ارائه الگوی گزینش و جذب نیروی انسانی در سازمان بسیج براساس رهنمودهای رهبران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف: ارائه الگوی پارادایمی برای تبیین راهبردهای گزینش و جذب نیرو در سازمان بسیج  بر مبنای سه مؤلفه دکترین، سیاست و هدف مستخرجه از مکاتب فکری ذو فلسفی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مبنای انطباق نظریات و منویات امامین با گفتمان ولایت فقیه.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق به روش تحلیل محتوا و بر اساس نظریه داده بنیاد گفتمان ولایت فقیه در الگوهای تأمین نیروی انسانی در سازمان بسیج را در محیط نرم‌افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با استخراج مفاهیم و مقوله‌ها تبیین و الگوی راهبردی بر مبنای سه سطح اهداف، دکترین و سیاست‌ها ارائه می‌نماید.
یافته‌ها: راهبرد تأمین و جذب نیروی انسانی کارآمد بر مبنای؛ تعریف الگوهای جذب بر مبنای تحولات سیاسی و امنیتی در کشور و منطقه، لزوم جذب نیرو از تمام اقشار در سازمان بسیج، جذب نیروهای متخصص در تمام حوزه‌های علمی، عدم اِعمال محدودیت‌های قومی، جغرافیایی، مذهبی در فرایند تأمین نیرو در بسیج، لزوم ملاحظه عوامل تخریب‌گر در فرایند جذب نیروی بسیجی، تعریف ملاحظات رفتاری، اخلاقی، انضباطی، اعتقادی، انقلابی در تأمین نیروی انسانی از بین بسیجیان در سایر نیروهای مسلح است.
نتیجه‌گیری: الگوی استخراج شده از تجزیه و تحلیل مدل پارادایمی مؤیّد آن است که؛ شاخص‌های تعریف شده از یک بسیجی بر مبنای گفتمان ولایت فقیه در تبیین راهبردهای کلان تأمین نیروی انسانی سازمان بسیج، برآیندی از ویژگیهای شخصیتی، اعتقادی، علمی، سازمانی، نظامی، فرهنگی، انقلابی شخص بسیجی است.

کلیدواژه‌ها


-      Abdi, Behnam (2017), “Presenting a model for establishing a learner defense culture in the Islamic-Iranian model of progress based on the menus and measures of Imam Khamenei (as)”, Proceedings of the scientific conference on the model of defense culture indicators in AJA based on guidelines and command measures Supreme Leader of the Armed Forces, Supreme Ideological Organization of the Army of the Islamic Republic of Iran, Office of Research. (In Persian)
-      Adel, Azar; Ahmadi, Parviz; Sabt, Mohammad Vahid (2009), “Determining the effective factors on human resource selection with data mining approach”, Quarterly Journal of Education, No. 100. (In Persian)
-      Azizi, Razzaq; Ali Akbari, Hassan and Izadi Tameh, Ahmad (2015), “Organizational Factors Affecting the Attraction of Youth to Basij”, Quarterly Journal of Islamic Management, No. 1, pp. 224-203. (In Persian)
-      Bagheri, Mohammad Hassan; Farhadi, Mohammad; Panahi, Hamid (2015), “Presenting an Approach Model of Human Resource Supply in Basij Based on the Discourse of Imam Khomeini (RA)”, Quarterly Journal of Resource Management in Law Enforcement, Year 6, No. 2. (In Persian)
-      Bagheri, Mohammad Hassan; Poursadegh, Nasser; Farhadi, Mohammad; Panahi, Hamid (2019), “Presenting the model of providing Basij manpower based on the discourse of the Supreme Leader (Supreme Leader)”, Journal of Law Enforcement and Security, Year 11, Issue 3. (In Persian)
-      Habibi, Arash (2020), What is a paradigm model?, published on Pars Modir Publishing site. (In Persian)
-      Hassanzadeh Rangi, Nermin; Alhayari, Timur; Khosravi, Yavar; Zairi, Farid; Saremi, Mohammad (2012), “Job Cognitive Fracture Questionnaire Design: Determining the Validity and Reliability of Tools”, Iranian Occupational Health Quarterly, Year 9, No. 1, 29-42. (In Persian)
-      Hosseinian, Courage; Majidi, Abdullah; Yaghoubi, Adel (2011), “A Study of the Effectiveness of the Recruitment Process in the NAJA Organization (From the Perspective of the Experts of the Selection and Recruitment Center and the Deputy of Human Resources of the NAJA Headquarters)”, Quarterly Journal of Human Resources Development and Support. (In Persian)
-      http:// imam-khomeini.ir/fa/n119595 (In Persian)
-      https://basij.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article (In Persian)
-      Imam Khamenei (may God bless him and grant him peace), Seyyed Ali, (2010), Hadith Velayat (CD of the collection of instructions of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, Grand Ayatollah Khamenei), Tehran, Cultural Research Institute of the Islamic Revolution. (In Persian)
-      Imam Khomeini (RA) (1999), Imam Sahifa, (Collection of Imam Khomeini's works Statements, messages, interviews, rulings, religious permissions and letters, version 3, Tehran: Institute for Organizing and Publishing Imam Khomeini's Works and Computer Research Center for Islamic Sciences. (In Persian)
-      Jamshidi, Mohammad Hossein and Mohsen Islami, Basij Thought and Culture in Imam Khomeini's Thought (RA) (2017), “Scientific and Research Quarterly of Soft Power Studies”, Volume 7, Number 16, 64 - 42. (In Persian)
-      Landy, Olive; Cowling, Allen (2007), Strategic Human Resource Management, translated by Seyed Hossein Abtahi, Shamsollah Jafarinia, Reza Najjari and Mehrban Hadi Peykani, Tehran: Institute for Management Research and Training, First Edition.
-      Leader, Abbas Ali; Akhund Mehrizi, Massoud (2009), “Analysis of the Discourse of the Thinking System of the Leader of the Revolution”, Zamaneh Quarterly, Nos. 84 and 85.
-      Mansoorian, Yazdan (2007), What is grounded theory? And what is its use? Special Proceedings of the Conference on Information Science and Information Society, University of Isfahan. (In Persian)
-      Mehrabi, Amir Hamza; Amiri, Ali Naqi; Zarei Matin, Hassan and Gholamreza Jandaghi (2011), “Introduction to the Methodology of Data-Based Theory for Islamic Research”, Quarterly Journal of Organizational Culture Management, Year 9, No. 23 (In Persian).
-      Rostamzadeh, Reza; Budaghi Khajehnoobar, Hossein and Soltani, Zeinab (2016), The effect of strategic human resource management on the recruitment, retention and empowerment of human resources (Case study: Agricultural Bank of Urmia), Management Research Quarterly Quarterly, Volume 27, No. 107, 3-31. (In Persian)
-      Taheri, Hassan (2002), A Study of Motivational Factors Affecting the Recruitment of Adolescents and Youth in Basij, M.Sc. Thesis, Davos Islamic Revolutionary Guard Corps.
-      Tusi, Hassan Ali and Mehri, Abbas (2011), “Factors Affecting the Attraction of the Elites in the Basij Quarterly Journal of Islamic Management”, Volume 19, Number 2, 130-105. (In Persian)
-      Zolghadr, Mohammad Baqer (2009), Principles and Dimensions of National Basij, PhD Thesis, Higher National Defense University, Tehran. (In Persian)