دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 1-151 
بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران

صفحه 79-107

عباس کشاورز شکری؛ احسان فرهادی