بازتاب گفتمان انقلاب اسلامی ایران در شعر بیداری اسلامی بحرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

گفتمان انقلاب اسلامی ایران را بایستی گفتمانی دینی- سیاسی دانست که در آن فرهنگ اسلامی نقش بارزی در پیروزیش داشت. از این¬رو می¬توان آن را حاصل گفتارهای اندیشمندان مسلمان در یکصد سال گذشته قبل از آن دانست که در پی بازگشت به خویشتن دینی، خواستار برقراری حکومت اسلامی به عنوان راه¬حلی برای حل مشکلات کنونی دنیای اسلام می¬دانستند. به همین دلیل، گفتمان این انقلاب در محدوده مرزهای جغرافیای ایران محصور نشد و سایر کشورهای اسلامی منظقه را هم دربرگرفت. بحرین از میان کشورهای اسلامی ، تأثیر عمیق¬تری ازگفتمان انقلاب اسلامی ایران پذیرفت. زیرا وجوه مشترک فکری، فرهنگی و مذهبی بیشتری با ایران اسلامی دارد. در نتیجه¬، شعر بیداری اسلامی بحرین از گفتمان انقلاب اسلامی عمیقا تاثیر پیرفته است. شاعران پایداری بحرین مانند شاعران متعهد انقلاب اسلامی،گفتمان انقلاب را در اشعارشان بازتاب داده¬اند. مفاهیمی مانند:گرایش به جهاد و شهادت، پایداری در مبارزه علیه استبداد و استعمار، توجّه عمیق به اندیشه¬ی اسلامی و شیعی و مضامین قرآن و احادیث، خیزش و بیداری، دعوت به همبستگی و اتحاد اسلامی ونفی تفرقه (حاصل حضور عموم مردم )، وطن دوستی ، توجه به آرمان فلسطین .. با رویکردی دینی ومشابه گفتمان اتقلاب اسلامی در شعر اینان سخت قابل توجه می نماید این امر نشاندهنده ماهیت جهانشمولی انقلاب اسلامی می¬باشد.

کلیدواژه‌ها