دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، آذر 1400 
تأثیر شکاف گفتمان حاکمیتی برکارآمدی جمهوری‌ اسلامی ایران

صفحه 77-97

10.22084/rjir.2021.24040.3308

اشرف کارگرقمی ها؛ محمد رحیم عیوضی؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ علی اشرف نظری