بازنماییِ ژئوپلیتیکِ انتقادی و ایماژسازیِ ایالات‌متحده آمریکا از جمهوریِ اسلامیِ ایران، مطالعة موردی: تسخیرِ سفارتِ آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گرایش مسایل ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: رخدادِ تسخیرِ سفارت ایالات‌متحده آمریکا به‌مثابه‌ی یک بزنگاه تاریخی؛ برای حدود چهار دهه روابط خارجی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. هدف از این پژوهش آشکارسازی و توجه به تصویرسازی ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از ابزارهای آمریکا برای همراه کردن جامعه جهانی بر علیه جمهوری اسلامی‌ایران است. 
روش‌شناسی پژوهش: روش به‌کارگرفته‌شده در این پژوهش روش گفتمانِ انتقادیِ لاکلا و موفه است که با استفاده از مفهوم «ضدیت» به‌عنوان یک ابزار تحلیلی می‌کوشد چگونگی تلاش یک گفتمان برای شکل دادن صورت‌بندی هژمونتیک و بررسی وقته‌های آن را مورد بررسی قرار دهد.
یافته‌ها: ایماژسازی آمریکا از جمهوری اسلامی ایران پس از تسخیر سفارت، طی فرایند تعامل پیچیده‌ی ژئوپلیتیک کاربردی، رسمی و عمومی و رسانه‌ای شکل گرفت. ژئوپلیتیک کاربردی از طریق سیاست‌گذاری دولتمردان در چارچـوب دکترین‌ها و سخنرانی‌های مقامات رسمـی، دیپلماسـی عمومـی و همچنین دیپلماسـی رسانه‌ای صورت گرفت. ژئوپلیتیک رسمی و عمومی از تعامل میان نظریه‌پردازان دانشگاهی، مؤسسات استراتژیک و اتاق‌های فکر به تلقینِ برتریِ ارزش‌های آمریکایی نزد افکار عمومی جهانی پرداختند. ژئوپلیتیک رسانه‌ای با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف پروپاگاندا در قالب فیلم‌های سینمائی به تصویرسازی منفی و دشمن‌محوارانه از جمهوری اسلامی مبادرت ورزیدند.
نتیجه‌گیری: ایالات‌متحده آمریکا با بهره‌گیری از روش تصویرسازی ژئوپلیتیک و بازنمایی ایماژِ «دشمن خیالی» از ایران نزد افکار عمومی جهان بستر نفوذ و اعمال سلطه نامحسوس را فراهم می‌نماید. آمریکا با استفاده از سه بُعد ژئوپلیتیک رسمی، کاربرد و رسانه‌ای در وجوه نظامی، اقتصادی و سیاسی کوشیده است تا ایماژی دیگرگونه و خصمانه از جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی جهانی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


 • Abrahamian, Yarvand (2009). Iran between the two revolutions (translated into Farsi byAhmad Golmohammadi, Mohammad Ebrahim Fattahi), Tehran: Markaz Publication. (In Persian)
 • Abrahamian, Yarvand (2013). The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S.Iranian Relations (translated into Farsi by Mohammad Ebrahim Fattahi), Tehran: Ney Publication. (In Persian)
 • Abrahamian, Yarvand (2016). People in Iranian politics (five case studies) (translated into Farsi by Behrang Rajabi), Tehran: Cheshmeh Publication. (In Persian)
 • Afzali, Rasoul and others (2014). “Discursive Territoriality in Geopolitics”, World Politics Quarterly, Vol. 3, No. 4: 29-55. (In Persian)
 • Alvandi, Roham (2016). Nixon, Kissinger and the Shah, (translated into Farsi by Gholamreza Ali Babaei), Tehran: Cheshmeh. (In Persian)
 • Azdanlu, Hamid (1996). “An Introduction to Discourse or Discourse on Discourse, Journal of Political & Economic Ettelaat”, No: 88-93. (In Persian)
 • Babi, Saeed (2000). A fundamental fear: eurocentrism and the emergence of Islamism, (translated into Farsi by Gholamreza Jamshidiha and Musa Anbari), Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
 • Binder, Dariush (2015). Iran and the CIA; the fall of Mossadeg Revisited, Tehran: Parseh Book Publication. (In Persian)
 • Binder, Dariush (2020). Shah, the Islamic Revolution and the United States, (translated into Farsi by Mohammad Aghajari), Tehran: Parseh Book Publication. (In Persian)
 • Carter Sean and McCormack P. Derek (2006). “Film, geopolitics and the affective logics of intervention. Political Geography”, 25, 228-245.
 • Emery, Christine (2018). US foreign policy and the Iranian Revolution: the cold war dynamics of engagement and strategic alliance (translated into Farsi by Mohammad Shamsuddin Abdollahinejad), Tehran: Qoqnoos Publication.
 • Fairclough, Norman (2001). Language and power, London: longman.
 • Fathi, Mohammad; Javad, Jahanbin, Farzad (2019). “Explaining a Safe Geopolitical Crisis: Factors and Actors”, World Politics Quarterly, Vol. 8, No. 1: 193-228. (In Persian)
 • Fazelinia, Nafiseh (2006). “The roots of the West’s worries about the Islamic Revolution: with an emphasis on the Shiite geopolitics”, Political Science Quarterly, No. 36:111-124. (In Persian)
 • Gasiorowski, Mark J. and Byrne, Malcolm (2004). Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran, Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press.
 • Ghiasian, Maryam Sadat (2007). “Our Representation and Them, The Image of Whites and Muslims in Western Publications After eleventh of September”, Media Quarterly, No. 72: 205-213. (In Persian)
 • Guerrero, Javier (2018). The Carter Administration and the Fall of Iran's Pahlavi Dynasty: US-Iran Relations on the Brink of the 1979 Revolution, (translated into Farsi by Gholamreza Ali Babaei), Tehran: Parseh book. (In Persian)
 • Hafeznia, Mohammad-Reza (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, Mashhad: Papli Publication. (In Persian)
 • Haghighat, Seyed Sadegh (2013). Methodology of Political Science. Qom: Mofid University Press. (In Persian)
 • https://www.imdb.com
 • Ismaili, Rafiuddin (2013). “Hollywood and the Representation of Iranophobia in the Analysis of the November 4 Event (Analysis of the film "Argo")”, Journal Socio-Cultural Knowledge, - No. 4: 125-150. (In Persian)
 • John Bellamy foster (2006). The new geopolitics of empire monthly rewiew, Benamy john.
 • Kasraei, Mohammad Salar; Poozesh Shirazi, Ali (2009). “Laclau and Mouffe discourse theory is an effective tool in understanding and explaining political phenomena”, Quarterly Journal of Politics, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Vol. 39, No. 3: 339-360. (In Persian)
 • Khalili, Mohsen and others (2011). “Geoeconomic requirements of the development of the southeastern region of Iran”, Foreign Relations Quarterly, No. 4: 81-124. (In Persian)
 • Khodavardi, Hassan (2009). Iran-US Relations, from the Victory of the Islamic Revolution to the Conquest of the Spy Nest, Tehran: Islamic Revolution Documentation Center. (In Persian)
 • Laclau and Mouffe (1985). Hegemony and socialist strategy: toward a radical democratic politic, londan: versi.
 • Ludin, Michael; Louis William (1982). The defeat or defeat of the American scandal, (translated into Farsi by Ahmad Samiei Gilani), Tehran: Nasher Publication. (In Persian)
 • Manning, Morgan (2001). Iran –USA cultural relation, 29 Aug, N12.
 • Morrow, Edward (1965). Gullion Feltcher School of law and diplomacy, Tufts University Edward center of public diplomacy.
 • Mosalla Nejad, Abbas (2104). “The Expansion of Geopolitical Competitions into Identity Conflicts in the Middle East”, World Politics Quarterly, Vol. 3, No. 3: 7-34. (In Persian)
 • Mottaghi, Afshin; Abdollahpour, Mohammad Reza (2019). New Approach Middle East Geopolitics (Fundaction, Theories and Actors), Tehran: Iran Geopolitical Association Publication. (In Persian)
 • Norton, William (2006). Cultural geography: themes, Consept, analyes Second edition Don mills, Ontario: Oxford University press.
 • Ostvar, Majid (2017). Islamic Revolution and Ware of Symbols, Tehran: negahemoaser Publication. (In Persian)
 • Rahnama, Ali (2020). Behind the 1953 Coup in Iran: Thugs, Turncoats, Soldiers, and Spooks, Tehran: Ney Publication. (In Persian)
 • Rasti, Omran (2016). “A Critical Review of the Periods of Geopolitical Thought and Action and a New Period, Human Geography Research Quarterly”, Vol. 48: 697-715. (In Persian)
 • Reisman, William Michael (1992). Regulating Covert Action, Yale University Press.
 • Saeed, Edward (2009). The Clash of Civilizations (West and Islam), (translated into Farsi by Abdul Rahim Gawahi), Tehran: Islamic Culture Publishing Office. (In Persian)
 • Salehi Najafabadi, Abbas and others (2015). “Investigating the reasons for the hegemony of the discourse of Iranophobia and Shiism based on the theory of Laclau and Mouffeh”, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, No. 2: 185-209. (In Persian)
 • Stampel, John. D (1998). Inside the Iranian Revolution, translated by Manouchehr Shojaei, Tehran: Rasa Cultural Services Institute. (In Persian)
 • Tajik, Mohammad Reza (2004). Discourse, Anti-Discourse and Politics, Tehran: Institute for Research and Development of Humanities. (In Persian)
 • Tuathail G. Dalby, s. and Routledge, p (1998). The Geopolitcs Reader, londan, New York: routledge.
 • Zia-Ebrahimi, Reza (2017). The Emergence of Iranian Nationalism: Race and the Politics of Dislocation, (translated into Farsi by Hassan Afshar), Tehran: Markaz Publication. (In Persian)