ضرورت کاربست عرفان اسلامی در مدیریت انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه عرفان اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه امام حسین(ع) تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در پیدایش و بقای انقلاب اسلامی در کشور ایران، مدیریت عرفان اسلامی بر مشی امام ‌خمینی(ره) است. عرفان اسلامی در این مشی فی‌نفسه در همه ابعاد وجودی بشر، اعم از مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، مکتبی یکپارچه عملی بشمار رفته و بیشتر خود را در بحث مدیریت اجتماع و نظام متجلی می‌سازد،  به‌گونه‌ای که می‌توان گفت تأثیر مثبت و منفی آن به نسبت قرب و بعد این مشی مدیریتی بر ساحت‌های انقلاب همچون فرهنگ، اقتصاد، سیاست و غیره ملاحظه می‌شود.این پژوهش با هدف تبیین  ضرورت تأثیرپذیری انقلاب اسلامی از مدیریت عرفان اسلامی صورت می گیرد
روش پژوهش: به‌کار گرفته شده مبتنی بر نظرات جمعی از صاحب نظران مرتبط در دو قلمرو عرفان اسلامی و مدیریت، است. بدین‌جهت در مرحله اول ضمن مطالعات کتابخانه‌ای و ساخت گزاره‌های مدیریتی از مجموعه احوال و مقامات در عرفان اسلامی و سپس تهیه پرسشنامه مرتبط با آن اهتمام شد و در نهایت این ضرورت مطابق سنجه پارسونز بررسی شد
یافته‌ها: که با کفایت شایستگی نیل به اثربخشی در عمل مواجهه شد و در چهار بُعد اثربخشی: انطباق، کسب هدف، یگانگی و حفظ الگوها مورد تأیید صاحب نظران مرتبط قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: این پژوهش بهداشت و تقویت و ارتقاء نظام مدیریت انقلاب اسلامی را با بهره جویی از عرفان اسلامی ضروری دانسته و در پیش گیری از انحراف مدیران  در سطوح مختلف انقلاب تاثیر گزار معرفی می نماید  و نیز می‌تواند عامل و انگیزه مشوقی در پژوهش‌گری افزون‌تر این حوزه نسبتاً مغفول باشد.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran.
 • Abedi Jafari, Hassan; Rastegar, Abbas Ali (2007), The Rise of Spirituality in Organizations, Iranian Journal of Management Sciences, Second Year, No. 5. (In Persian)
 • Ahmadi, Massoud (2014), "Fundamentals of Organization and Management", Cultural Research Publications, 18th edition. (In Persian)
 • Alwani, Seyed Mehdi & etal (2013), "Presenting a Model of Spiritual Leadership in the Iranian Administrative System", Public Management (Management Knowledge), Iran, Volume 5, Number 1, Islamic Azad University, Qazvin Branch. (In Persian)
 • Astral, Abbas Ali (2005), "Scientific management of a school from the perspective of Islam", Islamic Propaganda Organization Publications. (In Persian)
 • Bahrami Qasr Chami, Khalil (2016), "The Impact of Mystical Teachings on Productivity Management in Public and Private Organizations in Iran", Quarterly Journal of Literature, Mysticism and Philosophy Studies.
 • Dailami, Hassan Ibn Abi Al-Hassan (1412), “AH, Guidance of the hearts to the righteous salvation from action to the best of punishments”, Razi, vol. 1. (In Persian)
 • Danaeifard, Hassan; Kordanaij, Assadollah; Lajevardi, Samaneh (2011), “Improving the policy-making capacity of the country”, typology of the role of public management think tanks, year 6. Issue 3. (In Persian)
 • Gorji, Ibrahim; Barkhordari, Sajjad (2007), Fundamentals of Research Methods in Social Sciences, Tehran. (In Persian)
 • Hanbal, Ahmad (1416), “Mosnad Beirut Al-Risalah Institute”, vol. 25. (In Persian)
 • Jafari Shurgol, Sakineh (2013), "Reflections on Organizational Spirituality with Islamic Approach, Studies of Islamic and Iranian Progress Pattern", spring and summer, Volume Two, Number Two. (In Persian)
 • Javadi Amoli, Abdullah (1999), Faqih; Province of Jurisprudence and Justice, Qom, vols. 90 and 99, publication of prisoners. (In Persian)
 • Kazemi, Khadijeh (2008), “Management Based on Spirituality”, Tadbir Magazine, No. 149. (In Persian)
 • Khamenei, Seyyed Ali (2014), Publication of works, publishing house of culture and works of Ayatollah Khamenei. khamenei.ir. (In Persian)
 • Khomeini, Ruhollah (1410), Comments on Sharh Fusus al-Hakam and Mesbah Al-Ans, Islamic Revolutionary Guard Corps. (In Persian)
 • Khomeini, Ruhollah (1977), Velayat-e Faqih, Tehran: Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
 • Khomeini, Ruhollah (1981), Speech 18 Shahrivar, Sahifa of Imam Khomeini, Qom. Publication of Imam Khomeini's works, Volume 15. (In Persian)
 • Khomeini, Ruhollah (1989), Sahifa Noor, Imam Khomeini Publishing House, Volume 19. (In Persian)
 • Khorrampour, Firoozeh (2018), Ethical requirements of Imam Ali's (AS) spiritual management in the dimension of social governance. (In Persian)
 • Klini, Mohammad Ibn Yaqub (1400), Al-Kafi, Qom, darolhadic.
 • Majlisi, Mohammad Baq (1984), Baharalanvar, Beirut: Al-Wafa Foundation, Mustamali, Ismail Ibn Mohammad, Explanation of the Knowledge of the Religion of Sufism, vols. 1 and 2, published by Mohammad Roshan, Tehran. (In Persian)
 • Moafi madani, Seyedeh Khadijeh & et.al (2016), Analysis of Barriers to Spiritual Management in Islamic Azad Universities of Mazandaran Province. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (2004), Atar Collection, Qom. Sadra Publications, Vol. 23. (In Persian)
 • Motaharnia, Mehdi (2003), “Political Mysticism in the Process of the Islamic Revolution of Iran”, Quarterly Journal of Islamic Revolution Thought, No. 5, 42-53. (In Persian)
 • Mottaqi Al-Hindi, Alauddin (1989), “The treasure of deeds in the tradition of words and actions”, research of Sheikh Bakri Hayani, glorification of Sheikh Safwa al-Saqqa, Beirut, Al-Risalah Institute, vol. (In Persian)
 • Mulla Sadra, Mohammad Ibn Ibrahim (1981), The Supreme Wisdom in the Four Mental Travels, Beirut Publisher: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi. (In Persian)
 • Najafi, Habiba and others (2017), “The effect of spiritual leadership on job satisfaction of employees with the mediation of spiritual health to present a structural equation model”, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Spring and Summer, Volume 6, Number 1. (In Persian)
 • Nouriha, Hassan Ali (2003), Imam Mysticism and its Impact on the Islamic Revolution of Iran, Collection of Works of the Congress of Moral-Mystical Thoughts of Imam Khomeini (RA) - Volume 15, Page 217. (In Persian)
 • Qaisari, Davood (1416), Introduction to Qaisari's commentary on Fusus al-Hakam, Anwar al-Huda Publications. (In Persian)
 • Qomi, Abbas (1997), Ship of the Sea and the City of Judgment and Works, Astan Quds Razavi Research Foundation. (In Persian)
 • Rudgar, Mohammad Javad (2011), “The Islamic Revolution and Mysticism with an Approach to the Views of Imam Khomeini”, Studies of the Islamic Revolution in the Eighth Winter of 2011, No. 27. (In Persian)
 • Rudgar, Mohammad Javad (2018), “The nature of social mysticism based on the component of the perfect man from the perspective of Imam Khomeini”, Journal of Philosophy of Religion, Volume 15, Number 4. (In Persian)
 • Sajjadi, Seyed Jafar (2008), Dictionary of Mystical Terms, Tahoori Publications, Fourth Edition. (In Persian)
 • Sharifian, Mehdi et al. (2012), “Manifestation of Ashura Epic and Mysticism in the Literature of the Islamic Revolution of Iran, Sustainability Literature”, (Literature and Language Journal of Kerman Faculty of Literature and Humanities, Volume 3, Number 5-6,237 - 257. (In Persian)
 • Sheikhinejad, Fatemeh; Ahmadi, Golnaz (2008), Comprehensive Portable of Humanities, Tadbir, No. 202. (In Persian)
 • Stroksen, I. & Thorsen, A. A. (2011), “Young Childrens Participations in a Q Study with Visual Images: Some Comments on Reliability and Validity”, Operant Subjectivity: The International of Q Metodology, 34 (3), 146-171
 • Tabrizi, Mohammad Hussein (2001), Definitive Argument, Nima Publishing. (In Persian)