تحلیل زبان بدن شهید سید اسدالله مدنی (با تاکید بر عکس‌های ایشان در سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: این مقاله در نظر دارد تا زبان بدن آیت‌الله مدنی را با تکیه‌بر عکس‌های موجود از ایشان، مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که از حالات صورت و چشم و سر گردن و شانه‌ها و طریقه ایستادن و نشستن و تعاملات اجتماعی ایشان چه پیام‌هایی را می‌توان دریافت کرد؟
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده و از روش‌های کمی و آماری نیز کمک گرفته‌ شده است.
یافته‌ها: عکس‌های شهید مدنی نشان می­دهد که ایشان در عین جدی بودن و اعتماد به نفس بالا، زبان بدنی خوشحال دارند. البته این جدیت، در هنگام نماز به خشوع و خضوع با سر و گردنی کج، در مقابل خداوند تغییر می‌یابد. همچنین از حالت دستان ایشان می‌توان به ادب و احترامی پی برد که نسبت به دیگران قائلند. تعامل اجتماعی و رابطه صمیمی ایشان با دوستان و اطرافیان نیز از جمله مشخصه‌های آشکار در زبان بدن ایشان است.
نتیجه‌گیری: بررسی زبان بدن آیت الله مدنی به‌عنوان یکی از شهدای محراب و از شاگردان مکتب شیعه، نشان می دهد که وی از آیات، احادیث و سیره پیامبر(ص) الگو گرفته و به‌عبارت ‌دیگر، زبان بدن ایشان تابع زبان بدن بزرگان دین و پیامبر بوده و مصداق این آیه‌اند که؛«مؤمنان نه ناراحت می‌شوند و نه ترسی بر آنهاست».

کلیدواژه‌ها


 • A group of writers, (2003). Golshan Abrar, famous publication. (In Persian)
 • Abbaszadeh, Saeed (1980). manifestation of sincerity; Published by the Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
 • Allameh Tabatabai (1999). Sunan of the Nabi translation Mohammad Hadi Fiqhi, 1 volume, Islamic Bookstore - Tehran, 7th edition.(In Persian)
 • Atashi, Abdolreza; Amouri, Jafar (2017). “A Study of Conceptual-Rhetorical Implications of the Language of the Eye in Nahj al-Balagheh, Quarterly Journal of Islamic Texts Studies, 2nd year, 2nd consecutive issue 6, Summer, pp145.162.( (In Persian)
 • Babaei Ahmad Ali (2003). Selected Sample Interpretation, Islamic Books House - Tehran, 13th edition. (In Persian)
 • Fast, Julius (2014). Body Language. Open Road Media. ISBN 978-1497622685.
 • Hall, Edward T. (1966). The Hidden Dimension. Anchor Books. ISBN 0-385-08476-5.
 • http://shahidmadani.com/
 • http://www.iichs.ir/Picture-3600.
 • http://www.iichs.ir/Picture-8164.
 • http://www.imam-khomeini.ir/en/n132006
 • http://www.imam-khomeini.ir/en/n31068
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Body_language.
 • https://rasekhoon.net/article/show/117507
 • https://www.irdc.ir/fa/news/5188
 • https://www.irna.ir/news/84032569
 • https://www.mazyarmir.com.
 • Kumar, Vijaya (2007). Body Language, translated by Zohreh Zahedi, Tehran, Jeyhun Publications. (In Persian)
 • Pease, Allen and Barbara (2017). Body Language, translated by Azar Najafi, Tehran, Behzad Publishing. (In Persian)
 • Richmond, Virginia (2008). Nonverbal Behavior Translated, Fatemeh Mousavi, Tehran Janan Publishing. (In Persian)
 • Tabarsi, Fadl Ibn Hassan (1981). Majma 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran, translated by a group of translators, Farahani Publications, Tehran, first edition. (In Persian)