نهادینه سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

4 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

چکیده

رهیافت بازاریابی اجتماعی، استفاده از فنون بازاریابی تجاری در جهت افزایش قابلیت پذیرش یک عقیده یا رفتار در بین مخاطبان هدف است. بر اساس مکتب بازاریابی اجتماعی، از مفاهیم بازاریابی می‌توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش‌ها و رفتارهای انسانی مطلوب استفاده کرد. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش بازاریابی اجتماعی در نهادینه‏ سازی مؤلفه‏ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران است. در پژوهش حاضر در گام اول، مؤلفه­ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و در گام دوم، با مطالعه کتابخانه­ ای و مصاحبه با خبرگان، راهکارهایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای نهادینه کردن مؤلفه­ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه‏ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از حق­ باوری، عدالت­ خواهی، ظلم­ ستیزی، فرهنگ استقلال­ طلبی، حمایت از حاکمیت ملی، انسجام ملی، میهن­ دوستی، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی و هم­نوایی فرهنگی-قومی است. بر اساس نظرات خبرگان، به منظور نهادینه‏ کردن مؤلفه‌های قدرت نرم بایستی با مدیریت منسجم و یکپارچه ابزارهای بازاریابی اجتماعی، اهمیت و ضرورت مؤلفه‏ های قدرت نرم تبیین شود تا با درونی شدن باورها و نگرش‏ های آحاد جامعه نسبت به این مؤلفه‏ ها، رفتارهای مطلوب در سطح جامعه نهادینه شود. خبرگان راهکار اسطوره­ سازی را برای نهادینه سازی شش مؤلفه حق­ باوری، عدالت­ محوری، ظلم‌ستیزی، فرهنگ استقامت، حمایت از حاکمیت ملی و میهن­ دوستی، و تکنیک پیوندزدن را برای نهادینه‌سازی مؤلفه­ های انسجام ملی، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی و هم­نوایی فرهنگی- قومی پیشنهاد کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutionalization of components of Iran national soft power based on social marketing approach

چکیده [English]

Social marketing approach is the use of commercial marketing techniques to increase the acceptability of a belief or behavior among targeted audience. Based on social marketing school of thought, marketing concepts can be used to promote favorable beliefs, attitudes and behaviors. The aim of this study is to determine the role of social marketing in the institutionalization of components of the Iran National soft power. In the first step of study, components of Iran National soft power were identified. In the second step, through library study and interviews with experts, strategies for Institutionalization of components of Iran national soft power based on social marketing approach were presented. Components of Iran national soft power include the truth believing, justice orientation, anti-oppression, cultures of perseverance, supporting national sovereignty, national Solidarity, patriotism, social capital, Iranian - Islamic lifestyle and cultural-ethnic conformity. To institutionalization of the components of soft power, Social marketing can be used to modify and change society's attitude towards these components. According to opinions of the experts, to institutionalize component of soft power, we should by using integrated management of social marketing tools, explain importance and necessity of soft power, so that, society's attitude towards these components internalized. Results of this research show that six Components of Iran national soft power include the truth believing, justice orientation, anti-oppression, cultures of perseverance, supporting national sovereignty and patriotism are very important issues for the majority of the population. But Components of Iran national soft power include national Solidarity, social capital and Iranian - Islamic lifestyle and cultural-ethnic conformity are not very important issues for the majority of the population. Experts suggest that myth-building strategy can be used to institutionalize truth believing, justice orientation, anti-oppression, cultures of perseverance, supporting national sovereignty and patriotism; and linking strategy can be used to institutionalize national Solidarity, social capital and Iranian - Islamic lifestyle and cultural-ethnic conformity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National soft power
  • Iran
  • Social Marketing
  • Institutionalization
  • National Sovereignty