تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای مطالعه و جامعه موردی: راه پیمایی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، روابط بین الملل، دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران

3 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: این نوشتار به دنبال تحلیل ژئوکالچر پدیده راهپیمایی اربعین است. بسیاری از تحلیل­ ها پیرامون مسائل مربوط به جهان اسلام به تبیین مسائل ژئوپلیتیک برمی‌گردد. اندکی از تحلیل‌ها با پشتوانه تحلیل هویتی و فرهنگی مسائل جهان اسلام را تبیین کرده ­اند، با این حال مسئله «تحلیل­ های ژئوکالچر» در مدت ­زمانی طولانی به دلایل متعدد، مورد اهمال واقع شده است. اما امروزه ضرورت بازگشت تحلیل‌های فرهنگی و هوّیتی اجتناب ناپذیر است. راهپیمایی اربعین یکی از پدیده‌های اجتماعی است که با تحلیل ژئوپلیتیک نمی‌توان و نباید آن را تشریح کرد و ضرورت توجه به نگاه گفتمانی یا بین الاذهانی برای تحلیل آن وجود دارد.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری و شاخص‌های پژوهش، با استفاده از روش‌های کمی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی میدانی است.  
یافته‌ها: پژوهش تلاش می­کند با تمرکز بر روی چرایی و چگونگی تأثیرگذاری راه پیمایی اربعین، بر شکل­ گیری ژئوکالچر شیعه، ضرورت توجه به عوامل و عناصری که تأثیرگذاری فرهنگ بر گروه هویتی مورد مطالعه با آن ها میسر می­ شود و علل تأسیسی ژئوکالچر را مورد بررسی قرار دهد.
نتیجه‌گیری: اگرچه تحلیل­ های ژئوپلیتیک از اهمیت بسیار زیادی در تبیین رخدادهای بین‌المللی دارند، اما به واسطه کم توجهی به پدیده ­های فرهنگی، بخشی از مناسبات بین‌المللی را مورد توجه قرار نمی ­دهند. بر اساس یافته­ های پژوهش افزایش همبستگی بین ­المللی در بخش فرهنگی نیروهای اجتماعی در آینده محتمل بنظر می ­رسد که این وحدت اگر با زمینه­ های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه شود سبب دوام جغرافیای فرهنگی گروه‌های اجتماعی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 • -      Abkhezr, Asgar & Motafaker, Hussain (2014), “A Study of the Impact of National Ceremonies and Occasions on Reinforcing National Unity and Cohesion With an Emphasis on Social Training of the Youth”, Bi-Quarterly Journal of Cultural Protection of the Islamic Revolution, 4(9), 139-142. (In Persian)

  • Ali Babaei, Yahya (1999), “Is Religion a Social Institution?” Journal of social Science, No. 13, 128-109. (In Persian)
  • Buzan, Barry (1992), Geopolitics and GeocultureEssays on the Changing World, Cambridge University Press.
  • Ghasemi, Farhad (2010), Principles of International Relations, Tehran: Mizan. (In Persian)
  • Ghasemi, Farhad (2015), Theories of International Relations and Regional Studies, Tehran: Mizan. (In Persian)

  -      Heidari, Gholamhossein (2005), “Cultural Geopolitics or Geoculture”, Scientific Congress of the Iranian Geopolitical Association, No. 1, 93-116. (In Persian)

  -      Jackson, Robert & Sorensen, Georg (2016), Introduction to international relations, translated by Mehdi Zkerian and and etal, Tehran: Mizan.

  • Katzenstein, Peter J (2011), The culture of national security: norms and identity in world politics (volume1), Translated by Mohammad Hadi Semati, Tehran: Research Institute of Strategic Studies. (In Persian)
  • Katzenstein, Peter J (2011), The culture of national security: norms and identity in world politics (volume2), Translated by Mohammad Hadi Semati, Tehran: Research Institute of Strategic Studies. (In Persian)
  • Mohammadi, Hamid Reza; Salimnejad, Nadimeh; Ahmadi, Ebrahim (2017), “Redefinition of geopolitics of shia (by emphasizing on demonstration of Arba'een)”, Scientific-International and International Journal of the Geographical Society of Iran, Vol 52 Issue 15, 103-120. (In Persian)
  • Morgenthau, Hans G. (2010), Politics among Nations, translated by Homeira Moshirzadeh, Tehran: Ministry of Foreign Affairs.
  • Moshirzadeh, Homeira (2004), “Structuralism as a Trans-Theory of International Relations”, Journal of Politics, Faculty of Law and Political Science (University of Tehran), 65, 144-113. (In Persian)
  • Moshirzadeh, Homeira (2012), Evolution in Theories of International Relations, Tehran: Samt. (In Persian)
  • Rahmati, Reza (2020), “Geo-Economics and Reshaping the Regional Order” (Nordic, Southeast Asia and MENA), International Political Economy Studies, Volume 3, Issue 1, 151-179. (In Persian)
  • Scott, Burchill; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew (2011), Theories of international relation, translated by Homeira Moshirzadeh and Ruhollah Talebi Arani. Tehran: Mizan. (In Persian)

  -      Seyed Emami, Kavous (2009), "Where do ethnic identities arise? an overview of the main theories”, First Line Quarterly, No.7, 15-32. (In Persian)

  -      Taheri, Massoud; Heydari, Gholam Hassan; Ezzati, Ezzatullah (2018), "Analysis of global power equations in the context of geoculture; Confrontation, Competition or Cooperation", Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, No. 4, 164-192. (In Persian)

  • Zahed Ghafari Hashjin & Mohammad Aghaei (2018), “Arba'een Pilgrimage as a Social Movement”, Political Knowledge, Vol. 14, No.1, 1-21. (In Persian)