فرهنگ و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی

چکیده

هدف: برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس اندیشه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای لازم است ابعاد مادی و معنوی مورد توجه قرار گیرد. در تمدن نوین اسلامی فرهنگ پایه و اساس است و ابعاد دیگر حیات بشری با فرهنگ صحیح قابلیت پیاده‌سازی دارد. در بیانی دیگر زمانی سیاست و اقتصاد و مسائل اجتماعی در تمدن نوین اسلامی ایفای نقش خواهند کرد که فرهنگ ناب اسلامی به‌عنوان پایه‌ی تمدن نوین اسلامی قرار گیرد. در پژوهش حاضر نگارندگان مترصد این هستند، با عنایت بر بیانات آیت‌الله خامنه‌ای و استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، مؤلفه‌ها و الزامات و ارکان فرهنگی تأثیرگذار بر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را مورد توجه و بررسی قرار دهند. پرسش اصلی تحقیق این است ‌که مؤلفه‌ها و الزامات فرهنگی شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی چیست؟
روش‌شناسی پژوهش: در این مقاله از روش تحلیل مضمون بهره گرفته‌ شده است.  
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشانگر آن است که مؤلفه‌هایی چون دین، اخلاق، عقلانیت، علم نافع و ارکان و الزامات پیرامون آنها ضرورت دارد که مورد توجه قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش فرهنگ بنیادی است و تا زمانی‌که فرهنگ در جامعه به وضعیت مطلوب نرسد، ابعاد دیگر تمدن نوین اسلامی به مرحله‌ی تئوریک و عملیاتی نخواهد رسید.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran
 • Akbari, Morteza; Rezaei, Fereydoun (2015), “An Analysis of the Characteristics of the New Islamic Civilization in the Thought of the Supreme Leader”, Bi-Quarterly Journal of the Iranian Islamic Progress Model, 3, No. 5, Consecutive 5. (In Persian)
 • Bahmani, Mohammad Reza (2014), “New Islamic Civilization in the Thought of Ayatollah Khamenei (What and How the Civilization of the Islamic Republic of Iran Evolved)”, Journal of Critique and Opinion, No. 74. (In Persian)
 • Bahmani, Mohammad Reza (2014), “What is the new Islamic civilization in the thought of Ayatollah Khamenei and how the civilization of the Islamic Republic of Iran evolved”, Scientific and Research Quarterly of Philosophy and Theology, 19, No. 2. (In Persian)
 • Bakhtazmayeh Bonab, Mohammad; Montazer Khorasan, Hojjat (2017), “Study of content analysis in research with a qualitative approach”, the third international conference on industrial management and engineering. (In Persian)
 • Dara, Jalil; Ghorbani, Saeed (1398), “Recognizing the role of cultural components of the Islamic government in the formation of a new Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei”, Journal of the Islamic Revolution, 9, No. 31. (In Persian)
 • Derakhsheh, Jalal & et al. (2015), “Thematic analysis of trust in Ayatollah Khamenei's thought”, Quarterly Journal of Contemporary Political Studies, 6, Autumn, No. 17: 53. (In Persian)
 • Eshkvari, Mohammad Jafar; Mousavi, Sepideh Zahra (2015), “Factors and contexts of revival of Islamic civilization in the speech of the Supreme Leader of the Islamic Revolution”, Conference on New Islamic Civilization, Shahed University. (In Persian)
 • Information base of the Office for the Preservation and Publication of the Works of the Grand Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Cultural Research Institute of the Islamic Revolution. (In Persian)
 • Kamali, Yahya (2018), “Methodology of content analysis and its application in public policy studies”, Quarterly Journal of Public Policy, 4, summer, No. 2: 189. (In Persian)
 • Linton, Ralph (1958), The Course of Civilization, Translator: Parviz Marzban, Tehran: Taban. (In Persian)
 • Mirahmadi, Mansour (2011), Shiite intellectual foundations in Islamic civilization, University of Isfahan Press. (In Persian)
 • Rajabi Davani, Hossein; Khazaei, Ali (2015), “Modern Islamic Civilization as a Component Affecting the Strength of the Internal Construction of the Islamic Republic of Iran”, Conference on Modern Islamic Civilization, Shahed University, Tehran. (In Persian)
 • Twain B., Arnold J. (2014), A Study of the History of Civilization, Translated by: Mohammad Hossein Aria, Scientific and Cultural Publications. (In Persian)