مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

اتخاد رویکرد و مطالعه‌ای تطبیقی در بررسی مسائل اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی، به عنوان یکی از روش‌‌های  مطالعاتی موثر در تحلیل موضوعات مختلف از جمله حوزه موضوعی انقلاب‌ها، ضرورت دارد. صدور انقلاب یکی از حوزه‌‌های  موضوعی جذاب و پردامنه این پدیده اجتماعی است. غالب انقلاب‌‌های  بزرگ و تاثیرگذار دنیا بعد از وقوع، قهرا وارد فاز یا مرحله جدیدی تحت عنوان "صدور انقلاب" می‌شوند که بر نوع تعامل انقلاب با محیط‌‌های  خارج از مرز‌های خود و محیط‌‌های  بین المللی- جهانی تمرکز  می‌یابد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش "مطالعه تطبیقی"، الگوی صدور دو انقلاب روسیه و انقلاب اسلامی‌ایران بررسی شده است. سئوال اصلی پژوهش این است که چه تفاوتی میان الگوی صدور انقلاب در انقلاب اسلامی‌ایران و روسیه دیده می‌شود و علل این تفاوت‌ها در چیست. نگارندگان بر این باورند  عمده ترین تفاوت این است که  برخلاف الگوی قهری صدور انقلاب در انقلاب روسیه، الگوی اصلی صدور انقلاب اسلامی، به شیوه نرم و مسالمت‌آمیز بوده و از این رو در مقام مقایسه با انقلاب روسیه موفق تر بوده است.

کلیدواژه‌ها