تحلیل ژئوپلیتیکی مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی در جهان اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هر حرکت، جنبش و یا انقلابی برای پیدایش نیاز به یکسری مؤلفه دارد. همان­طور که ظهور هر پدیده­ ی نیاز به زمینه­ ها و بسترهایی دارد، دوام و ادامه­ ی حیات آن نیز محتاج یک سلسله عواملی است. این عوامل می­تواند شــامل جنبه­ های عینی و مادی و ذهنی و معنایی باشد. هر کدام از این جنبه­ ها بخشی از حیات پدیده را فراهم می­ نماید. علاوه بر این­که پدیده در پیدایش و دوام نیاز به مؤلفه­ های دارد، رشد و گسترش آن نیز در گرو چنین حالتی است. در این مقاله نگارنده سعی دارد تا انقلاب اسلامی ایران را که در سال 1357 (1979م.) ظهــــور کرد را مورد بررسی قرار دهد و مؤلفه­ های قدرت آن در جهان اسلام را تحلیل نماید. مؤلفه­ هایی که سبب استمرار این انقلاب و رشد و انتشار آن در جغرافیای جهان اســلام می­ گردد. از این­ رو سعی در پاسخگویی به این سؤال اساسی داریم که چه مؤلفه­ هایی و چگونه سبب قدرت انقلاب اسلامی در جهان اسلام شده­ اند؟ این پژوهش به شیوه­ ی تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Analysis of the Power Items of the Islamic Revolution in the Islam World

نویسنده [English]

  • Afshin Mottaghi
چکیده [English]

Every motion, movement or revolution requires a series of items to appear. Just the same as phenomenon appearance requires some backgrounds and beds, its continuity and survival need some factors which may include objective, material, subjective and conceptual aspects. Each of these aspects provides some part of the phenomenon's life. As we said appearance of a phenomenon requires some items, however its growth and development also depends on such manner. In this paper the author attempts to study the Islamic Revolution of the Iran occurred in 1979 and analyze its power items in the Islam world; the items which caused the Revolution to be survived, developed and propagated in the Islamic world's geography. Therefore, it has attempted to answer this essential question: which items and how did cause the Islamic Revolution to be powerful in the Islam world? The research has been conducted using descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitic
  • Islamic Revolution