نقش رهبری نظام در کارآمدی دیپلماسی عمومی از طریق گفتمان سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

2 دکترای انقلاب اسلامی ایران از دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: دیپلماسی عمومی یکی از ابزارهای مؤثر نیل به اهداف سیاست خارجی ایران محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در کارآمدی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتمان‌سازی است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، به‌صورت توصیفی - تحلیلی به تبیین اندیشه و سیره­ی عملی رهبری نظام در شکل­ دهی و جهت بخشی به گفتمان­ های انقلاب اسلامی و کاربست آن در دیپلماسی عمومی پرداخته است.  
یافته‌ها: رهبری نظام با توجه به جایگاه خود در ساختار سیاسی - حقوقی کشور به‌عنوان یک منبع مستقل و بی‌بدیل، نقش مؤثر و سازنده­ای در ایجاد و هویت‌بخشی به ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی ایران داشته است. چنانچه با بیان اهداف، آرمان­ ها و مسئولیت ­های فراملی نظام جمهوری اسلامی ایران، به غیریت‌سازی از سایر گفتمان­ ها در عرصه جهانی تلاش شده است.
نتیجه‌گیری: رهبری نظام با تشریح و تبیین گفتمان­ های انقلاب اسلامی، نقش راهبردی در جهت تأمین منافع ملی و مصالح اسلامی داشته است. همچنین با آگاهی بخشی، اعتمادسازی و ارائه تصویر مطلوب، بر گسترش قدرت نرم و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در میان سایر ملت­ ها و افکار عمومی افزوده شد.

کلیدواژه‌ها


 • Aara, Jalil; Babaii, Mahmoud (2017). “Shiite phobia, and Iran: The American strategy to protect the Zionist regime”, the scientific Quarterly Review of Islamic Revolution Studies, 13, No. 44: 191. (In Persian)
 • Abrahimi, Mehdi (2006). Areas and Fundamental Elements of Science, Journal of Thought 1, No. 67: 33. (In Persian)
 • Abtahi, Seyed Mostafa (2014). “discourse the effect Imam Khomeini on the Islamic awake of the Egyptian, Tunisian and Bahraini peoples”, the Quarterly Review of the Islamic Revolution Studies, 2, No. 7: 158. (In Persian)
 • Aftekhari, Aasghar (2013). “the concept and position of the soft war in the discourse of Islamic revolution ( based on the principles of the Holy Quran)”, the Journal of Scientific and Scientific Quarterly, The Bulletin of the Islamic Revolution, 1, No. 2: 4. (In Persian)
 • Aghi, Seyed davood; Alham Rasoli (2010). “constructivism and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran against Israel, the Quarterly Review of Policy”, Journal of Law and Political Sciences, 1, No. 39: 10 .(In Persian)
 • Ahoei, Mehdi; Samei, Haniyeh (2017). “the evolution of the concept of anti-zionism in the discourse of the Islamic Revolution with an emphasis on the idea of Ayatollah Khamenei”, the scientific Quarterly Review of the Islamic Revolution , 6, No. 19: 172 .(In Persian)
 • Ajili, Hadi; Smaili ardakani, Ali; Yaghinipour, Mostafa (2015). “Iran 's ayatollah 's discourse on Iran 's relationship with the United States”, the scientific Quarterly Review of Islamic Revolution Studies, 3, No. 9: 112 .(In Persian)
 • Akhavan kazemi, Bahram (2013). “strategies and strategies of foreign policy and diplomacy of the islamic republic from imam khomeini s view (pbuh) and supreme leader of leadership”, scientific Quarterly, Research of the Islamic Revolution, 6, No. 19: 4. (In Persian)
 • Ashena, Hesamoddin; Jafari haft khani, Nader (2008). “Public diplomacy and foreign policy”, Links and Objectives, Two Quarterly Political Science Quarterly, 3, No. 5: 201 .(In Persian)
 • Ataie, Farhad; Ghaderi kangavari, Rohollah; Ebrahimi, Nabi allah (2012). “Public diplomacy and soft power; Iran and the United States in new Iraq, the Quarterly Review of Policy”, Journal of Law and Political Sciences, 41, No. 3: 196. (In Persian)
 • Atashin sadaf, Abdolreza (2016). “Science Production Movement and Software Movement”, Cultural and Social Sciences, 5, No. 7: 109. (In Persian)
 • Bashir, Hasan (2016). discourse diplomacy : interaction of policy , culture and communication, Tehran, amam university publication .(In Persian)
 • Bashir, Hasan; Aghayani chavoshi, Mohammad reza (2019). “discourse diplomacy of Imam Khomeini’s messages and the supreme leader of the congress of Hajj and its effects”, the Journal of Scientific and Scientific Quarterly, The Bulletin of the Islamic Revolution, 8, No. 29: 3. (In Persian)
 • Dadandish, Parvin; Ahadi, Afsaneh (2012). “The position of public diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran”, the Quarterly Journal of Foreign Relations, 3, No. 1: 150. (In Persian)
 • Davod van, mohammad; Aslami, Mohsen; Davod Hojjat (2019). “The influence of the Islamic Revolution on the geometry of Islamic Resistance Power in West Asia”, the Quarterly Review of Political Studies of the Islamic World, 7, No. 25: 94. (In Persian)
 • Dehghani Firouzabadi, Seyed jalal (2008). “Islamic republic of Iran, identity and interests of Islamic republic of Iran”, collection of articles of national interests of the Islamic republic of Iran, Tehran, institute of strategic studies. 1, No. 1: 177. (In Persian)
 • Dehghani Firouzabadi, Seyed jalal; Firoozi, Ali reza (2013). “Public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the principles period”, the Quarterly Journal of Foreign Relations, 4, No. 2: 76. (In Persian)
 • Dehghani firouzabadi, Seyed jalal; Soroosh, Ali (2014). “public diplomacy levels in imam Khomeini political thought”, scientific Quarterly, Journal of the Islamic Revolution, 2, No. 7: 2. (In Persian)
 • Dehshiri, Mohammad reza (2000). An income on imam khomeini s political theory, Tehran, the center of documents of Islamic revolution. (In Persian)
 • Fallah nejad, Ali (2005). the policy of the Islamic revolution, the centre of documents of Islamic revolution , Tehran .(In Persian)
 • Fathi, Yousef (2015). “Keywords: Islamic revolution and Islamic awakening from Imam Khomeini’s point of view”, scientific Quarterly, Research of Islamic Revolution Studies, 11, No. 36: 73. (In Persian)
 • Gghahreman pour, Rahman (2005). “The analysis of foreign policy of Iran”, the Quarterly Review of Strategic Studies, 7, No. 33: 35. (In Persian)
 • Hosseini, Seyed mohammad hossein (2014). “the position of public diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran (case study : the Middle East region)”, the Quarterly Review of Foreign Policy, 27, No. 3: 685 .(In Persian)
 • http://farsi.khamenei.ir, 1369/03/10
 • http://farsi.khamenei.ir, 1369/09/13
 • http://farsi.khamenei.ir, 1379/12/09
 • http://farsi.khamenei.ir, 1394/02/30
 • http://farsi.khamenei.ir, 1397/11/22
 • http://farsi.khamenei.ir, 1398/07/14
 • Javdani moghadam, Mehdi (2015). “The application of the discourse approach to the explanation of the foreign policy of the Islamic republic of Iran from Imam Khomeini s point of view”, scientific Quarterly Review of Islamic revolution studies, 7, No. 38: 177. (In Persian)
 • Kamali ardakani, Ali akbar (2009). The Islamic Revolution and the transcendence of the Shi ' a discourse on the Islamic Revolution, in the effort of Galal derakhshe, Tehran, the University of Imam Sadeq. (In Persian)
 • Keshavarz shokri, Abbas; Naser khaki, Hasan (2016). “Discursive analysis; a method for analyzing revolutions, science Quarterly”, Scientific Quarterly, Research of the Islamic Revolution, 9, No. 33: 47. (In Persian)
 • Leonard, M. (2002). Public Diplomacy, London, the foreign poli-icy Centre.
 • Malakootian, Mostafa (2014). “Islamic Revival and Change in the Regional Power Geometry”, Scientific Quarterly, Research of Islamic Revolution Studies, 2, No. 6: 411. (In Persian)
 • Melissen, Jan. (2007). The New Public Diplomacy, Soft Power International Relation Relation Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Moghimi, Gholam hossein; Sotodeh, Mohammad (2014). “Islamic Revival, and Shia disillusionment (Challenges and Solutions)”, Scientific Quarterly, Research of Islamic Revolution Studies, 10, No. 33: 251. (In Persian)
 • Mohammadi, Manouchehr (2007). the future of the international system and the foreign policy of the Islamic Republic of Iran , Tehran , the State Department for publishing and publishing .(In Persian)
 • Pazokian, Asadalla; Azin, Ahmad (2020). “Review the dimensions and indicators of public diplomacy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran”, the Quarterly Review of Political and International Studies. 1, No. 1: 328. (In Persian)
 • Postinchi, Zohreh; Abrahim Mmotaghi (2012). “The political language of Islamic resistance in international politics”, the Quarterly Review of International Relations, 1, No. 1: 100. (In Persian)
 • Pour ahmadi, Hossein (2011). “Epistemological foundations of the Islamic Revolution and the globalization”, Scientific Quarterly, Research of Islamic Revolution Studies, 7, No. 20: 188. (In Persian)
 • Sajad pour, Seyed mohammad kazem; Vahidi, Mosa alreza (2012). “Modern Public Diplomacy: conceptual and operational frameworks”, policy Quarterly, Journal of Law and Political Sciences, 41, No. 4: 82. (In Persian)
 • Sayedeh Anfaali, Bagheri dolat abadi (2013). University and production of science; necessities and structural barriers, series of articles of the first international congress of Islamic humanities-a specialized human sciences critique commission, Tehran. 1, No. 1: 161. (In Persian)
 • Simbar, Reza; Reza pour, Daniyal; Danesh, Khosro (2017). “Audiences, aims and strengthening of public diplomacy from the viewpoint of Ayatollah Khamenei”, the Scientific Quarterly Review of Islamic Revolution Studies, The Scientific Society of the Islamic Revolution, 5, No. 19: 187. (In Persian)
 • Soltani, Seyed ali asghar (2005). “Discourse analysis as theory and methodology”, scientific Quarterly, Research of Political Sciences, 7, No. 28: 156. (In Persian)
 • Sotodeh, Mohammad (2003). “Globalization and national interests of the Islamic Republic of Iran”, the Quarterly Review of Political Science, 5, No. 20: 17. (In Persian)
 • Taheri, Seyed mehdi; Dehghani firouzabadi, Seyed jalal (2015). “The influence of the Islamic awakening on the American position in the region, the scientific Quarterly Review of Islamic Revolution Studies, 11, No. 37: 37. (In Persian)
 • Tajik, Mohammad reza (2004). Anti-discourse, discourse, and Politics, Tehran, the Institute for Research and Development of Human Sciences. (In Persian)
 • The Constitution of the Islamic Republic of Iran.
 • Wolf ̦ Charles, jr. and Rosen, Brian (2001). Public Diplomacy, How to Think About and Improve It, Rand Corporation.
 • mashreghnews/582862
 • mehrnews/5139547
 • tasnimnews/1590120