بررسی بیانات نوروزی مقام معظم رهبری بر پایه روش تحلیل محتوا (1395-1399)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف: در آغاز هر سال سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب از بارزترین فرصت‌هایی است که رویکرد یک‌ساله نظام سیاسی را نسبت به مسائل و موضوعات داخلی و بین‌المللی آشکار می‌سازد. از این‌رو هدف نوشتار حاضر تحلیل محتوای کمی و کیفی سخنرانی‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب بین سال‌های 1395-1399 است تا بر پایه آن بتوان مشکلات اساسی کشور را شناسایی و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها ارائه نمود.
روش‌شناسی پژوهش: رویکرد ترکیبی تحلیل محتوای کمّی و کیفی است. واحد تحلیل؛ جمله و شیوه انتخاب به‌صورت نمونه‌گیری تمام شمار و هدفمند انجام شده است. در مرحله بعد، برای تحلیل داده‌ها، به شیوه گلیزر و استراوس، شماری از جملات و پرکاربردترین واژه‌ها به‌مثابه «واحدهای معنایی» کدگذاری و توصیف گردیده و در نهایت معانی مورد نظر کشف و تفسیر صورت گرفته است.  
یافته‌ها: در بازه پنج ساله مورد نظر، در کنار سایر مسائل مربوط به حوزه­های فرهنگی، سیاسی و سیاست خارجی، محور اصلی مباحث مقام معظم رهبری، همواره مسائل اقتصادی بوده است و معظم­له، همواره بر مسائل و مشکلات اقتصادی و راهکارهای برون‌رفت از آنها تأکید کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تکرار و شدت واژگان مربوط به حوزه اقتصاد در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری طی سال­های 1395-1399، می­توان نتیجه گرفت که مسائل و موضوعات اقتصادی در صدر مشکلات کشور قرار دارد، از این‌رو، توجه به بنیان­های اقتصاد داخلی، بومی­سازی اقتصاد و هوشمندی اقتصادی از جمله راهکارهای مقابله با تحریم­های اقتصادی است که باید در سیاستگذاری‌های بلندمدت و اهداف کلان و راهبردی نظام لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


 • Abdolkhani, Ali (2016), "Analysis of the qualitative content of the statements of the Supreme Leader in the field of sedition", Journal of Isamic Awakening Studies, Vol. 13, No. 38, 125-162. (In Persian)
 • Alborzi, Hadi; Soleimanian, Ali Asghar (2016), "Qualitative content analysis of Saudi-affiliated media news about the country's invasion of Yemen", Media Management, Vol. 4, No. 19, 25-38. (In Persian)
 • Amanloo, Hossein (2015), "Discourse Analysis of Islamic Awakening in the Thought of the Supreme Leader" Using the Method of Critical Discourse Analysis, Journal of Islamic Awakening Studies, Vol. 4, No. 7, 9-35. (In Persian)
 • Asadi, Nasser (2014), "Ayatollah Khamenei's Foreign Policy Discourse Analysis (Interactionist Discourse against Dominance)", Islamic Politics Research, Vol. 2, No. 5, 107-132. (In Persian)
 • Bamri, Muslim (2018), Jcpoa and its impact on the economic relations of J.A. Iran ", International Journal of National Research, Vol. 3, No. 30, 44-60. (In Persian)
 • Barden, Lawrence (1996), Content Analysis, Translated by Maliheh Ashtiani and Mohammad Yemeni Doz, Tehran: Shahid Beheshti University. (In Persian)
 • Bashir, Hassan; Amin, Mohsen (2019), "Analysis of the Discourse of Hassan Rouhani and Donald Trump Speeches at the UN General Assembly by PDAM Method", Quarterly of Political Strategic Studies, Vol. 7, No. 28, 207-239. (In Persian)
 • Delkhosh, Alireza (12017), "Barjam and post-Barjam from the perspective of international law", Institute for Political and International Studies, Vol. 31, No. 1, 52-73. (In Persian)
 • Doisti, Somayeh (2020), "The role of resistance economics in promoting productivity and entrepreneurship, domestic production and employment", Journal of Approach in Business Management, Vol. 1, No. 1, 7-22. (In Persian)
 • Golshani, Alireza; Ghaedi, Mohammad Reza (2012), "Integrated Method of Critique of Quantitative and Qualitative Methods", Psychological Methods and Models, Vol. 2, No. 9, 43-70. (In Persian)
 • Heydari, Mansour; Ghorbi, Seyed Mohammad Javad (2018), "Research on the meaning and concept of resistance economics in the Islamic Republic", Defense Policy, Vol. 25, No. 97, 37-80. (In Persian)
 • Holstie, L.; R. (1994), Content Analysis in Social Sciences and Humanities, translated by Nader Salarzadeh, Amiri. Tehran: Allameh Tabatabai University Press. (In Persian)
 • Hosseinizadeh, Seyed Mohammad Ali; Shafiee Ardestani, Reza (2017), "Analysis of the time periods of the discourse of the Islamic Revolution based on the leadership of Imam Khomeini (RA)", Matin Research Journal, No. 77, 21-42. (In Persian)
 • Iman, Mohammad Taqi; Noshadi, Mahmoud Reza (2011), "Qualitative content analysis", Pazhuhesh, Vol. 3, No. 2, 15-44. (In Persian)
 • Imani, Abdolmajid, et al. (2015), "Identifying effective strategies to support Iranian goods with an economic approach (using the statements of Ayatollah Khamenei)", Basij Strategic Studies Quarterhy, Vol. 21, No. 80, 5-30. (In Persian)
 • Karimi, Firoozjaei, Ali; Habibi, Samira (2018), "Analysis of the Discourse of Iranian and American Leaders' Views on JCPOA", Contemporary Political Studies, Vol. 9, No. 4, 133-153. (In Persian)
 • Khamenei, Seyed Ali (16.11.2016), "Statement in a meeting with the people of Isfahan", available on the information base of the Office of the Supreme Leader: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Krippendorf, Klous (2009), Content Analysis, translated by Houshang Naeini. Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 • Lal Alizadeh, Mohammad; Holy, Great; Mirzakhani, Abed (2020), "Leadership Governance Model; Content analysis of Nowruz speeches in the first two terms of the presidency in 2005 and 2013 ", Journal of Social Theories of Muslim Thinkers, Vol. 10, No. 1, 106-83. (In Persian)
 • Mosalanejad, Abbas (2017), "Economic Policy to Control Sanctions in the Process of Nuclear Diplomacy", Politics Quarterly, Vol. 47, No. 3, 791-813. (In Persian)
 • Nemati Anaraki, Davood; Razmjoo, Ali Akbar; Karami, Ismail (2013), "Analysis of the content of the BBC Persian news site about the elections of the ninth term of the Islamic Consultative Assembly", Election Studies, Vol. 1, No 3, 81-116. (In Persian)
 • Qaedi, Mohammad Reza; Golshani, Alireza (2016), "Content analysis method, from quantitative to qualitative", psychological methods and models, Vol. 7, No. 23, 57-82. (In Persian)
 • Radadi, Mohsen (2020), "Analysis of the discourse of the Leader of the Revolution in the message of Nowruz, the narrative of hope along with seeing the difficulties", Tasnim News Agency, available at: https://www.tasnimnews.com
 • Rafiepour, Faramz (2005), Special Research Techniques in Social Sciences, Tehran: Anteshar Co. (In Persian)
 • Rezvani, Ruhollah (2010), "Content Analysis", Pazhuhesh, Vol. 2, No.1, 137-156. (In Persian)
 • Salehi, Akram et al. (2019), "The legal-political nature of the US withdrawal from Jcpoa", Journal of Political Strategy, Vol. 3, No. 9, 133-154. (In Persian)
 • Shirazian, Zahra; Samani, Saman (2016), "Analysis of the body of the Cultural Invasion Discourse Foundation in the speeches of the Leader of the Islamic Republic of Iran", linguisticanalysis, No. 3, 87-103. (In Persian)
 • Siahpoosh, Amir (2020), "Political Characteristics of the Society Waiting in the Thought of Ayatollah Khamenei", Mahdavi Society, Vol. 1, No. 1, 57-82. (In Persian)
 • Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (2011), Fundamentals of Qualitative Research Techniques and Stages of Production of Underlying Theory, translated by Ebrahim Afshar, Tehran: Ney. (In Persian)
 • Vedadi, Soraya, Rasouli, Mohammad Reza (2019), "Analysis of the content of the Supreme Leader (Ayatollah Khamenei)'s view on" relations with the United States ", Sociology Studies, in the period 1368-1396, Vol. 12, No. 43, 147-160. (In Persian)
 • Yaqubi, Ali;Kharazia Azar, Zahra;Delavar, Ali (2011), "Analysis of the Content of Television Debates in the Eleventh Presidential Election from the Perspective of Political Development", International Relations Research, Vol. 10, No.39, 239-272. (In Persian)
 • Yazdanofam, Mahmoud (2016), "Trump's Foreign Policy and the Islamic Republic of Iran", Research Institute of Strategic Studies, Vol.19, No. 44, 139-164. (In Persian)