center for Futurology, Science, Technology and Defense, Defense Industries Educational and Research Institute. (In Persian)
 • Rashad, Ali Akbar (2003), Contemporary Theology, First Edition, Tehran, Institute of Contemporary Culture and Thought. (In Persian)
 • Safavi, Rahimzadeh (1989), Secrets of the Fall of Ahmad Shah, by Bahman Dehgan, First Edition, Tehran, Ferdowsi. (In Persian)
 • Slater, Richard et al., (2009), Innovation for the New Millennium, volume1, Tehran, Defense Industries Research and Training Institute. (In Persian)
 • Soroush, Abdolkarim (1997), Tolerance and Management, Tehran, Sarat Cultural Institute. (In Persian)
 • Tabatabai Far, Seyed Mohsen; The Consequences of the Safavid Government for Shiite Political Jurisprudence, Quarterly Journal of Political Science, No. 50, Summer 89. (In Persian)
 • Tensor Letter (1975), Edited by Mojtaba Minavi, second edition, Tehran, Kharazmi Publishing. (In Persian)
 • Zarshenas, Shahriar (2002), Theoretical Foundations and the Modern West, First volume, Tehran, Sobh Book. (In Persian)