نهادینه سازی مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

3 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

4 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

چکیده

رهیافت بازاریابی اجتماعی، استفاده از فنون بازاریابی تجاری در جهت افزایش قابلیت پذیرش یک عقیده یا رفتار در بین مخاطبان هدف است. بر اساس مکتب بازاریابی اجتماعی، از مفاهیم بازاریابی می‌توان برای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش‌ها و رفتارهای انسانی مطلوب استفاده کرد. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش بازاریابی اجتماعی در نهادینه‏ سازی مؤلفه‏ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران است. در پژوهش حاضر در گام اول، مؤلفه­ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی شدند و در گام دوم، با مطالعه کتابخانه­ ای و مصاحبه با خبرگان، راهکارهایی با رویکرد بازاریابی اجتماعی برای نهادینه کردن مؤلفه­ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه‏ های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از حق­ باوری، عدالت­ خواهی، ظلم­ ستیزی، فرهنگ استقلال­ طلبی، حمایت از حاکمیت ملی، انسجام ملی، میهن­ دوستی، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی و هم­نوایی فرهنگی-قومی است. بر اساس نظرات خبرگان، به منظور نهادینه‏ کردن مؤلفه‌های قدرت نرم بایستی با مدیریت منسجم و یکپارچه ابزارهای بازاریابی اجتماعی، اهمیت و ضرورت مؤلفه‏ های قدرت نرم تبیین شود تا با درونی شدن باورها و نگرش‏ های آحاد جامعه نسبت به این مؤلفه‏ ها، رفتارهای مطلوب در سطح جامعه نهادینه شود. خبرگان راهکار اسطوره­ سازی را برای نهادینه سازی شش مؤلفه حق­ باوری، عدالت­ محوری، ظلم‌ستیزی، فرهنگ استقامت، حمایت از حاکمیت ملی و میهن­ دوستی، و تکنیک پیوندزدن را برای نهادینه‌سازی مؤلفه­ های انسجام ملی، سرمایه اجتماعی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی و هم­نوایی فرهنگی- قومی پیشنهاد کردند.

کلیدواژه‌ها