روانکاوی سیاسی و سوژگی سیاسی: ریخت شناسی دلوزی از سوژه ی سیاسی انقلابی درگفتمان اسلام سیاسی 1357 ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف:ریخت شناسی از «سوژۀ سیاسی انقلابی»، بدون توجه به روان و نقش ناخودآگاه در آن، نوعی تقلیل گرایی محسوب میشود، پژوهش حاضر با عطف به اهمیت موضوع فوق، از منظر روانکاوی سیاسی به دنبال تبیین و فهم چراییِ پیروزی گفتمان اسلام سیاسی در برابر دیگر گفتمانهای رقیب نظیر گفتمان ملی با صبغۀ ناسیونالیستی و چپ با پیشینۀ مارکسیستی در رخداد 1357 ایران می باشد.
روش: پژوهش حاضر از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه برای نشان دادن ارتباطِ دالهای گفتمان پیروز به دلیل تطابق با روان و مخیلۀ اجتماعی ملت استفاده کرده است.
یافته ها: نتایج تحقیق،موفقیت گفتمان اسلام سیاسی را در گرو شکل گیری«سوژۀ سیاسی اشتدادی»می داند که که با کانالیزه کردن انرژی جنبشی جامعه و فراهم سازی زیرساختاری برای اتصالات ریزوماتیک به منظور تحقق طرح صفحۀ ایجابی منطبق با خواست و ارادۀ عمومی ملت،شرایط را برای شکل گیری«سوژه های سیاسی انقلابی/پسیکوتیک» فراهم کرد و متعاقبا،به تغییرات فازی مورد انتظار ملت ودر نتیجه فروپاشی گفتمان پهلوی دوم در جامعۀ ایران منجر شد.
نتیجه گیری:استقرار گفتمان اسلام سیاسی با وجود دیگر پادگفتمانهای موجود(ملی با صبغۀ ناسیونالیستی و چپ-مارکسیستی)،ریشه در وجود یک طرح صفحه و افق ایجابی جدید داشته که در تطابق با مخیلۀ اجتماعی سوژه های سیاسی ایرانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • Akhavan Kazemi, Masood; Sadeqi, Seyed Shamodin; Dehqani, Reza (2016), “The Analysis of the Role of Imam Khomeini in Epitomization of the Transcendence of Islamic Discourse during the Islamic Revolution of Iran”. Studies of the Islamic Revolution, 12 (42), 9-26. (In Persian)
 • Asgary, Yadollah (2015), “Comparison of the Discourse of the Islamic Revolution and the Moral Foundations of the Responsibility of Protection”, Cultural Protection of the Islamic Revolution, 5 (11), 1-29. (In Persian)
 • Barzin, Saeed (1998), Political Factionalism in Iran: from the 1981s to the 1997. Tehran: Markaz. (In Persian)
 • Basiri, Mohammad Ali; Afshary, Abdolrahman; Najafi, Davood (2016), “Political Islam and the Islamic Revolution of Iran”, Quarterly Journal of Politics, 3 (11), 49-65. (In Persian)
 • Butenschøn, Nils A (2015), “Arab Citizen and the Arab State: The “Arab Spring” as a Critical Juncture in Contemporary Arab Politics”. Democracy and Security, 11 (2), 111–128, DOI: 10.1080/17419166.2015.1043078.
 • Cody, Francis (2009), “Inscribing Subjects to Citizenship: Petitions, Literacy Activism, and the Performativity of Signature”. Cultural Anthropology, 24(3), 347–380, DOI: 10.1111/j.1548-1360.2009.01035.x.
 • Colebrook, Claire (2008), Gilles Deleuze, (R. Sirvan, Trans.) Tehran: Markaz. (In Persian)
 • Colebrook, Claire (2020), Deleuze: A Guide for the Perplexed. (M. Z. Zamani, Trans.) Tehran: Elmi va Farhangi. (In Persian)
 • Dara, Jalil; Karami, Mostafa (2013), “Free Thinking in the Discourse of the Islamic Revolution”, Studies of the Islamic Revolution, 2(6), 91-120. (In Persian)
 • Davoodi, Ali Asqar (2010), “Theory of Discourse and the Political science”, Quarterly Journal of Political Studies, 8(2), 51-74. (In Persian)
 • Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (2018), Kafka: Toward a Minor Literature. (H. Namakin, Trans), Tehran: Bidgol. (In Persian)
 • Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (2019), What is philosophy? (M. Akhund zadeh, Trans) Tehran: Ney. (In Persian)
 • Deleuze, Gilles (2017), Essays Critical and Clinical. (Z. Eksiry, P. Qolami, & I. Ganji, Trans.) Tehran: Ban. (In Persian)
 • Deleuze, Gilles (2018), Cinema 1: Motion-Image. (M. Eslamy, Trans) Tehran: Minooye Kherad. (In Persian)
 • Deleuze, Gilles (2018), Nietzsche and Philosophy. (A. Mashayekhi, Trans) Tehran: Ney. (In Persian)
 • Dikec, Mustafa (2012), “Beginners and equals: political subjectivity in Arendt and Rancie`re”. Royal Geographical Society , 1-13, doi: 10.1111/j.1475-5661.2012.00508.x.
 • Due, Reidar (2017), (F. Majidi, Trans) Tehran: Elmi va Farhang. (In Persian)
 • Ekman, Joakim & Amna, Erik (2012). “Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology”. Human Affairs, 22, 283–300, DOI: 10.2478/s13374-012-0024-1.
 • Esmaeeli, Mohammad Javad (2019), “Allameh Tabatabai and the Development of the Sign of Freedom in the Discourse of the Islamic Revolution 1979 Iran”, Culture strategy , 46, 41-72. (In Persian)
 • Gill, Graeme (2000). The Dynamics of Democratization: Elites, Civili Society and Transition Process. Hampshire: Macmillan Press LTD.
 • Haj Seyed Javadi, Ali Asqar (1978), Crisis of Values. Tehran: Ravaq. (In Persian)
 • Hakil, Jouni & Kallio, Kirsi Pauliina (2013), “Subject, Action and Polis: Theorizing Political Agency”, Human Geography, 38 (2), 181–200.
 • Hardt, Michael (2014), Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy. (R. Najaf Zadeh, Trans) Tehran: Ney. (In Persian)
 • Hezavei, Seyed Morteza (2012). “The Islamic Revolution, the Islamic Awakening and the Future of Political Islam in the Region”. Journal of the Islamic Revolution , 1(4), 113-143. (In Persian)
 • Honary, Yadollah; Azarmi, Ali (2013), “Study and analysis of the process of establishment and coherence of the discourse of the Islamic Revolution of Iran based on the theory of Laclau and Mouffe discourse”, Journal of the Islamic Revolution, 8 (2), 95-118. (In Persian)
 • Honneth, Axel (1995), The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. (J. Anderson, Trans.) Cambridge: Polity.
 • Hooghe, Marc; Dejaeghere, Yves (2007), “Does the ‘Monitorial Citizen’ Exist? An Empirical Investigation into the Occurrence of Postmodern Forms of Citizenship in the Nordic Countries”, Scandinavian Political Studies, 30 (2), 249-271.
 • Hoseini Zadeh, Seyed Mohammad Ali (2010), Political Islam in Iran, Qom: Mofid University Publication. (In Persian)
 • Jorgensen, Marianne; Phillips, Louise (2014), Discourse Analysis as Theory and Method. (H. Jalili, Trans) Tehran: Ney. (In Persian)
 • Kachuyan, Hosein (2005), Evolutions of Iranian Identity Discourses: Iranians in Conflict With Modernity and Post-Modernity. Tehran: Ney. (In Persian)
 • Kallio, Kirsi Pauliina (2014), “Who is the Subject of Political Action”. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 13 (3), 428-433.
 • KhoramShad, Mohammad Baqer; Jamali, Javad (2018), “The Political and the Political Discourses in Iran after the Islamic Revolution (1979-2013)”. Studies of the Islamic Revolution, 54, 165-184. (In Persian)
 • Krtolica, Igor (2019), Gilles Deleuze. (M. Nezami Zadeh, Trans) Tehran: Sales. (In Persian)
 • Marati, Paola (2016), Gilles Deleuze: Cinema and Philosophy. (F. Jafarian, & M. Parsa, Trans) Tehran: Shavand. (In Persian)
 • Marfleet, Philip (2016), “The Political Subject in the ‘Arab Spring’”, Contemporary Levant, 1 (1), 4-11, DOI: 10.1080/20581831.2016.1148456.
 • Mashayekhi, Adel; Azmoodeh, Mohsen (2017), Deleuze, Criticism and Interperation. Tehran: Nahid. (In Persian)
 • Mir Moosavi, Seyed Ali (2012), Islam, Tradition, the Modern State: The Modernization of the State and the Evolution of Contemporary Shia’s Political Thought. Tehran: Ney. (In Persian)
 • Moharram Khani, Fariborz (2013), “Social Imaginary: An Interdisciplinary Concept”, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 2 (6), 71-90. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (1987), Human Social Evolution: In addition to the Purpose of life, inspired by Sheikh Al-Taifa, benefits and services of the Ayatollah Boroujerdi. Tehran: Sadra. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (1992), About the Islamic Revolution. Tehran: Sadra. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (2002), Islam and the Needs of the Time (Vol. 1), Tehran: Sadra. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (2008), Spiritual Freedom, Tehran: Sadra. (In Persian)
 • Nasr, Seyyed Vali Reza (2001), Islamic Leviathan: Islam and the Making of the State Power, Oxford: Oxford University Press.
 • Nazari, Ali Ashraf (2012), Subject, Politics and Power: From Machiavelli to Foucault, Tehran: Ashyan. (In Persian)
 • Nikdar Asl, Mohammad Hosein; Fathi Fath, Zabihollah (2016), “Analysis of the Discourse of the Islamic Revolution of Iran by Using the Concept of Radical Pluralism Democracy of Laclau and Mouffe”, The approach of the Islamic Revolution, 36 (10), 123-140. (In Persian)
 • Norris, Pippa (2002), Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ong, Aihwa (1996), “Cultural Citizenship as Subject-Making”, Current Anthropology, 37 (5), 737-762.
 • Patton, Paul (2008), Deleuze and the Political. (M. Rafe, Trans) Tehran: Game No. (In Persian)
 • Pour Ahmadi Meybodi, Hosein; Zolfaqari, Abbas (2015), “Types of Models of Political Islam and their Interaction with the Global Politics”, the journal of Political and International Approaches, 6 (41), 9-35. (In Persian)
 • Qajary, Hoseinali; Nazary, Javad (2013), Application of Discourse Analysis in Social Research, Tehran: Jame Shenasan. (In Persian)
 • Rezaee Jaefary, Mohsen; Aqa Hoseini, Alireza; Ali Hoseini, Ali (2016), “The Discourse of the Islamic Revolution of Iran and the Requirements for the Dissemination of Its Values in the Age of Globalization Based on the Theory of Laclau and Mouffe”, Strategic Studies of Public Policy, 20 (6), 85-110. (In Persian)
 • Rutland, Ted (2012), “Activists in the Making: Urban Movements,Political Processes and the Creation of Political Subjects”, International Journal of Urban and Regional Research, 1-23, DOI:10.1111/j.1468-2427.2012.01110.x.
 • Sediqi, Behrang; Nazari, Hasan (2011), Human agency and the discourse of the Islamic Revolution of Iran (Sociological Explanation of Human Agency and its Semantic Changes from June 1976 to June 1989). Social Research, 12 (4), 117-141. (In Persian)
 • Shadloo, Abbas (2009). The Islamic Revolution, from Victory to Consolidation: Untold Historical Stories from the Provisional Government and the Revolutionary Council to the Fall of Bani Sadr 1979-1981, Tehran: Vozara. (In Persian)
 • Smith, Daniel; Protevi, John (2015), Gilles Deleuze. (S. M. Seyedi, Trans.) Tehran: Qoqnoos. (in Persian)
 • Soltani, Seyed Ali Asqar (2013), Power, Discourse and Language: Mechanisms of Power Flow in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Ney. (In Persian)
 • Sutton, Damian; Martin-Jones, David (2016), Deleuze Reframed: a Guide for the Arts Students. (M. Parvaneh Poor, Trans.) Tehran: Farhangestan Honar. (In Persian)
 • Tajik, Mohammadreza (2003), The Experience of Political Game among the Iranians. Tehran: Ney. (In Persian)
 • Tajik, Mohammadreza (2004), Discourse, Counter-Discourse and the Politics. Tehran: Institute for Research and Development of Humanities. (In Persian)
 • Tajik, Mohammadreza (2005), The Narrative of Otherness and identity among the Iranians. Tehran: Farhange Gofteman. (In Persian)
 • Tajik, Mohammadreza (2013), Foolish Teachers: Visibility and Awareness of the Traumatic, Tehran: Teesa. (In Persian)
 • Tajik, Mohammadreza (2014), Black, White, Gray: Are The Political Realities Made? Tehran: Teesa. (In Persian)
 • Tajik, Mohammadreza (2019), Bio-Movement: This Movement is not a Movement. Tehran: Negahe Moaser. (In Persian)
 • Yeatman, Anna (2007), “The Subject of Citizenship”, Citizenship Studies, 11 (1), 105-115, DOI:10.1080/13621020601099948.
 • Zolfaqary, Seyed Mohammad (2011), “Re-Studying Political Islam in Tunisia”, Regional Research, 6, 15-51. (In Persian)