بررسی میزان گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی همدان

2 دانشجوی دکترا و مدرس دانشگاه

چکیده


پدیده انقلاب اسلامی، چه به عنوان یک رخداد بی نظیر سیاسی- اعتقادی و چه به عنوان یک تحول عمیق فکری درعرصه زندگی اجتماعی انسان، منشأ مباحث و تأثیرهای گوناگونی در فضای جامعه ایران و عرصه های بین المللی شده،به گونه ای که تأثیرهای آن نه تنها بر دیروز و امروز، بلکه بر فردای جامعه بشری نیز انکار ناپذیر است.
در این پژوهش با استفاده از روش میدانی،تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان به چه میزان است و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن کدامند؟جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان 18 تا 29سال شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
در جهت دسترسی به هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط بین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی،میزان استفاده از رسانه های خارجی،پایگاه اقتصادی، جنس و وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای مستقل وگرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرایش به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی در میان جوانان به میزان زیادی (r=4/03) می باشد و بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، میزان استفاده از رسانه های خارجی، جنس و وضعیت تأهل و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان رابطه معناداری وجود دارد؛اما بین پایگاه اقتصادی و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation tends to Basics cultural identity Islamic Revolution among youth and social factors affecting

نویسندگان [English]

  • manuchehr reshadi 1
  • habil heidarkhani 2
چکیده [English]

The phenomenon of Islamic Revolution in Iran, either as an event of unparalleled political - ideological and intellectual as a profound transformation in the field of human social life, origin issues and effect changes in society and the international arena, in a way that influences not only is it on yesterday and today, but also tomorrow's society is undeniable.
Given the growing importance of youth tendency toward cultural identity of the Islamic Revolution, in this study, using field survey techniques and the study To answer this question we tend to follow the principles of the Islamic Revolution, cultural identity among young people is how What are the social factors affecting it? The study sample youths 18 to 29 years in Kermanshah that 380 of them have been studied sample.
The main objective of the present study was to analyze the relationship between social trust, community involvement, cultural capital, the use of foreign media, economic status, gender and marital status as the independent variable and tends to Basics cultural identity of Islamic Revolution as the dependent variable were young.
The results indicate that biased cultural identity among young Islamic Revolution greatly (r = 4/03) is and between variables of social trust, community involvement, cultural capital, the use of foreign media, gender and marital status as the independent variable and tends to Basics cultural identity among young Islamic Revolution significant relationship exists between economic status and trends but to Basics There was no significant relationship between cultural identity Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural identity
  • the Islamic Revolution of Ashura
  • messianic
  • youth