گستره‎‌ی ولایت فقیه در اندیشه سیاسی علامه محمد حسین نایینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسـی گرایش مسائل ایـران، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 استادیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف: اصل ولایت فقیه، با توجه به اهمیت ویژه‌اش در پیشبرد اهداف اسلامی و معاضدتش نسبت به اسلامی شدن جامعه، بیش از همه؛ صحنه‌ی بروز حساسیت و منازعات بوده است. نفس این موضوع، سبب شده تا فقها، در آثار گوناگون خود به‌صورت‌های متفاوت، در این موضوع به طرح بحث بپردازند. از جمله نظراتی که درباره‌ی ولایت فقیه عنوان‌شده و از سوی مخالفان و موافقان زیادی مورد بحث و فحص قرار گرفته، دیدگاه علامه نایینی(ره) است. این تحقیق بر آن است که به این سؤال پاسخ ‌بدهد که حیطه‌ی اختیارات ولی فقیه از نگاه ایشان تا چه میزان است و دیدگاه ایشان ترسیم‌کننده کدام سطح از اِعمال ولایت می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: مقاله‌ی حاضر در صدد است با استفاده از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر و با لحاظ کردن الزامات روشی آن، به تحقیق در نظرات علامه نایینی که به‌صورت پراکنده در آثارشان موجود است، و نیز مبتنی بر زمینه‌های تاریخی زمانه علامه بپردازد.
یافته‌ها: هر چند تحقیق حاضر به علت اختلافات متعددی که در خوانش آراء ایشان شکل گرفته است، آن‌چنان فرضیه ‌آزما نیست، اما با توجه به مطالعات پیشینی و زمینه‌ی شناخت علمای شیعه، مدعای این پژوهش بر مطلقه بودن ولایت فقیه نزد آیت‌الله نایینی استوار است که در نهایت اثبات می‌گردد.
نتیجه‌گیری: این پژوهش، ارائه یک جمع‌بندی مشخص و قابل داوری از منظر علامه نایینی در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه است و با در نظر گرفتن متون برجای مانده از علامه نایینی و شناخت زمینه‌های تاریخی به ولایت مطلقه فقیه نزد علامه نایینی دست می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


 • Aqabzorg Tehrani, Mohammad Hassan (1403 AH). Al-Dari'ah al-Tasanif al-Shi'ah, Volume 4, Beirut: Dar al-Azwa.
 • Al-Bahr al-Ulum, Sayyid Muhammad (1403 AH). Balgha al-Faqih, Volume 3, Tehran: Al-Sadiq Library.
 • Taqi Amoli, Sheikh Mohammad (Dateless). Al-Makasib wa Al-Bayy; Report of the research of the great master Mirza Al-Naeini, Qom: Islamic Publishing Institute.
 • Isfahani, Hussein Ibn Mohammad Ragheb (1412 AH). Al-Mufradat Fi Al-Faz Al-Quran, Beirut: Dar Al-Alam publication.
 • Izadi, Mehdi; Hassanvand, Amin; Fazli, Azizullah (2011). Velayat-e-Faqih in the political thought of Akhund Khorasani, Journal of Political Science, No. 13.
 • Babapour, Mehdi (2002). The Historical Trend of the Theory of Velayat-e-Faqih from the Viewpoint of Imam Khomeini (RA), Maaref Publishing Office.
 • Borji, Yaghoub Ali (2001). The Historical Course of the Theory of Velayat-e-Faqih, Research Journal of Islamic Law, Nos. 3 and 4.
 • Borji, Yaghoub Ali (2003). Velayat-e-Faqih from the point of view of jurists during the constitutional period, Jihad Culture Quarterly, No. 33 and 34.
 • Bashirieh, Hossein (2012). Political Sociology; the Role of Social Forces in Political Life, Tehran: Ney Publishing.
 • Jafarpisheh Fard, Mustafa (2011). The Political Position of the Jurist in the Discourse of the Constitutional Era, Journal of the Islamic Government, No. 3.
 • Jafarpisheh Fard, Mustafa (2002). Intellectual Challenges of Velayat-e-Faqih Theory, Qom: Bustan Ketab Institute.
 • Jafar Pishefard, Mustafa (2001). Background of Theory of Velayat-e-Faqih, Qom: Secretariat of the Assembly of Leadership Experts.
 • Javadi Amoli, Abdullah, (2011). Velayat-e-Faqih; Province of Jurisprudence and Justice, Qom: Publishing Prisoners.
 • Haeri, Abdolhadi (1985). Shiism and constitutionalism in Iran and the role of Iranians living in Iraq, Tehran: Amirkabir publication.
 • Hassanifar, Abdolrahman (2010). “Study of Mohammad Hossein Naeini's approach to new concepts and teachings”, Politics publication.
 • Haghighat, Seyed Sadegh (2007). The Problem of Islamic Political Studies, Qom: Book Garden.
 • Heidari, Abbas; Abdollahpour, Mohammad (2015). Understanding the reading of contemporary jurists from political jurisprudence: A study by Morteza Ansari, Mirza Naeini and Imam Khomeini (RA), Journal of Islamic Policy Research, No. 7.
 • Rahman Satayesh, Mohammad Kazem (2006). Religious Democracy from the Perspective of Mohaghegh Naeini, in Religious Democracy by Kazem Ghazizadeh, Tehran: Orouj Publishing.
 • Seyyed Mohammad, Shirazi (Dateless). Essal al-Talib's Al-Makasib.
 • Shiri, Tahmourth; Azimi, Neda (2012). “A Comparative Study of Qualitative Content Analysis and Hermeneutic Method”, Sociological Studies, No. 15.
 • Samimi, Seyed Rashid (2005). Theoretical Effects of the Age of Absence on Shiite Political Thought, Tehran: Radio and Television Research Center. (In Persian)
 • Abbas Ali, Amid Zanjani (2000). “Fundamentals of Government in the Political Thought of Mirza Naeini”, in a Look at the Opinions and Thoughts of the Great Shiite Genius Mirza Mohammad Hossein Gharavi Naeini, Isfahan: Association of Cultural Works and Honors of Isfahan Province. (In Persian)
 • Farihi, Davood (2010). The Power of Knowledge and Legitimacy in Islam, Tehran: Ney publication. (In Persian)
 • Farihi, Davood (2015). The Threshold of Modernity; in the description of the punishment of the nation and the purification of the nation, Tehran: Ney publication. (In Persian)
 • Farihi, Davood (2006). The Political System and Government in Islam, Tehran: Samt publication. (In Persian)
 • Kazemi, Seyed Mohammad Sadegh (2014). A Comparative Study of the Practice of Velayat-e-Faqih from Safavid to the Contemporary Era, Tehran: Imam Sadegh (AS) University, M.Sc. Thesis.
 • Kadivar, Mohsen (1997). Theories of government in Shiite jurisprudence, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 • Kuzenzhavi, David (1992). Critical Circle, translated by Morad Farhadipour, Tehran: Gil Publications, quoting Vaezi, Asghar (2013), Intentionalism versus Semantic Independence, Quarterly Journal of Literary Research, No. 41.
 • Mohammadi Eshtehardi, Mohammad (2000). Velayat-e-Faqih; Pillar of the Islamic Revolution, Tehran: Motahar Publications. (In Persian)
 • Mahmoud Panahi, Seyed Mohammad Reza (2015). “A Study of Skinner's Intentional Hermeneutic Methodology”, Research Policy Quarterly, No. 3.
 • Morshedizad, Ali; Ghorbani, Saeed (2016). “A comparative study of the political position of the jurist in the government”; A Case Study of the Thought of Imam Khomeini (RA) and Allameh Naeini (RA), The Approach of the Islamic Revolution, No. 34.
 • Maarefat, Mohammad Hadi (1998). Velayat-e-Faqih, Qom, Al-Tamheed Publications. (In Persian)
 • Mousavi Khomeini, Ruhollah (Dateless). Kashf al-Asrar, Tehran: Payam Azadi Publications. (In Persian)
 • Mousavi Sharbiani, Seyed Jalal (2015). “A Comparative Study of the Political Thoughts of Allameh Naeini and Imam Khomeini with Emphasis on the Influence of Contemporary Crises”, Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies, No. 42
 • Moghimi, Gholam Hossein (2000). “The province and the political role of the people from the perspective of Mohaghegh Naini”, in a look at the views and ideas of the great Shiite genius. (In Persian)
 • Gharavi Naeini, Mirza Mohammad Hossein; Isfahan: Association of Cultural Works and Honors of Isfahan Province (429). (In Persian)
 • Naeini, Hossein (2006). Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, with introduction and description by Ruhollah Hosseinian, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center Publications. (In Persian)
 • Naeini, Hossein (2009). Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, corrected and researched by Javad Varei. Qom: Boostane Ketab. (In Persian)
 • Naeini, Hossein (1955). Tanbih al-Ummah and Tanzih al-Mullah, with introduction and explanations by Ayatollah Taleghani, Tehran, Bina. (In Persian)
 • Najafi, Musa (2003). With the Constitutionalists: A Reflection on Shiite Reformist Thought, Monthly Thought and Political History of Contemporary Iran; Zamaneh, vol2, No 11.
 • Najafi, Musa; and Haqqani, Faqih Musa (2009). History of Political Developments in Iran: A Study of the Components of Nation-State Development in the Extensive National Identity of Iran, Tehran: Institute of Contemporary History Studies.
 • Najafi Khansari, Sheikh Musa (1377 AH). Minya al-Talib in the margins of gain, Qom: Mohammadiyah. (In Persian)
 • Naghibi, Abolghasem (2009). “The rule of Hesbeh from the perspective of Imam Khomeini”, Tehran: Matin Research Journal. (In Persian)
 • Hadavi Tehrani, Mahdi (2010). Velayat-e-Faqih Fundamentals of Evidence and Authority, Tehran: Young Thought Center publication. (In Persian)