نقش محوری انسان کامل در توسعة سیاسی متعالیه در اندیشة سیاسی امام¬خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در اندیشة امام خمینی(ره) نقش مبانی و اصول عرفانی و محوری ترین بحث آن یعنی موضوع انسان کامل، در توسعة سیاسی متعالیه چیست؟ مقاله این پرسش را به روش استنباطی پاسخ داده است. تکیة اصلی روش استنباطی بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر مورد نظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو، حکمت متعالیه پشتیبان نظری مباحث مقالة حاضر است. مدعای مقاله این است که عرفان و سیاست در قلمرو دین، نقش کارکردی بسیار مهمی در تحقق سعادت، عدالت و توسعة حاکمیت ارزشهای توحیدی دارند و انسان کامل به عنوان مظهر تام اسم اعظم الهی و اسوة حسنه، نقش بسزائی در راستای رسیدن به خشنودی خداوند متعال و همچنین هدایت مادی و معنوی انسانها و عینیت بخشیدن حکومت اسلامی دارد؛ یعنی حکومتی که مبتنی بر توسعه، عدالت، عقلانیت، مدنیت، وبرپایی حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مشارکت حداکثری تک تک شهروندان و هر آنچه از شاخصه­های مهم توسعة سیاسی متعالیه به شمار می­رود، دارد.

کلیدواژه‌ها


آقا بخشی، علی و افشاری راد، مینو، (1379)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار.
جعفری، محمد تقی، (1371)، جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی مجله حوزه،  شماره 49.
امام خمینی، روح اله، (1368)، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، ترجمة احمد فهری، تهران، پیام آزادی.  
ـــــــــــــــــــــــ ، (1377)، صحیفة امام.موسسه نشر اثار امام ج11، 20، 16 ،7، تهران
ـــــــــــــــــــــــ ، (1374)، شرح چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران.
دلشاد تهرانی، مصطفی،(1374)، مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 2.
ــــــــــــــــــــــــــ (1379)، عارض خورشید، تهران، خانه اندیشه جوان،
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، حرف واو، چاپ سیروس.
شایان مهر علیرضا،(بی تا)، دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان، ج 1.
صدر المتالهین، (1367)، شرح اصول کافی، ج2.تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
علی بابائی، غلامرضا،(1382)، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان.
غلام رضا جلالی، (1378)، از عرفان ابن عربی تا عرفان امام خمینی، مجله حوزه، شماره 94 و 95.
فتحی، یوسف،(1387)، رابطه اخلاق و سیاست با تاکید بر دیدگاه امام خمینی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 53.
فوزی، یحیی، (1388)، اندیشه سیاسی امام خمینی، نشر معارف، ویراست دوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.
کریمی مله، علی، (1377)، عقل گرائی دینی و توسعه سیاسی، قبسات، ش 7.
لک زایی، شریف،(1387)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول، نشست­ها و گفتگوها، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
(بی نا)،(1377)، مجموعه آثار کنگرة اندیشه‌های اخلاقی و عرفانی امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، شماره 10.
معین، محمد، (1372)، فرهنگ فارسی معین ، ج 2،چ گلرنگ یکتا، 1382.
معینی پور، مسعود، (1388)، مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه انقلاب اسلامی، ش، 19.