جایگاه مردم سالاری دینی در مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی- اندیشه‌های سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: کشورها به منظور اثبات حقانیت و صلاحیت حاکمیتی خود و نیز تأیید تصمیمات و اقدامات حکومتی خویش به عرصه‌ای نو از قدرت وارد شده‌اند که به‌عنوان قدرت نرم تعریف می‌شود. با این توصیف، نظام جمهوری اسلامی ایران از یک تکیه‌گاه اصولی به‌نام مردم سالاری دینی در عرصه قدرت نرم به‌مثابه بدیل و رقیبی برای لیبرال دموکراسی غرب بهره‌مند است. این پدیده‌ی نوظهور می‌تواند در شرایطی که منطقه در دوره‌گذار و به دنبال آن واگذاری حق تعیین سرنوشت به‌دست خود مردم است، به‌عنوان الگویی کارآمد برای کشورها واقع شود. براین اساس هدف از این پژوهش، تبیین نقش مؤلفه مردم سالاری دینی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید نظام بین‌الملل است.
روش‌شناسی پژوهش: داده‌های این پژوهش، از طریق روش کتابخانه‌ای و با رویکرد بررسی دگرگونی‌ در مؤلفه‌های جدید قدرت بر مبنای چارچوب نظری «قدرت نرم» جمع‌آوری شده است. از نظر تجزیه و تحلیل، این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار دارد.
یافته‌ها: یافته­‌های پژوهش، حاکی از روند سیال در باز‌تعریف منابع کسب، حفظ و تقویت قدرت کشورها در عرصه کنونی است که در این میان جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم سالاری دینی به‌مثابه یک الگوی نوین فرهنگی- سیاسی می‌تواند موقعیت خود را در عرصه بین‌الملل تثبیت سازد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصله نشان‌دهنده نقش بازتولید و پویاسازی ساختار سیاسی کشور مبتنی بر مردم سالاری دینی در تقویت قدرت و مشروعیت سیاسی در داخل و خارج و نیز مصونیت و موفقیت نظام در مواجهه با سناریوهای احتمالی آینده در جنگ نرم تحمیلی از سوی غرب است.

کلیدواژه‌ها


 • Almond and Powell (2002). A theoretical framework for comparative policy. Translated by Alireza Tayeb, Tehran: Public Management Training Center. (In Persian)
 • Amini, Ali Akbar and Khosravi Muhammad Ali (2010). "The Impact of Political Culture on the Political Participation of Women and Students". Quarterly Journal of Political Studies. No: 7, serial no. 2. (In Persian)
 • Azghandi, Alireza (2010). Foreign policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Qoms Publishing. 5. Ishaqi, Hussein (2008), "Principles and Characteristics of Religious Democracy". Islamic Revolution, 4-9. (In Persian)
 • Castells, Manuel (2011). The power of communication. Translated by Hossein Basirian Jahromi, Tehran: Institute of Culture, Art and Communication. (In Persian)
 • Chalmers, Alman (1998). What is science?, Translated by Mohammad Mashayekhi, Tehran: Anteshar Co. (In Persian)
 • Darvish, Mohammad Reza (2013). "Religious Democracy or the Democracy of Religious People", Tehran: Reflection of Thought, Vol. 37. (In Persian)
 • Deci, A.L (2007). New Concept of Soft Power, London: Guilford press.
 • Dehghani Firoozabadi (2011). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Position. (In Persian)
 • Fakuri, Muhammad Musa (2010). “Religious Democracy, Efficiency and Effectiveness”. Ambassador, Q4, Sh. (In Persian)
 • Farihi, Dawood (2011). Religion and Government in the Modern Age, Vol. 2, Tehran: A New Occurrence. (In Persian)
 • Farihi, Dawood (2012). History of government developments in Islam. Edition 5, Qom: Mofid University of Qom Publications. (In Persian)
 • Haji Sadeghi, Abdullah (Bita). "Religious democracy in the life of the Holy Prophet (PBUH)." Message Quarterly, p.79. (In Persian)
 • Harsij, Hosseini (2011). "Analysis of the characteristics, principles and components of soft power of the Islamic Republic of Iran", Soft Power Studies. (In Persian)
 • Hinds, Barry (2001). Speeches of Power from Hobbes to Foucault. Translated by Mostafa Younesi, Tehran: Shirazeh Publications. (In Persian)
 • http://farsi.Khamenei.ir/news - contend?id=1049 (accessed on: 25/dec/2013) (In Persian)
 • http://WWW. brooking.edu/research/reports/2008/02/weak-states-index (accessed on: 12/ No/2015).
 • http://WWW.indexmundi.com/iran/#Economy.
 • http://WWW.indexmundi.com/iran/oil_proved_reserves.html (accessed on 15/dec/ 2013).
 • http://WWW.visison of humanity.org/sites/default/files/Global%20 Terrorism %20 Index %20 Report 202014_o.pdf
 • Imam Khomeini (1999). Sahifa Imam. Volumes 17 and 18, Tehran: Imam Khomeini Publishing Institute. (In Persian)
 • In the Friday school (1995). Islamic Information and Documentation Center. Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
 • Izadi, Hojjatullah (2008). "Fundamentals of soft power in the Islamic Republic of Iran". Basij Studies, Q11, p4. (In Persian)
 • Javadi Amoli, Abdullah (2008). Velayat-e-Faqih: Velayat-e-Faqih and justice. Seventh edition, Qom: Esra Publishing. (In Persian)
 • Maliki, Asadullah (2013). "Analysis of the historical course of governments' attitudes toward the components of national identity in strengthening the unity and solidarity of Iranian ethnic groups". National Studies Quarterly, Volume 2, Issue 8. (In Persian)
 • Maqsoodi, Mojtaba (2012). Political and social developments in Iran 57-20. Tehran: Rozaneh Publishing. (In Persian)
 • Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi (2000). Political theory of Islam: statehood. Qom: Imam Khomeini Research and Educational Institute. (In Persian)
 • Miri, Sayed Ahmad (2011). "The effect of the structure of the political system and political culture of Iran with emphasis on the years 1953-1978 ", Political and Economic Monthly, Vol. 140. (In Persian)
 • Motahari, Morteza (1999). Siri in Nahj al-Balaghah, Tehran: Sadra. (In Persian)
 • Bakhshi, Ali (2000). Culture of Political Science, Tehran: Chapar. (In Persian)
 • Naini, Ali Muhammad (2008). "The meaning and status of soft power in security studies". Collection of articles in the Quarterly Journal of Psychiatric Operations. (In Persian)
 • Naini, Ali Muhammad (2012). Principles and foundations of soft warfare. Tehran: Saqi. (In Persian)
 • Norouzi, Mohammad Javad (2007). Explaining the Theory of Religious Democracy in Comparison with Western Democracy. Qom: Imam Khomeini Research and Educational Institute. (In Persian)
 • Nye, Joseph (2008). Smart leadership and power. Translated by Mohammad Reza Golshanpajooh, Tehran: Bina. (In Persian)
 • Nye, Joseph (2011). Soft power, tools for success in foreign policy, translated by Seyed Mohsen Rouhani and Zolfaghari, Tehran: Imam Sadegh (AS) University. (In Persian)
 • Nye, Joseph (2011). The future of power. Translated by Ahmad Azizi, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 • Popper, Carl (1988). Lessons of this century. Translated by Ali Paya, Tehran: New Design. (In Persian)
 • Rosena, James (2007). Chaos in world politics. Translated by Alireza Tayeb, Tehran: Rozaneh Publishing. (In Persian)
 • Russell, Bertrand (1988). The power. Translated by Najaf Darya Bandari, Tehran: Kharazmi. (In Persian)
 • Seifzadeh, Seyed Hossein (2010). Principles of International Relations (a and b). Tehran: Mizan Legal Foundation. (In Persian)
 • Shabani, Qasim (2007). Fundamental rights and the structure of government of the Islamic Republic of Iran. Print 27. (In Persian)
 • Sheikh Mufid, Muhammad ibn al-Nu'man (1991). The sentence. Sheikh Mufid Congress, Qom. (In Persian)
 • Mashreghnews.ir/fa/news/225434/d9/d8/aa (accessed on: 12/sep/2013). (In Persian)
 • farsnews.com/newtext.php? nn=13960320000. (Accessed on: 12/sep/2013). (In Persian)
 • Zamani, Somayeh (2014). Islamic Revolution and Islamic Awakening. Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)