دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 1-154 
تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی در جهان عرب

صفحه 1-17

رضا سیمبر؛ سید نظام الدین موسوی؛ روح الله قاسمیان