تحلیل ژئوپلیتیکی مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی در جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هر حرکت، جنبش و یا انقلابی برای پیدایش نیاز به یکسری مؤلفه دارد. همان­طور که ظهور هر پدیده­ ی نیاز به زمینه­ ها و بسترهایی دارد، دوام و ادامه­ ی حیات آن نیز محتاج یک سلسله عواملی است. این عوامل می­تواند شــامل جنبه­ های عینی و مادی و ذهنی و معنایی باشد. هر کدام از این جنبه­ ها بخشی از حیات پدیده را فراهم می­ نماید. علاوه بر این­که پدیده در پیدایش و دوام نیاز به مؤلفه­ های دارد، رشد و گسترش آن نیز در گرو چنین حالتی است. در این مقاله نگارنده سعی دارد تا انقلاب اسلامی ایران را که در سال 1357 (1979م.) ظهــــور کرد را مورد بررسی قرار دهد و مؤلفه­ های قدرت آن در جهان اسلام را تحلیل نماید. مؤلفه­ هایی که سبب استمرار این انقلاب و رشد و انتشار آن در جغرافیای جهان اســلام می­ گردد. از این­ رو سعی در پاسخگویی به این سؤال اساسی داریم که چه مؤلفه­ هایی و چگونه سبب قدرت انقلاب اسلامی در جهان اسلام شده­ اند؟ این پژوهش به شیوه­ ی تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها