نگاهی کاربردشناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه؛ بررسی انواع پیش انگاری ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش که روش آن از نوع توصیفی-تحلیلی است، سعی داریم تا چهل و سه جملة امام خمینی در مورد اصل ولایت فقیه را براساس انواع پیش¬انگاری¬ها بررسی و تحلیل کنیم. نتایج تحقیق نشان می-دهد که پیش¬انگاری¬های وجودی، واقعیت¬پذیر، واژگانی، ساختاری و واقعیت¬ناپذیر در کلام امام (ره) وجود داشتند؛ اما پیش¬انگاری¬ خلاف¬واقع در کلام وی مشاهده نشد. از میان پیش¬انگاری¬های موجود در کلام امام (ره)، پیش¬انگاری وجودی با درصد فراوانیِ 70% نسبت به سایر پیش انگاری¬ها بسامد بیشتری داشته است. نتیجة آزمون آماری کای دو نیز نشانگر این است که میان بسامد این پیش¬انگاری با بسامد پیش¬انگاری واژگانی و سایر پیش انگاری ها که بسامد کمتری دارند، تفاوت معناداری وجود دارد. در پیش انگاری وجودی امام داشتن دانش مشترک در سه زمینه را درست دانسته است و یا اینکه مخاطبان کلام امام (ره) این فرضها را از پیش می دانسته¬اند. این فرضها یا دانشهای قبلی عبارتند از: دانش مشترک در زمینه کلی مباحث فقیه، ولی¬فقیه و ولایت داشتن فقیه؛ دانش مشترک درزمینة مسائل دینی و اعتقادی؛ دانش مشترک درزمینه مباحث حکومتی و سیاسی کشور. برای اینکه ارتباطی مؤثر و دو سویه میان امام و مخاطبانش شکل بگیرد و عمل انتقال پیام و درک پیام به گونه ای کارآمد رخ دهد، مخاطبان امام (ره) می¬بایست علاوه¬بر داشتن دانش مشترک قبلی دربارة مباحث مربوط به فقیه، ولی فقیه و ولایت فقیه، دربارة مسائل دینی و اعتقادی و مباحث حکومتی و سیاسی کشور نیز دانش مشترک قبلی داشته باشند تا بتوانند درک درست¬تری از کلام امام درباة ولایت فقیه را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pragmatic Considering of Imam Khomeini´s speech on Velayat-e Faghih Principle; Surveing types of presuppositions

نویسندگان [English]

  • seyyede maryam fazaeli 1
  • maryam sadat teirani 2
چکیده [English]

In this research, we seek to analysis Imam Khomeini´s sentences (43 numbers) about "Velayat-e Faghih" based on types of presuppositions. Method used is descriptive-analytic. Findings indicates that there were existential, factive, lexical, structural, non-factive presuppositions in Imam´s speech. But there was not counter-factual presupposition in his speech. Its causion is basically Velayat-e Faghih subject is not counter-factual. In Imam´s speech, existentional presupposition with 70% was more frequencies than other presuppositions. Chi-Square test shows that there is meaningful difference between frequencies of this type of presupposition with occurrence of lexical presupposition and the others. In existentional, Imam have known correctly having shared knowledge in 3 grounds or his addressees have been aware of these assumptions in prir. These assumptions are: shared knowledge on faghih, vali-y-e faghih and his supervising; shared knowledge about religious issues; shared knowledge on governmental and political issues of country. Beause of shaping effective and bi-directional communication between Imam and his addressees and communicating and understnding of massage efficiently, his addresses must possess shared knowledege. This is on faghih, vali-y-e faghih and his supervising and also on religious issues and governmental and political issues of country. Because of having more correct understanding of Imam´s speech about Velayat-e Faghih.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pragmatics
  • presupposition
  • Imam Khomeini
  • Velayat-e Faghih