مدلسازی تهدیدات امنیت اجتماعی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری(ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق- دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

2 عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادقعلیه السلام ، تهران، جمهوری اسلامی ایران

10.22084/rjir.2020.21589.3060

چکیده

امنیت یکی از واژه های بنیادینی است که امروزه در جوامع عوامل متعددی باعث افزایش گستره‌ی این حوزه نسبت به دهه‌های اخیر شده است، لذا تحلیل این عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که مدل تهدیدات امنیت اجتماعی در کشور چگونه است؟ و در سوالات فرعی از میزان اهمیت، اولویت و تأثیر-تأثر این تهدیدات نسبت به هم پرسیده می شود. برای پاسخ به این سوالات رویکرد پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است که شامل دو قسمت کیفی و کمی-کیفی می باشد. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات در زمینه تهدیدات امنیت اجتماعی، روابط میان تهدیدات با استفاده از روش پژوهش مدلسازی ساختاری-تفسیری(ISM)، تحلیل خواهد شد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر موجب دسته بندی و طراحی مدل مفهومی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تهدیدات امنیت اجتماعی می‌شود. در پایان این پژوهش، به این نتیجه رسیده ایم که سه تهدید، به عنوان تهدیدات مبنایی محسوب شده به طوری که بر تمامی تهدیدات امنیت اجتماعی تأثیرگذارند؛ این تهدیدات عبارت اند از: ضعف ساختاری نهادهای اجرایی و قضایی؛ کاهش سطح احساس رفاه و رضایتمندی از زندگی و کاهش نقش خانواده درتربیت فرزندان. همچنین تهدیدات دیگری هم شناسایی شده‌اند که جزء تأثیرپذیرترین تهدیدات امنیت اجتماعی محسوب می شوند که عبارت اند از: کاهش سطح اعتماد مردم به نیروهای تامین کننده امنیت و نظم؛ کاهش امنیت شغلی و افزایش گسست های نسلی. این تهدیدات به نوعی نتیجه و حاصل تهدیدات دیگر هستند که در صورت مدیریت صحیح تهدیداتی که میزان تأثیرگذاری بالایی دارند، این موارد با هزینه کمتری مدیریت خواهند شد.

کلیدواژه‌ها