بازتاب گفتمان انقلاب اسلامی ایران در شعر بیداری اسلامی بحرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

گفتمان انقلاب اسلامی ایران را بایستی گفتمانی دینی- سیاسی دانست که در آن فرهنگ اسلامی نقش بارزی در پیروزیش داشت. از این¬رو می¬توان آن را حاصل گفتارهای اندیشمندان مسلمان در یکصد سال گذشته قبل از آن دانست که در پی بازگشت به خویشتن دینی، خواستار برقراری حکومت اسلامی به عنوان راه¬حلی برای حل مشکلات کنونی دنیای اسلام می¬دانستند. به همین دلیل، گفتمان این انقلاب در محدوده مرزهای جغرافیای ایران محصور نشد و سایر کشورهای اسلامی منظقه را هم دربرگرفت. بحرین از میان کشورهای اسلامی ، تأثیر عمیق¬تری ازگفتمان انقلاب اسلامی ایران پذیرفت. زیرا وجوه مشترک فکری، فرهنگی و مذهبی بیشتری با ایران اسلامی دارد. در نتیجه¬، شعر بیداری اسلامی بحرین از گفتمان انقلاب اسلامی عمیقا تاثیر پیرفته است. شاعران پایداری بحرین مانند شاعران متعهد انقلاب اسلامی،گفتمان انقلاب را در اشعارشان بازتاب داده¬اند. مفاهیمی مانند:گرایش به جهاد و شهادت، پایداری در مبارزه علیه استبداد و استعمار، توجّه عمیق به اندیشه¬ی اسلامی و شیعی و مضامین قرآن و احادیث، خیزش و بیداری، دعوت به همبستگی و اتحاد اسلامی ونفی تفرقه (حاصل حضور عموم مردم )، وطن دوستی ، توجه به آرمان فلسطین .. با رویکردی دینی ومشابه گفتمان اتقلاب اسلامی در شعر اینان سخت قابل توجه می نماید این امر نشاندهنده ماهیت جهانشمولی انقلاب اسلامی می¬باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The discourse reflection of Iran’s Islamic revolution In Bahrain’s Islamic acknowledgment poem

نویسندگان [English]

  • faramarz mirzaee 1
  • sedighe zoodranj 2
  • zahra kochaki niyat 3
چکیده [English]

Islamic revolution discourse should be realized as religious-political one which Islamic culture plays main role on its triumph. Therefore, it is of speeches of Muslim scholars during the last hundred years that it was known as solution to solve the current problem of Islamic world in order to set up Islamic government. For sake, the revolution discourse isn't limited within the geographical borders of Iran and it included other countries. Bahrain was one of the Islamic countries affected by this revolution because there are thoughtful, cultural and religious aspects between these countries. This one has exposed the modern cultural values in struggle of Bahraini movements such as: intending to struggle and testimony, consisting on struggle against oppression and colonizing, pay attention to Islamic and Shied thoughts as well as contents of Quran and of traditions, rising and acknowledgment, inventing to Islamic uniformity and collocation and reject of split (result of being the whole people), patriotism, pay attention to Palestinian country, the myth of consistence and acknowledgment, informer of awaked rising, defining of the first person of revolutionary, exposing identification, esteem and honor of Muslims and existing the women through their Islamic coverage and pen among struggle field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The discourse of Iran’s Islamic revolution
  • Resistance
  • Acknowledgment
  • Bahraini poem