دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، اسفند 1393 
طبقه متوسط جدید و بی ثباتی در ایران(1357-1320)

صفحه 21-38

محمد شفیعی فر؛ الهام قاسمی؛ رضا عباسی