دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400 
جایگاه مردم سالاری دینی در مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

صفحه 161-186

10.22084/rjir.2021.23952.3303

فاضل شادمانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمد باقر خرمشاد؛ سوسن صفاوردی