بررسی میزان آشنایی طلاب با شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: موضوع «میزان آشنایی طلاب با شرایط، وظایف و اختیارات ولایتِ فقیه با تأکید بر اندیشه امام‌خمینی(ره)» با هدف تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طلاب با ولایت فقیه، مورد پژوهش قرار گرفت.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق پیمایش است و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ­ای و پرسش‌نامه می­باشد؛ پس از بررسی و معرفی شاخص­ های ولایتِ فقیه در ابعاد مذکور، پرسش­نامه ساخته شد و داده­ های جمع­ آوری شده با کمک نرم‌افزار SPSS ورژن 22 و با استفاده از روش تحلیل آماری داده ­های کمی و تکنیک تحلیل آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: یافته­ ها نشان می ­دهد، میزان آشنایی طلاب با شرایط 65، با وظایف 76 و با اختیارات ولایت فقیه 77 درصد و در مجموع 71 درصد است. یافته دیگر پژوهش این است که چهار متغیر زمینه ­ای در میزان آشنایی طلاب با ولایت فقیه تأثیر نداشته ولی چهار متغیر دیگر مؤثر بوده است.
نتیجه ­گیری: در این پژوهش، جنبه­ های قوت و ضعف میزان آشنایی طلاب با کمک چهارده گویه در سه شاخص سنجش شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیه، مشخص شد؛ آشنایی طلاب با دو گویه ضعیف، با دو گویه دیگر متوسط، با شش گویه خوب و با چهار گویه عالی بود که در مجموع، خوب ارزیابی شده است. نظر به اهمیت موضوع، انتظار محقق از عوامل جامعه­ پذیری سیاسی از جمله حوزه علمیه در حفظ و انتقال باور ولایت فقیه به طلاب، بیش از این میزان بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • Tavassoli, Gholamabbas (1990) .Sociological Theories, First Edition, Tehran : (In Persian)
 • Akbari Moallem, Ali (2017). Indices of Imam Khomeini's Political Thought, Tehran: Islamic Azad University, Imam Memorial Branch. (In Persian)
 • Amid, Hassan (1984). Farhang Amid, first edition, Tehran: Amir Kabir Publications, first volume. (In Persian)
 • Anvari, Hassan (2002). Farhang Bozorg Sokhan, first edition, Tehran: Sokhan Publications, first volume. (In Persian)
 • Dehkhoda, Ali Akbar (1994). Dehkhoda Dictionary, under the supervision of Dr. Mohammad Moein and Dr. Seyed Jafar Shahidi, first edition of the new period, Tehran: Institute of Publishing and Printing, University of Tehran, Volume 13 (Mozaff-Nawakhaneh). (In Persian)
 • Delavar, Ali (2000). Research Methods in Psychology and Educational Sciences, Eighth Edition, Tehran: Editing Publishing Institute. (In Persian)
 • Hassanzadeh, Ramazan (2010). Research Methods in Behavioral Sciences, Ninth Edition, Tehran: Savalan Publishing. (In Persian)
 • De Vas, A (2011). Survey in Social Research, translated by Houshang Naebi, Ch 13, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
 • Javadi Amoli, Abdullah (2012). Velayat-e-Faqih: Velayat-e-Faqih and Justice, 14th edition, Qom: Esra Publishing Center. (In Persian)
 • Julius Gould, William L. Kolb (2005). Culture of Social Sciences, Translators Group, Second Edition, Tehran: Maziar Publications. (In Persian)
 • Kamali, Ali Akbar (1995). A Study of the Concept of Political Socialization, First Edition, Tehran: Deputy of Education of the Islamic Propaganda Organization. (In Persian)
 • Khomeini (RA), Ruhollah (1986). the affairs and powers of the Supreme Leader, translation of the topic of the Supreme Leader from the book Al-Bayy, first edition, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
 • Khomeini (RA), Ruhollah (1992). Sharh Chehel Hadith, fourth edition, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA). (In Persian)
 • Khomeini (RA), Ruhollah (1999). Imam Sahifa, Collection of works of Imam Khomeini (RA), first edition, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA), Volumes 4, 5, 8, 9 , 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 and 21. (In Persian)
 • Khomeini (RA), Ruhollah (1999). Velayat-e Faqih, ninth edition, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA). (In Persian)
 • Khomeini (RA), Ruhollah (2012). Sharh Hadith of the Soldiers of Wisdom and Ignorance, fourth tenth edition, Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA). (In Persian)
 • r. M (1965). Society and Government, translated by Ebrahim Ali Kani, Tehran: book translation and publishing company. (In Persian)
 • Montazeri, Hossein Ali (1990). The jurisprudential principles of the Islamic government, Persian translation of studies in Velayat-e-Faqih, translated by Mahmoud Salavati, volume two (Imamate and leadership), Qom: publication of thought. (In Persian)
 • Nabavi, Behrooz (1996). Introduction to the research method in social sciences, 17th edition, Tehran: Farvardin Library. (In Persian)
 • Naderi, Ezzatollah; Naraghi, Seif (1998). Research Methods and How to Evaluate it in Humanities with Emphasis on Educational Sciences, Fourteenth Edition, Tehran: Badr Publications. (In Persian)
 • Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas; Hejazi, Elahe (1999). Research Methods in Behavioral Sciences, Second Edition, Tehran: Agah Publications. (In Persian)
 • Taremi Rad, Hassan; and et al (2010). "Theological Seminary", Encyclopedia of the Islamic World, Volume 14, Number 1, Tehran: Islamic Encyclopedia Foundation. (In Persian)