ساختار اقتدارگرا و گسست در پارادایم ملت سازی (ایران عصر محمدرضاشاه: 1357-1320)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: محمدرضاشاه به تبعیت از حکومت پدرش، تلاش نمود تا از طریق لایه ­های سیاسی و با تمسک به عظمت و شکوه گذشته ایران، فرآیند ناتمام ملت ­سازی را دنبال کند؛ اما او در حقیقت ملی ­گرایی را به ایدئولوژی رسمی دولتی برای جلب نظر مردم و بازنمایی ایده شاهی ایران باستان بدل نمود و بدین ترتیب نتوانست این فرایند را به سرانجام برساند. با این توصیف، هدف این پژوهش طرح پرسش اساسی تحت این عنوان است که چرا سیاست­ های ملت­ سازی، در ایران عصر محمد رضاشاه ناقص و ناتمام ماند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می­ شود که: شکل­گیری ساختار اقتدارگرا و آمرانه سیاسی، سبب گسست در پارادایم ملت ­سازی شده و روند نُضج آن را به انحراف کشانید.
روش‌شناسی پژوهش: روش این تحقیق، توصیفی است و با بهره ­گیری از ابزار گردآوری داده­ ها مبتنی بر داده ­های کتابخانه ­ای و اسنادی، انجام شده است؛ رویکرد نظری جهت تبیین مسأله تحقیق نیز، نظریه ملت‌سازی کارل دویچ می ­باشد.  
یافته‌ها: یافته ­های پژوهش نشان می‌دهند که حکومت پهلوی دوم در زمینه ملت ­سازی بی­ توجهی به جوانب سیاسی و اجتماعی رویکردهای ملت ­سازی، اموری نظیر تقویت زبان بیگانه به جای زبان رسمی کشور، انسداد در کانال­ های ارتباطی در سطوح مختلف جامعه، مخالفت با ایجاد عرصه عمومی و تقویت جامعه مدنی، مخالفت با تکثرگرایی قومیتی، که مستظهر به یک نظام اقتدارگرا بود، را به‌عنوان رویه اصلی خود قرار داده بود.
نتیجه‌گیری: تأمل در شاخص ­های ملت ­سازی در برهه زمانی حکومت پهلوی دوم، بیانگر آن است که این امر با بن ­بست و چالش­ ­های فراوانی مواجهه شده و شاه در انجام رسالت تاریخی خود ناکام شده است.

کلیدواژه‌ها


 •  

  • Abrahamian, Yarvand. (2005). Iran between two revolutions, Translation: Ahmad Golmohammadi and Mohammad ebrahim Fattahi, Tehran: Ney. (In Persian)
  • Ahmadi Hajiklaei, Hamid (2010). The flow of lft in Iran, Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian)
  • Ahmadi, Ali (2019). “Obstacles to the growth of civil society in Iran”,Publication of civil society organizations in Iran. (In Persian)
  • Ahmadi, Hamid (2011). Foundations of Iranian National Identity, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. (In Persian)
  • Akbari, Mohammad Ali, Bigdelou, Reza (2011). “Pahlavism: the official ideology of the government of Mohammad Reza Pahlavi in the decade 1961-1971”. Journal Document Treasure Quarterly, 4, No. 84: 24. (In Persian)
  • Alahmad, Jalal (2001). Tehran: Ferdows. (In Persian)
  • Almutawi, Ziauddin (1991). Chapters on the history of political and social struggles in Iran, Tehran: Chapakhsh. (In Persian)
  • Almutawi, Ziauddin (1991). Chapters on the history of political and social struggles in Iran, Tehran: Chapakhsh. (In Persian)
  • Anonymous (2015). “Political corruption of Ashraf Pahlavi”, Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
  • Asef, Mohammad Hassan (2005). Ideological foundations of government in the Pahlavi era, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
  • Asef, Mohammad Hassan (2005). Ideological foundations of government in the Pahlavi era, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
  • Ashna, Hesamuddin (2008). “Scholarship of Fulbright leaders and ruling elites in the last decade of the Pahlavi era”, Journal Social Science Quarterly. 15, No. 42- 43: 419. (In Persian)
  • Azghandi, Alireza; Delavar, Abuzar (2010). “The role of the political culture of the ruling elites in the fall of Mohammad Reza Shah A case study of the Prime Minister Amir Abbas Hoveyda from February 1964 to August 1977”. Journal Quarterly Journal of Political and International   Approaches, Vol. 54, No. 32: 76. (In Persian)
  • Azghandi, Seyed Alireza (1997). Foreign relations between Iran and the government (1941-1978), Tehran: Qoms. (In Persian)
  • Azghandi, Seyed Alireza (2000). The inefficiency of Iran's political elites between the two revolutions, Tehran: Qoms. (In Persian)
  • Bigdelu, Reza (2019). “The Functioning of the Museum of Ancient Iran in the Thought of the Nation Government of the Pahlavi Period”. Journal Quarterly Journal of Historical Research, 55, No. 2: 117. (In Persian)
  • Braniginm, William (1979). “Pahlavi Fortune: A Staggering Sum”, Washington Post.
  • Conversi, Daniele (2012). “Conceptualizing nationalism”. See discussions, stats, and author profiles for this publication. at: https://www.researchgate.net/publication/237478113.
  • Cottam, Richard (1979). Nationalism in Iran, Pittsburgh: University of Pitsburgh
  • Dehghanuniri, Loghman; Shojaei, Hora (2007). “Review of the celebrations of two thousand and five hundred years of imperialism in Iran”, Journal Research Journal of History, 2, No. 6: 70. (In Persian)
  • Dehmardeh, Mehdi; Nemati Limai, Amir (2016). “The position of language and the historical course of the evolution of foreign languages in Iran”. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. Ninth period, 9, No. 1: 97. (In Persian)
  • Deutsch, Carl. W (1997). Nationalism and its variants, translated by Mohammad Maghyasi, Tehran: Institute of National Studies.
  • Deutsch, K. W (1969). Nationalism and Its Alternatives, New York: Random House.
  • Dorandish, Homan (2008). “Mohammad Mossadeq; "A nationalist who was not liberal”, Shahrvand Mehr Monthly, 68, No. 65: 1. (In Persian)
  • Emami, Sayed Majid (2010). “A Passage on Government Interactions and Communications in Iran; Sociology of Political Propaganda in the Second Pahlavi Period”, Journal Culture and Communication Quarterly, 1, N0. 2: 54. (In Persian)
  • Farihi, Dawood; Zirkiyahidari, Ali (2017). “The concept of self in the nationalist intellectual tradition, (Case study: Kasravi and Shadman)”, Quarterly Journal of Politics Journal of the Faculty of Law and Political Science, 47, No, 1: 137. (In Persian)
  • Ghadimi Qidari, Abbas (2012). “Archaeological and nationalist historiography in Qajar Iran”. Quarterly Journal of Islamic Iranian History Studies, 1, No, 1: 94. (In Persian)
  • Hassanzadeh, Ismail (2002). “The Discourse of National Identity in Kasravi's Historiography”, National Studies Quarterly. 4, No.14: 97.
  • Heiser, Robert (2010). Mission in Tehran Memoirs of General Heiser, Translation: Ali Akbar Abdul Rashidi, Tehran: Information.
  • Heydari, Asghar (2007). “The Fate of Capitulation in Iran”, Zamaneh Monthly, 10, No. 56: 1. (In Persian)
  • Hutchinson, John and Anthony Smith (2007). nationalism, Translation: Mustafa Younesi and Ali Morshedizad, Tehran: Strategic Studies Research Institute.
  • Islami ndushan, Mohammad Ali (1998). “What Happened to Iran: Managing Iran with Non-Iranian Culture”, Monthly Information, No. 15771: 1. (In Persian)
  • Ismaili, Hamid Reza (2009). “Political culture of the goverment in the second Pahlavi period”, Journal of Historical Studies, 4, No, 26: 65. (In Persian)
  • Judy nemati, Akram (2011). “Jalal Alahmad and Westernization”, Journal Nedaye Sadegh, 5, No. 14: 86. (In Persian)
  • Karimi mullah, Ali; Qasemi, Abolfazl; Alizadeh, Zahra (2014). “Strong government and weak society the relationship between government and society in the era of Mohammad Reza Shah (1977-1953)”, Journal Islamic Revolution Approach, 11, No. 26: 150. (In Persian)
  • Karl W. Deutsch (1966). Nationalism and Social Communication, The M.I.T. Press Cambridge.
  • Katozian, Homayoun (1989). Iran's political economy: from constitutionalism to the end of the Pahlavi dynasty, Tehran: Markaz. (In Persian)
  • Katozian, Homayoun (2005). Government and society in Iran, Tehran: Markaz. (In Persian)
  • Khorramshad, Mohammad Baqir; Alireza kalantri Mehrjerdi; Hossein Solati (2018). “The discourse of national identity of the current of nationalism before and after the Islamic Revolution with the application of the ideas of Ahmad Kasravi and Ezatullah Sahabi”, Journal of Contemporary Political Essays, 4, N0. 1: 48. (In Persian)
  • Kolsat, Pal (2017). “Nation-Building and Social Integration Theory”, https://folk.uio.no/palk/ch02.htm.
  • Maghsoudi, Mojtaba (2007). Socio-political developments in Iran (1941-1898). Tehran: Rozaneh. (In Persian)
  • Mahmoudi, Sayed Ali (2015). “Nationalism and Islam in the Conflict of Compatibility and Contradiction Analysis and Evaluation of the Relationship between Nationalism and Islam in Ali Shariati's Opinions”, Iranian Journal of Sociology, 16, No, 3: 177. (In Persian)
  • Majd, Mohammad Qoli (2009). The great plunder of the United States and the plunder of Iran's cultural heritage (1941-1925), Institute of Political Studies and Research. (In Persian)
  • Manshadi, Morteza; Ismailzadegan, Behrooz (2019). “Ideological institutions and the continuation of the second Pahlavi government from 1941 to 11978”, Government Research Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science, 16, No. 2: 219. (In Persian)
  • Miri, Seyed Javad (2017). “A look at Dr. Ali Shariati's account of Iranian identity”, Monthly Journal of Social Philosophy Speeches: 91. (In Persian)
  • Mojtahedzadeh, Pirooz (2011). “The emergence of Iranian identity and the evolution of the concept of state in Iran”, Journal of Human Geography Research, Vol. 45, No. 2: 138. (In Persian)
  • Mojtahed-Zadeh, Pirouz (2010). “Iran: the Empire of the Mind Facts about emergence and evolution of the concepts of state, territory, and boundary in ancient Iran”, Journal International Vol. 5, No. 3: 26.
  • Mousavi, Seyed Elila (2015). “A Look at Farah Diba's Political Action; Democracy serves tyranny”, Institute for the Study of Contemporary Iranian History. (In Persian)
  • Mousavi, Seyed Mohammad (1397). “The secret of making science strong and staying strong”, Institute for the Study of Contemporary Iranian History. (In Persian)
  • Naderpour, Babak (2001). “Subcultures, the modern Pahlavi state, and political development”, Journal National Studies, Vol. 3, No. 9: 15. (In Persian)
  • Nazarpour, Mehdi; Nasiri, Mohammad (2003). Political flow. Qom Publications. (In Persian)
  • Nikobin, Bijan (1982). The past is the beacon of the future, Tehran: ghoghunus. (In Persian)
  • Rahnama, Ali (2020). Behind the scenes of the coup, thugs, opportunists, soldiers, spies, Translation: Fereydoun Rashidian, Tehran: Ney. (In Persian)
  • Rimmer, Andrea. K (2005). “The concepts of state building, nation building and society building”, Journal Institute for Strategy and Security Policy. Defence Academy, Vienna, Austria, Vol. 4, No. 3: 20.
  • Rostami, Massoud; Zibakalam, Sadegh (2018). “The Genealogy of the Ideology of Archaeological Nationalism and Otherism”. Journal Political research of the Islamic world, Vol. 8, No. 3: 151. (In Persian)
  • Shafieifar, Mohammad; Elham; Ghasemi, Abbasi, Reza (2014). “New middle class and political instability in Iran 1357-1320”. Journal of the Islamic Revolution. Vol. 4, No. 13: 38. (In Persian)
  • Shams, Ismail; Yazdani, Sohrab (2005). “Study of the concept of Iran and its role in the existence of the Iranian nation-state”. Journal of Humanities Teacher, Vol. 9, No. 1: 96. (In Persian)
  • Shariati, Ali (1982). Recognition of Iranian-Islamic identity. Tehran: Elham. (In Persian)
  • Sheikh Shoa'i, Mohammad Ali (2007). Nationalism from the perspective of Islam, Qom: Daftar Aql. (In Persian)
  • Shoaian, Mustafa and Khosrow Shakeri (2009). Hashtnameh to the People's Fedayeen Guerrillas, Tehran: Ney. (In Persian)
  • Turkan, Akbar (2011). The record of the Islamic Republic of Iran in the field of oil, gas and petrochemicals, in a review of the thirty-year record of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Tehran University Press. (In Persian)
  • Wahabzadeh, Peyman (2010). “The Cuban experience did not reach Iran first hand”, Mehrnameh Magazine, Vol. 1, No, 6: (In Persian)
  • Zariri, Reza (2005). “Modernism and Iranian Identity in the Pahlavi Era”. Journal Zamaneh, Vol. 9, No. 40: (In Persian)
  • Zibakalam, Sadegh; Saboohi, Mehdi; Bahrami, Ali; Ranjbarkhan Hassan (2010). “The role of political elites in the political development of Iran (1978-1953)”, Journal Encyclopedia of Law and Politics. Vol. 7, No. 16: 56. (In Persian)
  • Zolfaghari, Abolfazl; Irani, Mohammad; Arish, Fardin (2018). “Sociological study of the components of national identity in the story of Jalal Al-Ahmad - school principal”. Journal of Political Studies. Vol. 10, No. 40: 146. (In Persian)