امکان و امتناع حکومت دینی در اندیشه‌ی امام خمینی(ره)و علی عبدالرازق مصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: در تاریخ معاصر، چگونگی ارتباط دین و سیاست بین اندیشمندان اسلامی، مورد بحث بوده است. علی عبدالرازق مصری و امام خمینی(ره) از مهم‌ترین عالمان دینی هستند که به نسبت دین و سیاست به‌عنوان بنیادی‌ترین موضوع اندیشه سیاسی در اسلام پرداخته و به دو نتیجه متفاوت رسیده‌اند. هدف این مقاله این است که با بررسی اندیشه سیاسی این دو اندیشمند مسلمان؛ علت تفاوت دیدگاه آن ها را نسبت به امکان و امتناع حکومت اسلامی ارزیابی کند.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به‌صورت مقایسه‌ای و با ابزار اسنادی و کتابخانه‏ ای انجام ‌شده و پس از جمع‌آوری داده ‏ها، از روش تحلیل متن استفاده‌ شده است.
یافته‌ها: یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که علی عبدالرازق و امام خمینی(ره) به‌عنوان دو عالم دینی مؤثر در جهان اسلام درباره امکان و امتناع حکومت دینی از دو مبانی متفاوت به این موضوع وارد شده‌اند. امام(ره) با نگاهی جامع و هستی شناسانه توحیدی و با الهام‌گیری از مبانی امامت شیعی به لزوم حکومت اسلامی تأکید دارد؛ در حالی‌که عبدالرازق متأثر از مکتب سکولاریسم به جدایی دین و سیاست می‌رسد.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت عبدالرازق مصری از جایگاه یک عالم اسلامی، تلاش دارد از منابع دینی برای مدعیات خود دلایلی فراهم کند تا برای جوامع اسلامی قابل ‌پذیرش باشد؛ اما در واقع نگاه ایشان برون دینی و از منظر سکولاریسم است.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran
 • A new look at the votes of Ali Abdul Raziq; Online Religion Website Published July 9, (2016). Available at: https://www.dinonline.com/18876/-
 • Abdul Raziq, Ali (2003). Islam and the principles of government, translated by Rahmani and Mohammad Taghi Mohammadi, Tehran, Sarabi Publishing. (In persian)
 • Ahmadi, Hamid; Yari, Yasman (2014). “The Role of Saad Zaghloul in the Egyptian Nationalism Movement”, Quarterly Journal of Islamic History Studies, Volume 6, Number 21, Pages 7-28. (In Persian)
 • Akhavan Kazemi Bahram (2006). “Critique and Evaluation of the Secularist Attitude towards the Prophetic Government”, Islamic Government Quarterly, No. 42, 66-93. (In Persian)
 • Ali Hosseini, Ali et al. (2017). “A Comparative Method in Philosophical and Political Studies”, Quarterly Journal of Epistemological Studies at Islamic University, Year 21, Issue 1, Pages 114-115. (In Persian)
 • Amara, Mohammad (2003). Introduction to the book Islam and the principles of government; Translated by Mr. Rahmani and Mohammad Taghi Mohammadi, Tehran, Sarai Publishing. (In Persian)
 • Amid Zanjani, Abbas Ali (1988). fiqh syasi, Second Edition, Tehran, Amirkabir Publications. (In Persian)
 • Amid Zanjani, Abbas Ali; Ardeshir Larijani, Mohammad Javad (2001). “Two Conversations on Religious Government and Secular Government”, Qabsat, Nos. 20 and 21: 3-27. (In Persian)
 • Ashouri, Dariush (1987). Political Encyclopedia, Tehran: Morvarid Publications. (in Persian)
 • Atab Ibn Asid in Islamic History (2021). Imamate Pidia website, available at: https://www.imamatpedia.com/wiki Quoted from "Al-Tabqat Al-Kobra" Ibn Sa'd, vol. 6, p. 5" Ansab al-Ashraf" Blazeri, vol. 5, p. 456; Asad al-Ghabeh, Ibn Athir, vol. 3, p. 452. (In Persian)
 • Bayat, Abdolrasoul et al. (2002). Dictionary of Words, Qom, Institute of Religious Thought and Culture. (In Persian)
 • Derakhsheh, Jalal; Nejati, Hamzeh (2015). “A Comparative Comparison of the Opinions and Thoughts of Seyyed Qutb and Imam Khomeini (RA) on Islamic Government”, Quarterly Journal of Political Studies, Volume 2, Number 1: 9-34. (In Persian)
 • Enayat, Hamid (1979). A Look at Western Political Thought, Tehran, Sepehr Publications. (In Persian)
 • Enayat, Hamid (1993). Political Thought in Contemporary Islam, Third Edition, Tehran, Kharazmi Publications. (In Persian)
 • Farbod, Mohammad Sadegh (2001). Fundamentals of Anthropology, Tehran, Pashtun Publications. (In Persian)
 • Fawzi, Yahya (2005). Imam Khomeini's Political Thought, Tehran, Maaref Publishing Office. (In Persian)
 • Ghazizadeh, Kazem (1994). Outlines of Imam Khomeini's Political Thoughts, Volume One, Tehran, Center for Strategic Research. (In Persian)
 • Golabi, Siavash (1990). Human Resources Development in Iran Sociology of Iranian Development, Tehran, Ferdows Publications. (In Persian)
 • Hazavehi, Seyed Morteza; Barzegar Meysam (2015). “A Comparative Study of the Relationships between Religion and Politics from the Perspective of Imam Khomeini and Ali Abdolraziq”, Journal of the Islamic Revolution, the Fourth Year, No. 4: 155-174. (In Persian)
 • Helli, Ibn Mutahar (Allamah Helli) (1968). Al alefin, Correction by Muhammad Mahdi al-Sayyid Hassan al-Mousawi Khorasani, Najaf. (In Arabic)
 • Ibn Idris Al-Hali "Fakhruddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Idris Hali" (1989). Al-Sarar Al-Hawi Le tahrir AL fatwas. Third volume Second Edition, Qom National Islamic Publishing AL tabeah. (In Arabic)
 • In the eyes of Imam Khomeini, is government a means or an end? Imam Khomeini Portal Published: 17/11/1397 Available at: http://www.imam-khomeini.ir/fa/c76_146528.
 • Jamshidi, Mohammad Hossein (2009). Government and observance; An Introduction to the Political Philosophy of Government in Islam Quarterly “Journal of Political Science 10, 41-68. (In Persian)
 • Jamshidi, ohammad Hossein (2005). Imam Khomeini's Political Thought, Tehran Imam Khomeini Research Institute. (In Persian)
 • Khomeini (Imam) Ruhollah (1990). Tahrir al-Wasila, Qom, Official Publishing rasmi. (In Persian)
 • Khomeini, (Imam) Ruhollah (1995). Sharhe hcehel hadiths, Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In persian)
 • Khomeini, (Imam) Ruhollah (1998). Kitab al-Bayy, Tehran: Imam Khomeini Publishing House. (In persian)
 • Khomeini, (Imam) Ruhollah (2000). Kitab al-Bayy, Volume 2, Tehran, Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
 • Khomeini, (Imam) Ruhollah (2003). Velayat-e Faqih, third edition, Tehran, Oruj Publishing House. (In Persian)
 • Khomeini, (Imam) Ruhollah (2006). Sahifa Noor, Volume 1; And 11 and 12 Institute for organizing and Publishing Imam's Works, electronic version, available at: imam-khomeini.ir/fa/page/210 (In persian)
 • Khomeini, (Imam) Ruhollah (Bita). Kashfil al-Asrar, Qom, Azadi Publishing. (Iin persian)
 • Khwaja Nasir al-Din Tusi, Muhammad ibn Muhammad (1405 AH). goftego Al mohasel, edition: Second edition of Dar Al-Azwa Beirut Publications, 426- 475. (In Arabic)
 • Majlisi, Mohammad Baqir (1983). Baharol anvar, Volume 33, Beirut, Al-Wafa Institute. (In Arabic)
 • Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad (1966). Al-Ahkam al-Sultaniya, second edition, Egypt. (In Arabic)
 • Moallemi, Hassan (2001). A Look at Epistemology in Western Philosophy, Tehran, Research Institute of Islamic Culture and Thought Publications. (In Persian)
 • Moein, Mohammad (1988). Moein Dictionary, 11th edition, Tehran, Amirkabir Publications. (In Persian)
 • Mohammad Ibn Makki "The First Martyr" (1984). Al kgavaed va lfavaed, Volume I, Qom, Mofid Bookstore. (In Arabic)
 • Mohammadi, Manouchehr (2012). The Islamic Revolution in Comparison with the French and Russian Revolutions, Second Edition, Tehran Publications of the Representation of the Supreme Leader in Universities.
 • Morshedizad, Ali; Ghorbani, Saeed (2016). “A comparative study of the political position of the jurist in the government; Case Study, The Thought of Imam Khomeini (RA) and Allameh Naeini”, Quarterly Journal of the Islamic Revolution Approach Volume 10, Number 34, 161-137. (In Persian)
 • Mozaffari, Ayat (1999). “Why a Contradictory View of the Relationship between Religion and Politics with Abd al-Raziq al-Masri and Imam Khomeini”, Research Journal of the Islamic Revolution, the Fourth Year, No. 15: 105-138. (In Persian)
 • Mufid, Muhammad ibn Nu'man (1992). Al-Ikhtasas, Qom, Congress of Sheikh Mufid. (In Arabic)
 • Mufid, Muhammad ibn Nu'man (1992). Al-Masa'il al-Akbariya, Qom, Al-Mu'tamar Al-Alami for Sheikh Al-Mufid. (In Arabic)
 • Mufid, Muhammad ibn Nu'man (1992). Al-Nakt al-A'tiqadiyya, Beirut, published by Al majma al alami Le ahlel bayt. (In Arabic)
 • Nahj al-Balaghah, letters 27 and 53 and sermon 40. (In Persian)
 • Parsania, Hamid (2011). Critical Methodology of Hekmat Sadraei, Qom, Farda Book Publishing. (In Persian)
 • Rahimi “Roshan”, Hassan (2021). Management of socio-political crises in the Islamic Republic of Iran, Tehran, Didman Publications. (In Persian)
 • Saeed, Babi (2000). The Fundamental Fear of European Orientation and the Rise of Islamism, translated by Gholamreza Jamshidiha and Musa Anbari, Tehran, University of Tehran Press. (In Persian)
 • Sarbakhshi, Mohammad (2011). “Secularism, Religion, Ethics”, Quarterly Journal of Moral Knowledge, Second Year, No. 4: 79-49. (In Persian)
 • Shahsavand Baghdadi Parichehreh & et al. (2017). “Comparison of the political ideas of Sheikh Fazlullah Nouri and Imam Khomeini (RA) about government in the fields of jurisprudential principles, limits of authority, role of clergy, legitimacy, expediency and legislation”, Journal of the Islamic Revolution, Year 7: No. 23: 59-80. (In Persian)
 • Shamsini Ghiasvand, Hossein (2013). “Secularism in the Discourse of the Intellectuals of the Fourth Decade of the Islamic Revolution of Iran”, Scientific Quarterly of the Studies of the Islamic Revolution, the Tenth Year, No. 34: 108-69. (In Persian)
 • Sharabi, Hisham (1990). Arab and Western intellectuals; Translated by Abdul Rahman Alam. Tehran: Office of Political and International Studies. (In Persian)
 • Sheikh Tusi "Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan ibn Ali ibn Hassan" (1400 AH). Al nehayah Fi Mojarad Al fiqh Al Fatawas, Second Edition, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Arabi Publications. (In Arabic)
 • Shirazi Sadr al-Din (1981). Asrar al-Ayat, edited by Mohammad Khajavi, Tehran, Wisdom and Philosophy Association. (In Persian)
 • Spriggens, Thomas (2003). Understanding political theories. Fourth edition of Rajai Farhang translation. Tehran, Agah. (In Persian)
 • Thawaqeb, Jahanbakhsh (2002). “The Islamic Republic and Political Development in the View of Imam Khomeini (RA)”, Quarterly Journal of Islamic Government, No. 24: 233-269. (In Persian)
 • Yazdani Moghadam, Ahmad Reza (2008). “A Study of Government and Expediency in the Thought of Imam Khomeini and Allameh Tabatabai”, Quarterly Journal of Islamic Revolution Studies, Fourth Year, No. 14: 163-188. (In Persian)
 • Zayn al-Din ibn Nur al-Din Ali ibn Ahmad Ameli Shahid Thani (1409 AH). haghayghol iman, Qom: The Library of Ayatollah Marashi Najafi. (In Arabic)