دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، آذر 1393، صفحه 1-114 
نهادینه سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

صفحه 59-77

طهمورث حسنقلی پور؛ سید مجتبی موسوی نقابی؛ ابراهیم طاهری بزی؛ مرتضی انوشه


مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه

صفحه 99-114

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی؛ مهدی موسعلی