دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1400 
8. جایگاه مردم سالاری دینی در مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

10.22084/rjir.2021.23952.3303

فاضل شادمانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمد باقر خرمشاد؛ سوسن صفاوردی