دوره و شماره: دوره 4، شماره 10، بهار 1393 
3. مدل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

صفحه 51-70

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ معصومه شیخی