مؤلفه‌های قدرت هوشمند آیت‌الله خامنه‌ای در قبال دشمنان محور مقاومت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

3 استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: یکی از عرصه‌های راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تقویت و افزایش نقش و تأثیر محور مقاومت اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. اتخاذ چنین سیاستی باعث ایجاد لطمه به منافع برخی از واحدهای سیاسی شده که با سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی دشمنی دارند. بلوک‌بندی کشورهای سنی مذهب با احساس خطر از آنچه آن را هلال شیعی می‌نامند تلاش کرده‌اند در برابر ارتقای جایگاه محور مقاومت اسلامی بایستند. آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تعیین‌کننده راهبرد سیاست خارجی نظام نسبت به نحوه مواجهه با دشمنان محور مقاومت اسلامی هستند؛ ازاین‌رو این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که سبک رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مواجهه با دشمنان محور مقاومت اسلامی چگونه بوده است؟
روش‌شناسی پژوهش: روش انجام این پژوهش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. به این منظور چارچوب نظری مفاهیم مرتبط با قدرت هوشمند تعیین و سپس با مطالعه سخنرانی‌ها و مواضع آیت‌الله خامنه‌ای، مؤلفه‌های قدرت هوشمند وی تجزیه‌وتحلیل شده است.
یافته‌ها: بررسی مواضع و سخنرانی‌های آیت‌الله خامنه‌ای براساس الگوی قدرت هوشمند جوزف نای بیانگر استفاده وی از مهارت‌های سبک رهبری تراکنشی و الهام‌بخش در مقابله با دشمنان محور مقاومت اسلامی است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که آیت‌الله خامنه‌ای هر دو بعد قدرت نرم و سخت را در اتخاذ راهبردها و سیاست‌ها نسبت به دشمنان محور مقاومت اسلامی مدنظر قرار می‌دهند و هم‌زمانی استفاده از مؤلفه‌های نرم و سخت قدرت در سیاست‌های راهبردی آیت‌الله خامنه‌ای به موفقیت و افزایش قدرت این محور انجامیده است.

کلیدواژه‌ها


-      Adami, Ali; Keshavarz Moghadam, Elham (2015), “The position of the resistance-oriented security complex in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran”, Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, NO.16, 1-19. (In Persian)
-      Asadi, Nasser (2014), “Ayatollah Khamenei's Foreign Policy Discourse Analysis (Interactionist Discourse Against Dominance)”, Islamic Quarterly Journal of Islamic Policy Research, Second Year, No. 5, 107-132. (In Persian)
-      Bahmani, Mohammad Reza (2014), “New Islamic Civilization in the Thought of Ayatollah Khamenei (What and How the Civilization of the Islamic Republic of Iran Evolved)”, Philosophy and Theology Quarterly, No. 2, 198-237. (In Persian)
-      BBC Persian (2018/12/26), predicting the elimination of Israel 25 years come from?, available at https://www.bbc.com/persian/world-46689912. (In Persian)
-      Dehghani Firoozabadi, Seyed Jalal; Mortazavi Sharif, Ali (2017), “The decision-making model of foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the thoughts of Ayatollah Khamenei”, The Approach of the Islamic Revolution, No. 38, 113-130 (In Persian).
-      Etaat, Javad; Rezaei, Massoud (2011), “Theory of Realism and the Necessity of Reviewing Its Concepts”, Quarterly Journal of Foreign Relations, No. 2, 213-241. (In Persian)
-      Ghasemi, Zahra (2013), “Explanation and Study of Soft War in the Political Thought of the Supreme Leader”, Hebal Al-Matin Magazine, No. 3, 108-127. (In Persian)
-      Ghiasvand, Hassan; Nasiri, Reza (2015), “The Supreme Leader's Approach to the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran with Emphasis on the Negotiation Method and the Concept of Heroic Flexibility”, Politics Quarterly, No. 1, 3 - 22. (In Persian)
-      Ghorbani Sheikhnshin, Arsalan; Karami, Kamran; Abbaszadeh, Hadi (2011), “Intelligent Power; The New Transformation of Power in the Age of Globalization”, Foreign Relations Quarterly, Third Year, No. 4, 125-150. (In Persian)
-      Guardian Council Research Institute, Constitution of the Islamic Republic of Iran, available at: http://www.shora-rc.ir/Portal/home/?news/12410/237109/237629. (In Persian)
-      Hatami Rad, Mansour (2006), "Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran from the Perspective of the Supreme Leader", Hassoun Quarterly, No. 10. (In Persian)
-      Hovsepian Bearce, Y. (2013). Out of the Mouth of the Leader: The Political Ideology of Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran. UCLA. ProQuest ID: HovsepianBearce_ucla_0031D_11825. Merritt ID: ark: /13030/m52c15t0. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/4tc4k8c6
-      Information newspaper (2018/10/01), IRGC decisive response to terrorists, available in https://www.ettelaat.com/mobile/?p=98210&device=phone. (In Persian)
-      Iran newspaper (2017/06/20), shooting in the brain of ISIL, available in http://www.irannewspaper.ir/Newspaper/Page/6524/1/416274/0. (In Persian)
-      IRIB News Agency (2019/03/21), the Saudi government will fall into the hands of the Islamic Mujahideen, available in https://www.iribnews.ir/fa/news/2383950. (In Persian)
-      Islamic Republic News Agency (2018/09/22), the message of the Supreme Leader of the Revolution following the terrorist incident in Ahvaz, available in https://www.irna.ir/news/83040304. (In Persian)
-      Karimi, Abolfazl (2017), "The role of the Islamic Republic of Iran in identifying the security complex of the resistance", Monthly Research Monthly, Volume 2, Number 20, 1-14. (In Persian)
-      Masoudnia, Hossein; Fattahi Ardakani, Hossein and Jomehzadeh, Seyed Javad Imam (2018), “Analysis of the concept of power and its constituent sources from the perspective of Joseph Nye (hard, soft, smart)”, Bi-Quarterly Journal of Soft Power Studies, Year 8, Issue 18, 130-152. (In Persian)
-      Nye, J. S, (2019), Leadership and Intelligent Power, translated by Mahmoud Reza Golshanpajooh and Elham Shoushtarizadeh, Tehran: Abrar International Institute for Contemporary International Studies and Research. (In Persian)
-      Nye, J. S. (2008). The powers to lead. Oxford: Oxford University Press.
-      Nye, J. S. (2009). Get Smart: Combining Hard and Soft Power. Foreign Affairs. Vol. 88, No. 4, 160-163.
-      Nye, J. S. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs.
-      Nye, J.S. Jr. and Armitage, R.L., (2007), CSIS Commission on Smart Power. A smarter, more secure America Center for Strategic and International Studies, Washington.
-      Preservation and Publication of Ayatollah Khamenei's office (2015/09/09), Statements in a meeting with different groups of people, available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30716. (In Persian)
-      Roustaei, Mohammad Taghi (2017), “An Analysis of Iran's Support for the Axis of Resistance in the Syrian Crisis; Relying on the approach of idealism and realism”, Regional Research, No. 15, 69-83. (In Persian)
-      Sadjadpour, Karim (2008). Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader. Carnegie Endowment for International Peace.
-      Seifzadeh, Seyed Hossein (2005), Various Theories and Theories in Individual-Globalized International Relations Appropriate and Efficient, First Edition, Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (In Persian)
-      The New York Times (2018/05/10), Trump Presses Arab Allies to Do More to Counter Iran, Availaable at https://www.nytimes.com/2018/05/10/us/politics/trump-arab-allies-iran.html
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2011), Foreign Policy Strategies from the Perspective of the Supreme Leader, Tehran: Islamic Revolution Research Institute. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2019/10/02), Statements during the meeting of the Supreme Assembly of IRGC Commanders at: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=43632&nt=2&year=1398&tid=11101. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2019/03/13), a selection of statements made during the meetings of the families of the martyrs who defended the shrine http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=41853&nt=2&year=1397&tid=11101. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei  (2017/06/07), The Reaction of the Supreme Leader to the Terrorist Incident in Tehran, Available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36773. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2019/02/11), Statement "The Second Step of the Revolution" to the Iranian nation, available at: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=41673&nt=4&year= 1397&tid=11101. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2015/04/09), Meeting of the panegyrists of the Ahl al-Bayt with the Leader of the Revolution   http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=29404. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2014/07/23), Statements in the Students Meeting, Available at: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=27046&nt=2&year=1393&tid=11101. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2012/02/03), Tehran Friday Prayer Sermons, Available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei  (2003/01/15), Statements of the Supreme Leader of the Revolution during the Meeting of Hajj Agents, Available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3161. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2002/04/14), Statements in the Meeting of Officials and Ambassadors of Islamic Countries, Available at: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=39394&nt= 2&year=1397&tid=11101. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2020/01/17), Tehran Friday Prayer Sermons, Available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2018/09/24), Meeting of the medalists of the Iranian sports caravan in the Asian Games in Indonesia with the Leader of the Revolution, http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40555. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei  (2017/12/06), Statements in the Meeting of Officials and Guests of the Islamic Unity Conference, Available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38427. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2013/03/21), speeches in the holy shrine of Razavi, available at: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=22233&nt=2&year=1392&tid=1022. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2018/05/09), Statements at Farhangian University, available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39542. (In Persian)
-      The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2015/05/06), Statements in a group meeting of teachers and educators across the country, available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639. (In Persian)
-      The The Preservation and Publication's office of the Supreme Leader of Ayatollah Khamenei (2020/01/03), the message of condolence of the Supreme Leader of the Revolution following the martyrdom of General Qassem Soleimani and his fellow martyrs, Available at http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=44554. (In Persian)
-      The Washington Post (2018/05/10), Iran’s supreme leader reveals private letter Trump sent to Arab allies, Availaable at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews /wp/2018/05/09/irans-supreme-leader-says-trump-is-making-demands-of-gulf-allies-the-u-s-wants-to-own-humiliated-slaves/
-      Vaezi Dehnavi, Abbas (2012), “Fundamentals of Foreign Policy in the Thought of the Supreme Leader”, Quarterly Journal of Contemporary Political Research, Third Year, No. 1, 141-169. (In Persian)