مدلسازی تهدیدات امنیت اجتماعی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری(ISM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد، رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، تهران

3 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)، تهران

چکیده

هدف: هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، رسیدن به فهم دقیق از وضعیت امنیت اجتماعی در کشور و نیز تهدیدات موجود در آن است. همچنین برای این تحقیق، اهداف فرعی نیز در نظر گرفته شده‌اند که عبارت‌اند از اینکه تهدیدات موجود در حوزه امنیت اجتماعی شناسایی و احصا شوند و سپس اولویت، اهمیت و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این تهدیدات نسبت به یکدیگر مشخص گردند.
روش‌شناسی پژوهش: جهت رسیدن به اهداف فوق رویکرد پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی است که شامل دو قسمت کیفی و کمی- کیفی می‌باشد. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات در زمینه تهدیدات امنیت اجتماعی، روابط میان تهدیدات با استفاده از روش پژوهش مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM)، تحلیل خواهد شد.  
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق حاضر موجب دسته‌بندی و طراحی مدل مفهومی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تهدیدات امنیت اجتماعی می‌شود..
نتیجه‌گیری: در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که سه تهدید: ضعف ساختاری نهادهای اجرایی و قضایی؛ کاهش سطح احساس رفاه و رضایتمندی از زندگی و کاهش نقش خانواده در تربیت فرزندان، جایگاه تأثیرگذارترین تهدیدات را به خود اختصاص داده‌اند که باید در أسرع وقت مورد توجه مدیران قرار گیرد. همچنین تهدیداتی همچون: کاهش سطح اعتماد مردم به نیروهای تأمین‌کننده امنیت و نظم؛ کاهش امنیت شغلی و افزایش گسست‌های نسلی، جزو تأثیرپذیرترین تهدیدات شناسایی شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


 • Abdullah Khani, Ali (2003). Security theories, an introduction to the design of the national security doctrine, Tehran: Abrar Contemporary Tehran Publications. (In Persian)
 • Abdullah Khani, Ali; Hosseini, Parviz (2015). “Cyber Threat Assessment”, National Security Quarterly, Vol. 4, No. 16: 45-82.
 • Alivardi Nia, Akbar; Soleimani Bashli, Mohammad Reza (2008). “Globalization, Identity Crisis and the Threat to Social Security”, Journal of Law Enforcement and Security, Vol. 1, No. 1: 77-90.
 • Anukul, M and Deshmukh, S. (1994), “Vendor Selection Using Interpretive Structural Modelling (ISM)”, International Journal of Operations and Production Management, Vol. 14, No. 6: 52-59.
 • Ashish, A and Ravi, S. (2007). “Modeling agility of supply chain”, Industrial Marketing Management, Vol. 36, No. 3: 443 – 457.
 • Azar, Adel and Bayat, Karim (2008). "Designing a business process-oriented model with a structural-interpretive modeling approach", Information Technology Management, Vol. 1, No. 1: 18-3.
 • Azar, Adel, Khosravani, Farzaneh; Jalali, Reza (2016). Research in soft operations, Tehran: Industrial Management Organization Publications. (In Persian)
 • Baluchi, Hussein; Rastegar, Abbas Ali (2015). "Structural-Interpretive Modeling of Factors Affecting Organizational Pessimism", Quarterly Journal of Management of Government Organizations, Vol. 3, No. 11: 71-91.
 • Bazargan, Abbas (2011). "Quality culture and its role in achieving the desired performance of universities", Iranian Journal of Engineering Education, Vol. 13, No. 2:63-72.
 • Bolanos, R and Fontela, E and Nenclares A and Paster, P. (2005). “Usind interpretive structural modeling in strategic decision making droupe”, Management decision. Vol. 43, No, 6: 877- 895.
 • Bozorghi, jahan, (2009). Security in the Islamic political system (principles and components), Tehran: Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian)
 • Buzan, Bari (1999). People, governments and fear, Tehran: Research Institute for Strategic Studies. (In Persian)
 • Dari Najafabadi, Ghorban Ali (2000). "A Look at Security from the Perspective of Amir Momenan (AS)", Islamic Government Quarterly, Vol. 5, No. 18: 20-44.
 • Dehkhoda, Ali Akbar (1993). Dictionary, Volume One, First Edition, Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Eftekhari, Asghar (1999). "Islamic Revolution and Social Disruptions", Book Review Magazine. Vol.4, No. 13: 84-113.
 • Eftekhari, Asghar (2006). Autopsy threat, Tehran: Imam Hossein University. (In Persian)
 • Eftekhari, Asghar (2012). Security (from the collection of basic concepts of Islamic humanities), Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
 • Eftekhari, Asghar (2013). Social security; Islamic approach, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
 • Eftekhari, Asghar (2015). Socialized security in the Prophetic tradition, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
 • Ghaninejad, Musa (2001). Justice, social and economic justice, Tehran: Bazetab Andisheh Publications. (In Persian)
 • Ghodratabadi, Alireza (2018). Socialized security in the life of Imam Ali, (Master Thesis), Imam Sadegh (AS) University, Tehran, Iran. (In Persian)
 • Ghorbanzadeh Savar, Ghorban Ali, Qalkhanbaz, Khalil, Rahmati, Mehdi (2012). "Soft War and Social Security", Cultural Revolution Quarterly of the Islamic Revolution. Vol.6, No. 6: 1-22.
 • Hashemi, Seyed Mahmoud; Afjeh, Seyed Ali Akbar; Dehghanan, Hamed; Khashei, Vahid (2017). "Designing an Organizational Illustration Model for Universities and Higher Education Institutions with a Structural-Interpretive Approach", Journal of Research in Educational Systems, Vol.11, No, 36: 231-260.
 • Karamzadeh, Rangin Negar; Tafangchi, Sina (2017). The role of national media in shaping public opinion towards religious values, Tehran: Media Studies. (In Persian)
 • Mahdavi Kani, Mohammad Saeed (2008). "The concept of lifestyle and its scope in social sciences", Iranian Cultural Research Quarterly. Vol.1, No. 1: 99-230.
 • Mandel, Robert (1998). The changing face of national security, Tehran: Research Institute for Strategic Studies. (In Persian)
 • Moin, Mohammad (1984). Persian culture. Amir Kabir Publications, sixth edition.
 • Nasri, Qadir (2011). A theoretical introduction to community security, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies. (In Persian)
 • Navidnia, Manijeh (2007) Social Security; A comprehensive narrative, Research report of the Research Institute for Strategic Studies. (In Persian)
 • Noor Mohammadi, Morteza (2015). "Security Reference in the Security School of the Islamic Republic of Iran", Afaq-e-Asad. Vol.6, No, 26: 135-150.
 • Nozari, Hossein Ali (2007). "Iranian Mai, a nostalgic and utopian romantic image", Andisheh Jameh Monthly. Vol. 6, No. 31: 44-63.
 • Paktchi, Ahmad (2012). Research method with emphasis on the field of Quran and Hadith sciences, Tehran: Imam Sadegh University. (In Persian)
 • Roche, Gay (2000). Social action (translated by Homa Zanjanizadeh), Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
 • Surin, Werner and Tancard, James (2007). Theories of communication (translated by Alireza Dehghan), Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Taghva and others (2016). "Study of the effect of lifestyle portal design on lifestyle change", Tomorrow Management Quarterly. Vol.20, No, 49: 63-80.
 • Vosoughi Nairi, Abdullah; Poor Ezzat, Ali Asghar; Mr. Mohammadi, Davood; Amiri, Mojtaba (2017). "Soft Modeling of the Image of the Future Army Based on an Interpretive Structural Approach", Future Defense Research, Vol.2, No, 5: 83-110.
 • Yousefzadeh, Hassan (2006). "Social Order in Islam, Journal of Knowledge". Vol.30, 103: 48-60.