مراحل مواجهه با جریان نفاق در انقلاب اسلامی براساس مواضع سیاسی امام خمینی(ره)؛ (مطالعه موردی سازمان مجاهدین خلق از سال 1350 تا 1360)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

هدف: جریان نفاق یکی از چالش‌های جامعه اسلامی از صدر اسلام تا دوران انقلاب اسلامی است که سعی در ضربه زدن به جامعه از درون را دارد. سازمان مجاهدین خلق یکی از مهم‌ترین جریان‌های نفاق در جمهوری اسلامی است که با ظاهر خلق دوستی توانسته بود از بدنه اجتماعی مناسبی برخوردار شود و با تکیه‌بر آن در پی قبضه قدرت در کشور بود. مواجهه امام خمینی(ره) به‌تدریج موجب آشکار شدن چهره واقعی سازمان و ریزش بدنه اجتماعی آن شد و زمینه برای طرد این سازمان از سوی مردم فراهم آمد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که «مراحل مواجهه با جریان نفاق در انقلاب اسلامی براساس مواضع سیاسی امام خمینی(ره) به خصوص سازمان مجاهدین خلق چیست»؟
روش‌شناسی پژوهش: جهت پاسخ به این سؤال، برای گردآوری داده‌ها از روش «کتابخانه‌ای» و برای تحلیل از روش «تحلیل مضمون» استفاده شده است.
یافته‌ها: مواجهه حضرت امام با جریان نفاق شامل چهار مرحله «عدم تأیید و انزجار قلبی»، «مواجهه نرم و اکتفا به تذکر» به جریان نفاق، «گذار از مواجهه نرم به مواجهه سخت» و «مواجهه سخت» با این جریان است.
نتیجه‌گیری: مواضع امام خمینی(ره) در قبال منافقین همواره مبتنی بر میزان نفاق‌ورزی آنها بود، لذا تا زمانی‌که امنیت مردم از سوی منافقین مورد خدشه واقع نشده بود ایشان با نصیحت و تأکید بر وحدت فتنه‌ها منافقین را خنثی می‌کردند اما با شورش و اخلال در امنیت از سوی مجاهدین خلق، امام خمینی(ره) نیز برخورد سخت با آنها را در پیش گرفتند.

کلیدواژه‌ها


 • The Holy Quran
 • Ahmadi Rohani, Hossein (2005). Mojahedin Khalq Organization (Manuscripts of Hossein Ahmadi Rouhani), Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
 • Alipour, Sadegh (2016). “A Comparative Study of Imam Khomeini's Thoughts and Hashemi Rafsanjani's Performances; in the field of armed struggle and support for the hypocrites”, June 15, No. 48: 76-45. (In Persian)
 • Amid, Hasan (1983). Farhang Farsi Amid, Tehran, Amir Kabir Publications. (In Persian)
 • Attride-Stirling, Jennifer (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative.
 • Braun, Virginia and Clarke, Victoria (2006). "Using thematic analysis in psychology", Qualitative Research in Psychology.
 • Dehkhoda, Ali Akbar (2008). Dehkhoda dictionary, Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Esfahani, Ragheb (2003). Vocabulary of the words of the Holy Quran (research of Adnan Davoodi), Qom: Amiran. (In Persian)
 • Eshtehardi, Kaveh (2016). “Uncensored hypocrites”, Publish password, No. 21: 3-7. (In Persian)
 • GhaelaMarch 4 1980 the Rise and fall of the Counter-Revolution (1985). Tehran: Islamic Association of Central Justice Employees.
 • Homayoun Mesbah, Hossein (2011). “How to deal with hypocrisy”, Islamic Social Research, No. 92: 163-182. (In Persian)
 • Jafari, Mohamad Mahdi (2004). Mojahedin Khalq Organization from within, Tehran: Look today. (In Persian)
 • Jafarian, Rasol (2004). Religious-political currents and organizations in Iran (1320-1357), Tehran: Research Institute of Culture and Thought. (In Persian)
 • Kamali, Yahya (2003). “Methodology of basic theory and its application in political science”, Political Science Quarterly. Vol.16, No.14: 131-103. (In Persian)
 • Kamali, Yahya (2018). “Methodology of content analysis and its application in public policy studies”, Journal of Public Policy. Vol.4, No. 2: 208-189. (In Persian)
 • Keihan, Warning letter to Imam Khomeini (1981/05/12). (In Persian)
 • Khamenei, Seyyed Ali (2001). Statements on the occasion of the anniversary of the demise of Imam Khomeini, at: https://farsi.khamenei.ir. (In Persian)
 • Khojasteh Rahimi, Reza (2008). “How the Mojahedin became hypocrites”, Citizen Today, No. 52. (In Persian)
 • M, Given (2008). the sage encyclopedia of qualitative Methods.
 • Mehrabadi, Muzaffar (2005). A Study of the Ideological Change of the People's Mojahedin Organization of Iran in 1975, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center. (In Persian)
 • Meisami, Lotfollah (2000). From Freedom Movement to Mojahedin (Memoirs of Lotfollah Meysamy, Volume 1), Tehran: Samadiyeh Publishing. (In Persian)
 • Meisami, Lotfollah (2003). Those who left (Memoirs of Lotfollah Meysamy, Volume 2), Tehran: Samadiyeh Publishing. (In Persian)
 • Mojahedin Khalq Organization (2012). Tehran: Qadr Velayat Cultural-Artistic Institute. (In Persian)
 • Mojahedin Khalq Organization: Appearance until the end (three-volume period) (2006). Tehran: Institute of Political Studies and Research. (In Persian)
 • Mousavi Khomeini, Ruhollah (1999). Sahifa Imam (21-volume collection), Tehran: Imam Khomeini Publishing House. (In Persian)
 • Payame Khalq (1981). Magazine, the official organ of the Mojahedin Khalq Organization.
 • Qureshi, Seyed Ali Akbar (1975). Quran Dictionary, Tehran: Islamic Library Institute. (In Persian)
 • Rastgo, Ali Akbar (2003). Mojahedin Khalq in the Mirror of History, Tehran: Iranian Political and Cultural Association. (In Persian)
 • Rouhani, Seyed Hamid (1993). Imam Khomeini Movement, Tehran: Islamic Revolutionary Documentation Center. (In Persian)
 • Samiee, Muhammad (2018). The battle for power in Iran (why and how the clergy won), Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 • Shaukat, Hamid (1989). An Inside Look at the Left Movement (Interview with Khanbaba Tehrani), Germany: Bazetab Publishing.
 • Sheikh Zadeh, Muhammad (2012). “Service Leadership Model Based on Imam Khomeini's Perspective”, Journal of Islam and Management, Vol.1, No.1: 7-36.
 • Tabarsi, Fadl bin Hassan, (1994). Assembly Statement (Vol. 10), Beirut: Scientific Foundation for Publications.
 • Taleghani, Mehdi (2018/05/12). Interview on the political struggles of Ayatollah Taleghani, at: https://www.farsnews.ir. (In Persian)