بررسی میزان آشنایی طلاب با شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22084/rjir.2022.24576.3354

چکیده

هدف: موضوع «میزان آشنایی طلاب با شرایط، وظایف و اختیارات ولایتِ فقیه با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)» با هدف تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طلاب با ولایت فقیه، مورد پژوهش قرار گرفت.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش، روش تحقیق پیمایش است و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه می‌باشد؛ پس از بررسی و معرفی شاخص‌های ولایتِ فقیه در ابعاد مذکور، پرسش‌نامه ساخته شد و داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم افزار spss ورژن 22 و با استفاده از روش تحلیل آماری داده‌های کمی و تکنیک تحلیل آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، میزان آشنایی طلاب با شرایط 65، با وظایف 76 و با اختیارات ولایت فقیه 77 درصد و در مجموع 71 درصد است. یافته دیگر پژوهش این است که چهار متغیر زمینه-ای در میزان آشنایی طلاب با ولایت فقیه تأثیر نداشته ولی چهار متغیر دیگر مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش، جنبه‌های قوت و ضعف میزان آشنایی طلاب با کمک چهارده گویه در سه شاخص سنجش شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، مشخص شد؛ آشنایی طلاب با دو گویه ضعیف، با دو گویه دیگر متوسط، با شش گویه خوب و با چهار گویه عالی بود که در مجموع، خوب ارزیابی شده است. نظر به اهمیت موضوع، انتظار محقق از عوامل جامعه‌پذیری سیاسی از جمله حوزه علمیه در حفظ و انتقال باور ولایت فقیه به طلاب، بیش از این میزان بوده است.

کلیدواژه‌ها