دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1400 
2. بررسی بیانات نوروزی مقام معظم رهبری بر پایه روش تحلیل محتوا (1395-1399)

10.22084/rjir.2021.23782.3289

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ علی باقری دولت ابادی؛ نفیسه اله دادی