نویسنده = ���������� ����������������
بازاریابی سیاسی صدور انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 22، اردیبهشت 1396، صفحه 1-21

10.22084/rjir.2017.13541.2101

اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی