طراحی الگوی حکمرانی اسلامی مبتنی بر تعالیم دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

10.22084/rjir.2022.26751.3534

چکیده

هدف: هدف این پژوهش طراحی الگویی از حکمرانی اسلامی مبتنی بر تعالیم دینی است.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌‏ای- کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء پژوهش‌های کیفی به‌‏شمار می‏آید. جامعه‌ی اطلاعات، خبره­‌های دانشگاهی است که با روش نمونه‌‏گیری هدفمند شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده‌‏ها، در مجموع با 14 نفر خبره مصاحبه شد. روش تجزیه ‌و تحلیل، نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام‏مند است و داده‌­ها از طریق مصاحبه‌‏های نیمه ساختاریافته گردآوری شدند.
یافته‌­ها: یافته‌‏های پژوهش مؤید آن است که در شرایط علّی: خیرخواهی و مهرورزی نسبت به مردم و پاسخگویی نسبت به مردم؛ در پدیده محوری: ویژگی‏‌های مردمی، نهادی و حکومتی؛ در شرایط مداخله‌گر: مجموعه شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مجموعه عوامل ساختاری و رفتاری؛ در شرایط زمینه‌‏ای (بستر): توجه به فرهنگ ملی و قوانین و مقررات؛ در رابطه با راهبرد: اقدامات مربوط به طراحی و بهینه‏‌سازی حکومت اسلامی، حکمرانان شایسته محور، و توسعه حکمرانی اسلامی خوب شناسایی شدند. پیامد اصلی این مدل توسعه فردی، توسعه اداری و توسعه اجتماعی است.
 نتیجه­‌گیری: نتایج به‌دست آمده بر اساس داده‌‏های پژوهش، نشان می‏‌دهد که حکمرانی اسلامی نیازمند طرح‌واره جامع برای شناسایی مشخصه‌‏ها و ابعاد حکمرانی اسلامی در سطح ملی، منطقه‏‌ای و بین‏المللی و هم چنین مدل‏سازی حکمرانی اسلامی در قالب تشکیل مخزن حکمرانی نرم و سخت است.

کلیدواژه‌ها


The Holy Quran.
Alikhanzadeh, A., Najari, R. (2017). “The components of governance in the thought of Imam Khomeini (RA)”, scientific journal of management and defense research, 17th volume, number 86: 133-158. (In Persian)
Bovard, T. & Loeffler, A. (2014). Public administration and governance, translators: Alireza Shirvani, Seyyed Mehdi Alwani, and Alireza Zaker Esfahani, Isfahan, Negin Iran Publications. (In Persian)
Bowen, C, C, & Bowen, W. (2008). Content Analysis; In Kaifeng Yang & Gerald J. Miller, Handbook of Research Methods in Public Administration, Taylor & Francis.
Dibaji, S. M. A. (2007). The Prophets of the State: A Research on Government Models in the Quran, Tehran, Islamic Council Research Center Publications. (In Persian)
Kaabi, A. (2011). The Requirements of Governance in the Government Decree of Amir al-Mu'minin to Malik Ashtar, Tehran: Publications of the Higher Institute of Management and Planning Research. (In Persian)
Khastar, H. (2008). “Presenting a method for calculating the reliability of the coding stage in research interviews”, Humanities Methodology Quarterly, Year 15, Number 58: 174-161. (In Persian)
Kvale, S. (1996). Interview: An Introduction to Qualitative Research; Interviewing Thousand Oaks, CA, Sage.
Montazeri, M., Bahmani, A., Fathizadeh, A. (2017). “The Model of Good Governance from the Point of View of Nahj al-Balagha: A Step towards Explaining the Islamic model of progress”, Islamic Iranian Progress Model Studies Journal, 6(11): 133-155. (In Persian)
Rezaei, H. (2018). “Designing and Explaining the Basic Components and Indicators of Islamic Governance and Standard Government”, Administrative Studies and Research Quarterly, No. 3: 78-79. (In Persian)
Rezaei, H., Dehghani, R., & Kianpour, M. (2011). From Islamic Governance to Standard Government, Tehran: Presidential Strategic Research Center Publications. (In Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hijazi, E. (2001). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Agah Publications, 5th (In Persian)
Strauss, A., & Corbin, J. (2017). Fundamentals of Qualitative Research, translator: Ebrahim Afshar, Tehran: Nei Publishing House, 7th (In Persian)
Tavasli Naini, M. (2006). “The Place and Role of the Constitution in Religious Democracy with a Look at the Constitution”, Islamic Revolution Research Quarterly, 6(13): 79. (In Persian)
Zarei, M., & Arani, V. (2021). “Analysis and Criticism of the Model of Good Governance; Explanation of the Indicators of Islamic Governance based on the Constitution of the Islamic Republic of Iran”, A Quarterly Scientific Journal Islamic Revolution Research, 10(2): 7-25. (In Persian)