مطالعه تطبیقی سیاستگذاری و توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حوزه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

2 استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: بررسی تحولات در حوزه سیاستگذاری درموضوع زنان از جمله شاخصه های است که برای تحلیل علمی از انقلاب باید به آن توجه شود. معطوف به این اهمیت، مقاله با هدف بررسی تطبیقی حوزه سیاستگذاری و تاثیر آن برتوسعه در این حوزه انجام پذیرفته است.
روش‌شناسی پژوهش: این مقاله با روش توصیفی و تحلیل تطبیقی در حوزه زنان در  قبل (عصر پهلوی) و بعد از انقلاب اسلامی ساماندهی شده است.
یافته‌ها: در پاسخ به این سوال است که انقلاب اسلامی تا چه میزان در سیاستگذاری، توسعه و پیشرفت حوزه زنان تأثیرگذار بوده است؟ یافته‌های تحقیق نشانگر تحولات قابل توجهی در سیاستگذاری و پیشرفت در ابعاد مختلف (ساختاری، نهادی، تقنینی و اجرایی) در بُعد از انقلاب است.
نتیجه‌گیری: تغییرات زیربنایی در سیاستگذاری موجب رشد، پیشرفت توسعه وضعیت زنان در ابعاد سیاسی-اجتماعی، فرهنگی و علمی بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و بومی گردیده است اما؛ با توجه به ظرفیت‌های معنوی، مادی و انسانی نظام اسلامی تا دست‌یابی به نقطه مطلوب، تلاش مسئولان و همدلی و همراهی مردم ضروری است؛ تا در حرکت از وضعیت موجود به طرف وضعیت  مقدور و مطلوب میسر گردد.

کلیدواژه‌ها


 • A collective work (2007). Islamic revolution of Iran, Tehran: Nashre Maaref. (In Persian).
 • Abbasi, Somayeh and Mousavi, Mansour (2014). “A Look at the Situation of Women in the Pahlavi Period from (1300 to 1332)”, Women's Research Journal, Vol. 5, spring, No. 9.
 • Abrahamian, Yarvand (2006). Iran between Two Revolutions, Ahmad Golmohammadi and Mohammad Ebrahim Fattahi, Tehran: Nashr-e Ney. (In Persian)
 • Akhavan Kazemi, Bahram (2006). “A Look at the Twenty-Year Vision Document and Its Political Components”, (ensani.ir). (In Persian)
 • Akhtari, Shahla and Ebtehaj Shirazi, Fariba (1999b). “Women's NGOs; Yesterday, Today, Tomorrow (Part 2)”, Payam-e-Zan Magazine, NO. 89. (In Persian)
 • Alaviatbar, Alireza (2001). A Study of the Pattern of Citizen Participation in the Administration of Cities. Center for Urban Studies and Planning, Ministry of Interior, Volume 1.
 • Arasta, Mohammad Javad (1998). “Women and Political Participation”, Quarterly Journal of Political Science. The first number. (In Persian)
 • Ayatollahi, Zahra (2007). Description of the Charter of Women's Rights and Responsibilities in the Islamic Republic of Iran, Tehran: Vice Presidency for Women and Family Affairs. (In Persian)
 • Center for the Study of Historical Documents (2000). Pahlavi Era Press According to Savak Documents, Tehran: Center for the Study of Historical Documents of the Ministry of Intelligence. (In Persian)
 • Expediency Discernment Assembly 2018: majma.ir
 • Farahmand, Maryam (2006). “Government Interaction with Women's Non-Governmental Organizations”, Women's Book. NO. 33. (In Persian)
 • Foundation of Martyrs and Veterans Affairs: www.isaar.ir
 • Ghaffari, Gholamreza (2009). “The Logic of Comparative Research”, Iranian Journal of Social Studies, Vol. 3, NO. 4. (In Persian)
 • Ghavi, Nayreh (2015). An Introduction to the Efficiency of the Islamic Republic in the Realms, Nashre Maaref. (In Persian)
 • Ghavi, Nayyreh (2011). “The Record of the Islamic Republic in the Field of Women”, Proceedings of the scientific conference on the record of the Islamic Republic of Iran, Vol. 4. Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Ghavi, Nayyreh (2015). An Introduction to the Efficiency of the Islamic Republic in the Field of Women, Maaref Publishing.
 • Government Information Center 2018: www.dolat.ir
 • Hemmat Yarahmadi, Ali (2010). “The Nature of Progress from the Perspective of Islam”, Journal of Indigenous Strategy. No. 104.
 • Information base of the Office of the Supreme Leader: leader.ir
 • Ishaqi, Mohammad (2011). “Study of Family Studies”, Quarterly of Islamic University. Vol. 3. (In Persian)
 • Islamic Consultative Assembly 2018: www.majlis.ir
 • Islamic Culture and Communication Organization: icro.ir
 • Judiciary 2018: www.dadiran.ir
 • Kar, Mehrangiz (1991). The Angel of Justice and the Pieces of Hell, Tehran: Roshangaran. (In Persian)
 • Khajehnouri, Mina (1995). List of Topics Discussed About Women in the 24 Terms of the National Assembly, Cultural Studies and Research Center of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, Office of Women's Cultural Studies. Tehran: Publications of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
 • Khomeini, Ruhollah, Sahifeh-ye Imam, Volumes 3, 5, 18, 19, Tehran: Imam Khomeini Publishing House. (In Persian).
 • Koushki-Jahromi, Maryam (2011). “Developments in Women's Sports after the Victory of the Islamic Revolution”, Proceedings of a scientific conference on the record of the Islamic Republic of Iran, Vol.4. Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Kronin, Stefan (2004). Reza Shah and the Formation of Modern Iran, translated by Morteza Saghebfar, Tehran: Jami. (In Persian)
 • Ministry of Education: www.medu.ir
 • Ministry of Science, Research and Technology: msrt.ir
 • Mohebbi, Seyedeh Fatemeh and Sadeghi Ahangar, Masoumeh (2009). Sociology of Women's Non-Governmental Organizations, Tehran: Women's Socio-Cultural Council. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (2007). The Future of the Islamic Revolution. Tehran: Sadra. (In Persian)
 • Office of Women Studies and Research (2001). A Collection of Like-minded Articles Examining Women's Issues, Priorities and Approaches, Volume 1. Qom: Office of Women Studies and Research. (In Persian)
 • Pahlavi, Ashraf (1998). Faces in a Mirror, Memoirs of Ashraf Pahlavi. Tehran: Farzan Rooz. (In Persian)
 • Pahlavi, Mohammad Reza (1975). The White Revolution. Tehran: Bija. (In Persian).
 • Performance report of the Deputy Minister of Women's Sports Development (1979-2018). (In Persian)
 • Public Relations of the Cultural-Social Council of Women (2008). Policies and Plans, Acquaintance with the Cultural-Social Council of Women, The first office, Tehran: Women's Social-Cultural Council. (In Persian)
 • Qom Seminary Women Studies and Research Center: women.rc.ir
 • Report on the Current and Desirable Situation of Women in the Islamic Republic of Iran, first phase (2008), second and third (2009), Presidential Center for Women and Family Affairs, Kavosh- No Cultural Research Institute. (In Persian)
 • Report on the performance of the Presidential Center for Women and Family Affairs in the Tenth Government (2013). “Mojtahedzadeh, Maryam”. (In Persian)
 • Report on the Situation of Women and Families during the Decades after the Islamic Revolution (2018). Literacy Movement Organization. (In Persian)
 • Research Center of the Islamic Consultative Assembly: majlis.ir
 • Research Management Office of Women Studies and Research (2008). Gender and Education, Tehran: Office of Women Studies and Research. (In Persian)
 • Sanasarian, Elise (2005). Women's Rights Movement in Iran: Uprising, Decline and Repression from 1280 to Revolution 57. Translation: Nooshin Ahmadi Khorasani, Tehran: Akhtaran. (In Persian)
 • Statistics Center of Iran: amar.org.ir
 • Supreme Council of the Cultural Revolution 2018: iranculture.org
 • Tabatabai, Seyyed Mohammad Hussein (1959). Tafsir Al-Mizan, Tehran: Dar al-Kitab al-Islami. (In Persian)
 • The site of the Women's Socio-Cultural Council: www.iranwomen.org
 • Todaro, Michael (1990). Economic Development in the Third World. Translation: Gholam Ali Farjadi, Tehran: Program and Budget Organization. (In Persian)
 • Vice Presidency for Women and Family Affairs: www.women.org
 • Vice President for Women and Family Affairs: www.women.org.ir
 • Website of the Vice President for Women and Family Affairs 2018: women. gov.ir
 • Women and Family Research Center: www.wrc.ir
 • Women's Social Cultural Council 2000: info@shorayezanan.ir
 • Yazdani, Heshmatollah and Pooyandeh, Mohammad Reza (2012). History of Basij of the Women's Society, Tehran: Basij Organization of the Women's Society of Iran.( In Persian)
 • Zafaranchi, Leila Sadat (2011). Report on the Performance of the Presidential Center for Women and Family Affairs in the Ninth Government, published by the World Assembly of the Ahl al-Bayt (Mojabb). (In Persian)
 • Zarei, Mohammad Hossein (2004). “Iranian Legislative System and the Position of the Expediency Council”, Rahbord, No. 34. (In Persian)