مدل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه شاهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر به بازسازی و استنتاج نظریۀ انقلاب اسلامی از اندیشۀ امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی می پردازد. باتوجه به اینکه امام دارای شخصیت منحصر به فرد وسازنده نظریه وایدئولوژی بوده است، بررسی نظریه انقلاب اسلامی ایشان، ساختن مدل نظری آن و در حقیقت نظریه پردازی بومی اهمیت و ضرورت تحقیق را نشان می دهد. روش این مقاله، روش کیفی از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، متن خوانی و فیش برداری است. منبع اصلی در این مقاله صحیفه امام است. بدین ترتیب تلاش شده با مطالعه صحیفه و دیگر آثار مرتبط با مباحث انقلاب در اندیشه امام خمینی مدل نظری انقلاب اسلامی امام خمینی ترسیم گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در نظریه امام خمینی دو دسته متغیر علی در سطح ساختاری و کارگزاری قابل شناسایی هستند: 1- ساختارهای اساسی جامعه که شامل ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، با تغییر و تحولاتی که در آنها صورت گرفته، تأثیرات بسزایی در برپایی قیام مردمی داشتند. 2- همچنین علاوه بر ساختارها، عوامل کارگزاری شامل رهبران و به خصوص توده های مردم سهم زیادی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند. به عبارت دیگر در نظریۀ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) تقارن علل ساختاری مانند ساختار فرهنگی غربزده، ساختار استبدادی دولت، ساختار اقتصادی وابسته به بیگانه و عوامل کارگزاری یعنی برنامه های رهبران انقلاب و مشارکت توده های مردمی باعث پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Theory of Islamic Revolution in Imam Khomeini’s Thought

نویسندگان [English]

  • abbas keshavarz shokri 1
  • zahed ghafari hashjin 1
  • masoumeh shiekhi 2
چکیده [English]

The present article tries to reconstruct and infer the theory of Islamic Revolution from Imam Khomeini’s thought as a supreme leader of Islamic Revolution. Considering that Imam has a unique personality and he was the constructor of theory and ideology of Islamic revolution, review of his Islamic Revolution theory, constructing its theoretical model, and in fact local theorizing of Islamic Revolution is very important and necessary. The method of this research is qualitative and of a documentary research kind and the data gathering technique is reading texts and taking notes. The main source of this article is Imam’s Sahifeh. Therefore attempts have been made to draw the theoretical model of revolution, by studying the Imam’s Sahifeh and other works related to the revolution issues in Imam’s thought. Research findings indicates that two categories of causal variables are identifiable in structural and actors levels: 1- Basic structures of society, including cultural, social and political, with changes that have taken place within them, have an influential impact on making popular uprisings. 2- moreover, in addition to structures, agent factors including leaders and especially masses have an influential role in the  victory of the Islamic Revolution. In other word, structural causes including westernized cultural structure, authoritarian structure of state, and dependent economic structures, in conjuncture with agency causes like revolutionary leaders programs and popular participation, have an influential role on the victory of the revolution and the overthrow of the Shah's regime. Regarding that the purpose of the revolution theory in this article is a coherent set of causes, processes and procedures statements, thus the period that ends to 1977 is studied and the post revolutionary outcomes like state-building process can not be investigated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islamic Revolution
  • Theory